ورزشی - عمومی

فرزند فردین: پدرم سه بار تختی را از خودکشی منصرف کرد

فرزند محمدعلی فردین گفت: پدرم و مادرم تقریبا در جریان تصمیم تختی بودند. پدرم بار‌ها به تختی گفت که بین مردم خیلی محبوب هستی و این‌کار روی مردم خیلی تاثیر می‌گذارد. مردم دچار مشکل می‌شوند و این کار تو تاثیر بدی روی آن‌ها می‌گذارد. به همین شکل هم دو، سه باری تختی را از تصمیمش منصرف کرده بود.
تصاویر
بورس