تفال به حافظ امروز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲؛ خواب آن نرگس فتان تو بی‌چیزی نیست
دمی همنشین حافظ شو...

تفال به حافظ امروز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲؛ خواب آن نرگس فتان تو بی‌چیزی نیست

همیشه در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده‌است. در ادامه فال حافظ مخصوص روز ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲؛ از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد. تفال به حافظ ۱۹ آذر ماه را بخوانید.
تفال به حافظ امروز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲؛ به صبر کوش تو‌ ای دل که حق رها نکند
دمی همنشین حافظ شو...

تفال به حافظ امروز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲؛ به صبر کوش تو‌ ای دل که حق رها نکند

همیشه در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده‌است. در ادامه فال حافظ مخصوص روز ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲ از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد. تفال به حافظ ۱۸ آذر ماه را بخوانید.
تفال به حافظ امروز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲؛ در عشق، خانقاه و خرابات فرق نیست
دمی همنشین حافظ شو...

تفال به حافظ امروز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲؛ در عشق، خانقاه و خرابات فرق نیست

همیشه در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده‌است. در ادامه فال حافظ مخصوص روز ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد. تفال به حافظ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
bato-adv
bato-adv
bato-adv