صفحه نخست - اقتصاد
جهش بزرگ یا توسعه گام به گام، کدام مناسب اقتصاد ایران است؟

جهش بزرگ یا توسعه گام به گام، کدام مناسب اقتصاد ایران است؟

الگوی اقتصادی منبعث از اسناد بالادستی، به کار گرفته می‌شود و سیستم برنامه ریزی تلاش می‌کند با تبعیت از آن، رفتار‌های اقتصادی را به سمت اهداف اقتصادی هدایت نماید. در الگوی کلی توسعه، مبانی نظری رشد و متغیر‌های کلان اقتصاد، مانند موجودی سرمایه، پس انداز، سرمایه گذاری، صادرات و واردات، نرخ ارز‌های خارجی و سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته می‌شود.
تغییر راهبرد حاکمیت در حمایت از ملت و صنعت، رمز توسعه پایدار

تغییر راهبرد حاکمیت در حمایت از ملت و صنعت، رمز توسعه پایدار

امروزه پس از چندین دهه اجرای سیاست‌های حمایتی کنونی، مبرهن شد، این اقدامات هیچ کمکی در ارتقاء سطح کارآمدی و بهره وری بنگاه‌های صنعتی و بهبود کیفیت محصول نمی‌کند و تنها عاملی است برای اتلاف منابع ملی در حوزه انواع انرژی، توزیع رانت، شکاف طبقاتی و نابودی محیط زیست و منابع طبیعی کشور و تنها مؤلفه رقابت پذیری صنعت در ایران را محدود کرده است به ارائه جنس بی کیفیت، ولی به نسبت ارزان.
توسعه‌نیافتگی کشورها، فقر شایسته‌گزینی

توسعه‌نیافتگی کشورها، فقر شایسته‌گزینی

در جوامعی که نظارت دقیقی بر عملکرد‌ها صورت نمی‌گیرد، مدیران ناکارآمد بجای برکناری به راحتی جابجا می‌شوند و هزینه‌های ناکارآمدی و جابجای‌ها را باید جامعه برای سال‌های متوالی پرداخت نماید. معمولا طول دوره مدیریتی مدیران در جوامعی که فرهنگ مدیریتی منجر به انتخاب افراد ناتوان و کم استعداد می‌شود، بسیار طولانی است. این مدیران در بخش‌های مختلف حضور دارند و معتمدین خود را در مناصب به همراه دارند.