bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۷۴۲۱۵۲

شرط سیدمحمدخاتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

شرط سیدمحمدخاتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳
«اﯾﻦ ﺑﻨﺪه‌ی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ که ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣـﺮدم و ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺑود و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﺎن را خواست، ضمن تایید راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می‌کنم.»
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۱ - ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

سید محمد خاتمی در بیانیه‌ای تاکید کرد: با توجه به اوضاع و احوال درونی و بیرونی و پیرامونی چه بسا شرکت در انتخابات موجه باشد ولو اینکه شرایط انتخابات کاملا مطلوب وجود نداشته باشد. اﯾﻦ ﺑﻨﺪه‌ی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ که ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑود و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﺎن را خواست، ضمن تایید راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می‌کنم.

به گزارش جماران؛ متن بیانیه حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بارها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که استقرار سامان «مردم سالاری» که خواست دیرینه‌ی ملت ایران و گشاینده راه به سوی آینده‌ی بهتر است با انتخابات و از راه آن میسر است؛ در صورتیکه انتخابات سالم و رقابتی باشد و انتخاب کننده مردم باشند نه حاکمان. و ما تا رسیدن به انتخاباتی معیار فاصله داریم.

ولی با توجه به اوضاع و احوال درونی و بیرونی و پیرامونی چه بسا شرکت در انتخابات موجه باشد ولو اینکه شرایط انتخابات کاملا مطلوب وجود نداشته باشد.

اﯾﻦ ﺑﻨﺪه‌ی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ که ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑود و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﺎن را خواست، ضمن تایید راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می‌کنم.

درباره‌ی نامزد مورد نظر ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری وی از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎم، ﺑﻪ وﯾﮋه راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ، ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ، ﭘﺎﮐﺪﺳﺘﯽ و ﻋﺰم و ﺗﻮان ﺧﺪﻣﺖ صادقانه ﺑﻪ ملت، ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را مفید ﻣﯽ داﻧﻢ:

۱- نامزد مورد نظر باید در باور و عمل ملتزم به اصلاحات و تحول و تلاشگر در جهت اصلاح در همه عرصه‌های ساختاری و رویکردی باشد.

در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ دور از دﺳﺘﺮس و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﺎ دﺷﻮاری‌ﻫﺎی فراوان روﺑﺮو اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﺎور ﺑﻪ تحول و اﺻﻼح ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ و سازنده ﺑﺎ ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و بکارگیری همه امکانات و ظرفیت هائی که در اختیار دارد، که چندان هم زیاد نیست، در جهت تحول مثبت در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی گام بردارد و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺗﺪرﯾﺠﯽ اوﺿﺎع را ﺑﯿﺸﺘﺮ و نگرانی‌ها از ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ را کمتر کند.

۲- ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و بخش متوسط و پایین جامعه بخصوص بخش‌های کمتر برخوردار از یکسو و جلوگیری از افول سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی که متاسفانه روز بروز تضعیف شده است و تلاش پیگیر برای بهبود زندگی و معیشت مردم با رویکرد اقتصادی مطلوب در جهت توسعه همه جانبه و پایدار همراه با عدالت از سوی دیگر، دارای اولویتی اجتناب ناپذیر است.

۳- درد ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﺧﺮدورزی در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﻮء ﺗﺪﺑﯿﺮ در مواجهه با ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺶ رو اﺳﺖ.

ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮردﻧﻈر ﺑﺎﯾﺪ زمینه‌ی ﺧﺮدورزی و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ‌ﺧﺮدی را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر و ﺳﻄﻮح بخصوص ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، عالمانه و ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﮐﺸﻮر و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

و از ﺟﻤﻠﻪ اهتمام ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ در همه عرصه‌های حکمرانی و نیز اﻗﺪام ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و برخورداری کشور از امکانات بین المللی در جهت توسعه همه جانبه کشور از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ، ﻓﻌﺎل و ﻣﺘﻮازن و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده بهینه از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راهبردی و ﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و اﯾﺮانی در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ مقتضای خردورزی است.

اﻣﯿﺪوارم ﻫﻤﮕﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ درک ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮه و ژرفای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم، زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی مختلف ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. انشاءالله.

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ

شانزدهم خرداد ماه ۱۴۰۳

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
ممد، قاتل زاینده رود و اصفهان.
اکبر قاسمی
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
خدا کنه هرکی اومد این افغانی ها بیرون کنه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
خردورزی یعنی توی خاتمی و دارو دسته دوذت دیگر حق ندارین برای مردم تعیین تکلیف کنید و ازدوش مردم برید بالا فقط همین دیگر حناتون رنگ نداره
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
برو کشکت بساب استاد ممد/که دوران چرند گوئی سر امد...
رضا جوانی
Iran (Islamic Republic of)
۰۵:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
آقای خاتمی بسیار مرد محترم و کاردرستی هستن و در زمان ریاست جمهوری ایشون در طول ۸ سال حتی ۱/ تورم نداشتیم همچین شخصیتی باید سکان مملکت رو بدستش بذارن
ابوطالب همایونفر
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
عرض سلام و احترام خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران بنده به عنوان یک شهروند نه اصولگرا هستم نه اصلاح طلب ولی به نظر بنده شیعه که هستند هیچ فرقی نمی‌کند صادقانه وخالصانه بگم هم از اصولگرا و هم از اصلاح طلب راضی هستم افکار آدمها باید مثبت گرایی باشد هنوز متأسفانه شهیدانی که برای مردم وخاک جمهوری اسلامی ایران به شهادت‌ رسیدن قبر آنها خشک نشده ما بیایم بگویم کی قبول میشه مگرآنهایی که برای ریاست جمهوری الان ثبت نام کرده اند درجایگاه قبلی چکار کردن برای مردم بی بضاعت وبی بضاعت که براثر فقر طرف شرمنده زن وبچه اش شده خودش رابابنزین آتیش زد نگاهش همگی کردیم پس خواهشمندم این توجیه و بهانه رادست مردم ندهید پرچم نظام جمهوری اسلامی ایران را باافتخار بوسه میزنم وافتخار ایران جانم فدای رهبر معظم انقلاب اسلامی جناب حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای افتخار کشور وجهان وهمچنین شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی افتخار ایران اسلامی نمادعزت وغیرت جمهوری اسلامی ایران وهمچنین شهید جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی وهمراهان جانم فدای ایران اسلامی انشاءالله یک روزی همگی به آرامش برسیم بنده به هیج عنوان توهین نمیکنم به کسی ودرمورد هیج شخصی هم قضاوت نمی کنم‌ بنام آنکه اگر حکم کند همه ما محکومیم در این دنیا فقط یک نفر قاضي است آن هم کلمه قشنگ خداوند متعال یارب تمام دلها رابه آرامش اولیه برسان توبسازی قشنگتره الهی آمین
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۱۳۴
ناشناس
Czechia
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
این بازیا دیگه فایده نداره
این سناریوی تکراری سال 88 خواهد بود
رای بی رای
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
سناریو بازی نمیکند. مانده بین حداقل ها و مقابل این درماندگی یورش به پایه های سیستمی است که خود را متعلق به آن میداند. غافل از اینکه رقیب درماندگی یا صلاح و مصلحت را نمیفهمد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
میل خوذتون، بشینین خونه و بعد ۴ سال یا ٨ سال قر بزنین. تندروها از شما تشکر می کنن.
ناشناس
United States of America
۰۶:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
شما رای نده برو اسرائیل به کودک کش ها رای بده. البته چون یهودی نیستی از حقوق کامل برخوردار نخواهی بود.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
مرسی مرسی مرسی
مردم دیگه از اینهمه دروغ و فریب خسته شدن تو هم فرقی با اونای دیگه نداری جناب خاتمی
جناب خاتمی دیگه بس کن
فریب نده با این حرفا مردم را خودت میدونی هیچ کاری از دست هیچ رییس جمهوری بر نمیاد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
جناب آقای سید محمد خاتمی شما هم سید هستی و هم روحانی بهتون صلاحیت نمیدن تو انتخابات شرکت کنید این دوره نباید یک روحانی رئیس جمهور شود و دست شما نیست برنامه اینگونه چیده شده
محسن
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
آقای خاتمی که خودشون نمی خوان نامزد ریاست ج. بشن .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
اونهایی که منفی دادن معنی حرفم رو تا سال دیگه متوجه میشن عجیبه که دقت نکردین هیچ فرد روحانی بعد از فوت آقای رئیسی کاندید نشده فقط نیاز به کمی تفکر هست تا متوجه بشین چرا یک فرد روحانی قرار نیست که در این انتخابات رئیس جمهور بشود
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۱۸:۰۹
جناب مصطفی پور محمدی اگر روحانی نیست پس چیه؟
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
یعنی انتظار داری یکی از سران فتنه88 که با گفتگوی تمدنهاش سیستم دفاعی و هسته ای مملکت رو نابود کرد تایید صلاحیت بشه؟میدونی چندتا از نوچه های همین آقا الان مزدور امریکا و جاسوس و تجزیه طلب و برعنداز هستند؟؟!!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
آقا سید برادر بزرگوار . خودتان بهتر می دانید که انتخاب اصلح ومستقلی وجود ندارد . خرد و خواست جمعی وجود ندارد و رئیس جمهور ابزاری بیش نیست و اختیاری ندارد و باید مجری دستورات وخواست فرد دیگری باشد
جمید
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
اگر اینطوری که میگی هست پس چرا خاتمی یا دیگران امدن رئیس جمهور شدن چرا عملکردشان انقدر متناقضه انصاف هم خوب چیزیه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
آفرین دقیقا" بله قربان گو و سرکوب کننده بچه های مردم.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
حمید ۱۴:۴۲
تغییر نگرش بعد از شناخت همیشه امکان پذیره
فضای سیاسی سال ۷۶ با ۸۴ و همچنین ۸۸ و ۹۲ کاملا متفاوته بنا نیست نقد سیستم و مشارکت سابق تناقض معنی بشه
بسیاری از مردم از انتخاب گذشته خود پشیمانند ایا شما این را هم به حساب تناقض میگذارید؟
وطندوست
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
ساکت شو
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
چشم امر دیگه؟ راستی دور قبل همتی نماینده کدوم جریان بود؟مهر علیزاده چی؟در هر دوره اصلاحات نماینده داشته اما امروز به علت از دست دادن مقبولیت اجتماعیش میخواد همه چیزو بریزه سر نظام
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
خسته نشدین از این نظرات یه من غاز؟؟ مردم همان سال 78 هم از اصلاحات عبور کردند چه برسه به الان. هر از چندگاهی جوی درست شده و عده ای از مردم خوشبینانه به اصلاحات برگشتن و مجدد سرخورده شدند. اگر اندکی عقل داشتید میفهمیدید عبور از اصلاحات نه به معنای عبور مردم از رقبای سیاسی شما و انتخاب شما بلکه به معنای عبور از نظام مستقر است. این فرافکنی ها تاثیری روی این توده عظیم که هر لحظه احتمال فورانش هست ندارد
محسن
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
فرد اصلاح طلب با نمایندۀ جبهه اصلاحات که اجماع بر وی باشه؛ خیلی متفاوته،
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
شما نگران نباش این دفعه هم با مشارکت ضعیف مردم طرفداران و همفکران شما رای خواهند آورد .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۴۵ سال دنبال اینا بودید ول کنید به چی اینا دل خوش کردید
کیشو
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
"گارد وزیر"


کهنه بازیگری که محتاط است

پی "تکرار حرکت " و "پات " است !

مهره هایش به حالت "آچمز"

لیک اندر پی فتوحات است !

"اسب"بختش به "دام""شاه" حریف

حصر در"قلعه" مجازات است !

"فیل"ها در دو"قطر ناهمرنگ"

رنگ"رخ" ها گواه حالات است !

با دو "تعویض" و چند" قربانی"

فکر راه نجات از "مات" است !

"صفحه" خالیست از حضور "وزیر"

نصف کشور زجمع شُکَّات است !......

مانده ام گر نتیجه ی بازی

بسته بر "کٌنسه" مقامات است؛

با چنین "کیش" و"مات مختنقی"

چه نیازی به انتخابات است؟ !

"کیشو" ۴ شهریور۱۳۹۶
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
عالی بود کیشو. آفرین
هالو
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
کیشوت خان
این افاضات رو ۷ سال پیش فرمودید و هنوز اتفاقی که در صفحه شطرنجتان پیشگویی کردید محقق نشده
امين ميرزائى
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
یه گرامافونی داشتیم تا سوزنش گیر میکرد گوگوش میگفت من آمده ام ... هی تکرار میکرد ، اونم صد مرتبه ... الحمدلله الان همه چی دیجیتال شده ... گوگوشو پلی میکنی تا آخرش میخونه !!!!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
یادآورزی :
جناب میرزائی زمانیکه این ترانه به بازار اومد گرامافون منسوخ و جاشو به نوار کاست داده بود ....!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
بجای گوگوش آهنگ معروف دورچی بدردت میخوره
psdk
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
کم چرند بگو.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
این کیه مرتب چرندیاتش رو تایید می کنید فراروجان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
اگه تاج زاده کاندید میشود من رای میدادم چون ثابت کرده مرده و پای عهدش با مردم می ایستد
ناشناس
Australia
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
باشه موفق باشید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
اشتیاها رای مثبت زدم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
...... ﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ و سازنده ﺑﺎ ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و بکارگیری همه امکانات و ظرفیت هائی که در اختیار دارد، ((که چندان هم زیاد نیست ))
خودتون هم میدونید سر کاریم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
آدمی که فاقد عمل و عرضه سیاسی است بهتره حرف نزنه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
پس چرا حرف زدی؟؟؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
بزار پشت لبت سبز شه و سنت به رای دادن برسه بعد در مورد شنیده ها و شایعات نظر بده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
آب اصفهان را برد.
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
رای بی رای
وسلام
ایرج
Iran (Islamic Republic of)
۰۵:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
افرادی مثل توکه دائم این جمله را تکرار میکنن آبش‌آبشخورشون جز اسرائیل کجا میتونه باشه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
ایرج خان
شما هم که هر چیزی میشه پای اسرائیل و دشمن میاری وسط. چیز دیگه بلد نیستی؟
انتخاباتی که هیچوقت مردم نفعی نبردن ازش با اینکه مشارکت زیادی داشتند، چه باید کرد؟ شما با این طرز فکر نمی تونی خودت رو مردم بدونی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
بهترین دوران 43ساله جمهوری اسلامی دوران آقای خاتمی بود
خدا نگهدارت مرد بزرگ
حمید
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
اگر بهترین دوره دوره ایشون بود چرا ملت در انتخاباتی که دولت خاتمی برگزار کرده بود به شخص مورد نظر خاتمی یعنی دکتر معین فقط 4 میلیون رای دادند و احمدی نژاد که کاملا ضد خاتمی بود رای آورد تازه رفسنجانی را هم شکست داد پس انطوری که میگی نیست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
چه خروجی داشت واسه شما
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
بهترين فرصت سوز تاريخ جمهوری اسلامی آقای خاتمی بود اگر یک‌صدم جربزه احمدی نژاد در او بود به اینجا نمی رسيديم او در حد و قواره کارهای بزرگ نبود.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
45 سال
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
آره اونموقع دروغهای رنگارنگ زیادی میگفت، الانم پاش بیفته میگه ، کی می خواهید بفهمید که همشون به درد نخور بوده اند ، لطفاً دیگر بزرگ شوید.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
خاتمی یک جاه طلب است و الان با این بیانیه تلاش می‌کند که لاریجانی رای نیاورد چون می‌داند اکثر مردم در انتخابات شرکت نمی کنند و می‌خواهد آرای به اعتدال شکسته و در نتیجه یک تندرو پیروز شود او با زیرکی در زمین طرف مقابل بازی می‌کند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
عبا شوکولاتی دیگه کسی کاه تو..........نمیکنه!
سرطان اصلاحات
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
یعنی داره میگه من غلط کردم انتخاباتو تحریم کردم؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
دقیقا
ناشناس
Romania
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
استخوان در گلوی انحصارطلبان است.
ناشناس
France
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
درست خوندی؟
محسن
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
بگو باج منو بدن
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
میدانی که فقط در اختیار چنارها و مموتی ها باشه یعنی باج گرفتن از مردم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
آقاي خاتمي بهتر است سكوت كني و بيشتر از اين آبروي خودت رو نبري و اصلاحات را حاشيه نشين دائمي نكني. كشور را امثال تو به همريختند و حداقل 32 سال كشور دست شماها بود
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
و تویی که فکر میکنی کشور رو رئیس جمهور میگردونه. بیدار شو
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
بشین سید عزیز سرجات با اینکه طول ۸سال با بالاترین رای کاری نکردی و بعدش هم بارها خراب شدی و یک زره آبرویی هم که داری از بین نبر و شایسته است در امور وارد نشی شما که شهامت و توان و شجاعت کاری نداری پس بهتر است که حرمت خود را حفظ فرمایی هر طور می دانی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
آقای خاتمی بیشترین خدمات را به استان خودش کرد و کویر آنجا را آباد کرد با بردن آب به آنجا.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
اکثر مردم شرکت نخواهند کرد ولو شرایط ایشان تحقق پیدا کند ، لذا ابروی مانده خود را بر باد می دهد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
آبروئی ندارد ، اصفهانیها خوب او را شناختند، نابودمان کرد.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
یادم خاتمی زمانی که ریس جمهور بود گفت : ریس جمهور مثل یک آبدار چی هست .تصمیمات درجای دیگر گرفته می شود.
یه قند پهلو هم برا ما بیار ..
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
متوهم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
آخه بین اینهایی که ثبت نام کردن مگر کسی وجود داره که اعتقاد به دموکراسی و آزادی داشته باشه؟ جهانگیری یا لاریجانی یا...؟ واقعا اینها معتقد به دموکراسی و آزادی هستند؟!
من
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
جهانگیری هست
ناشناس
Romania
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
از نظر اینها دمکراسی یعنی به بازی گرفتن خودشون. اگر مرد بودن می گفتن مخالفانی مانند جبهه آزادی ملی و کسانی که مبارزه مسلحانه در برابر حاکمیت نداشتند بیایند مثل خودشون کاندیدا بشوند و در معرض رای مردم باشند.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
اگر بعد از سال 76 که خاتمی پیروز شد نظام در برابر او نمی ایستاد و با اکثریت مردم همراه می شد اکنون مملکت شاهد چنین اوضاع خرابی نبود. ولی حیف شد و برگشت به قبل هم محال است
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
او ظاهرا آمده بود که در مقابل مقاومت های تمامیت خواهان که آن‌موقع زیاد هم قوی نبودند بایستد که اینکاره نبود و همه فرصت ها را با آن پتانسیل بالا سوزاند
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
آشیخ فرض که یک اصلاح طلب تایید صلاحیت و حتی رای هم بیاورد و رئیس جمهور شود
هفته بعد فرماندهان نظامی (....) تشریف می‌برند به محضرش و تهدیدش می‌کنند که بدونه هیچ کاره است و سیاست های خرد و کلان جای دیگه تصمیم گیری می‌شود و گلوگاه های اقتصادی هم خارج از کنترل دولت هست
من
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
فرض شما درست بگی.
چاره ای جز امید داریم؟
راه حل شما با انفعال چیههه؟؟؟؟ نتیجه اش چیه؟؟؟؟
دستکم بی سواد بر مسندها نشیند اینقدر ذلت و خفت بین المللی و اقتصاد کمرشکن متحمل نشویم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
این طور نیست . زمان خاتمی ایشان صندو بی ذخیره ارزی تشکیل دادندوانقذ پول به اینهایی که گفتی نمیداد که به خاتمی میگفتند یزدی خسیس.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
فرماندهان نظامی (....) تشریف می‌برند به محضرش و تهدیدش می‌کنند که بدونه هیچ کاره است و سیاست های خرد و کلان جای دیگه تصمیم گیری می‌شود
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
جناب من
بنده هم معتقدم به اینکه این طیف در بعضی موارد باسوادتر ازبقیه هستند ولی امید بستن به راهی که جلوش را بسته اند اسمش امید نیست توهم ست
وهاب آریایی
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
یکی نیست بهش بگه این سیستم انتخاباتی و نظام استصوابی و... که اینقدر داری ازش ایراد میگیری و بهش حمله می‌کنی، تو خودت خروجی همین سیستم و مکانیسم بودی برادر...
ناشناس
Turkey
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
ولی داداش کروبی وموسوی هم بیان رای بدن ما نمی آییم چون باز سرمان کلاه میره
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
اللهم فک کل اسیر
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
ای بابا. همچین این ملت فهیم و بزرگوار و ملت بزرررررررگ میرن رای میدن که حال کنی.
ملت ما فراموشکار شده اند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
ناشناس ۰۰.۱۲
ایرانی طور حرف بزن ببینیم چی میگی اخه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
خداوند آقای خاتمی این دانشمند فرهیخته را برای کشور و نظام ما حفظ کند.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
دانشمند فرهیخته؟!! خخخ خودش هم این را بخواند از خنده روده بر می شود.
ناشناس
Australia
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
خاتمی هم به اندازه خود در این سیستم ‌و در فاجعه ۴۵ ساله نقش داره. مردمی که فکر می‌کنند دوره او‌ خوب بود تقصیری ندارند چون همیشه در ۴۵ سال گذشته بین بد و‌بدتر انتخاب کرده اند. بین ناطق و‌خاتمی از نظر مردم خاتمی رو انتخاب کردند چون گزینه بهتری در این حکومت نداشته اند. خاتمی تجربه علمی و عملی در حکومت داری دموکراتیک کجا داشته است؟ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی !!! در دوره موسوی و‌رییس کتابخانه ملی در دوره رفسنجانی.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
پس چاهزاده خوبه؟؟
خخخخخخخخخخخخخخخخ
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
بدون شک بهترین و حقیقی ترین کامنت این پست ، پیروز و سرافراز باشی عزیز.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
اگه می خوای در انتخابات شرکت کنی خب شرکت کن کسی جلوت رو نگرفته دیگه چرا دنبال بهانه ای برای شرکت کردن هستی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
من‌براکسی‌رای‌میدم‌که‌افاغنه‌از‌کشور‌عزیزم‌بیرون‌بریزه‌‌خدایا‌کمکمون‌کن‌ازشر‌افاغنه‌
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
شرکت کردن یا نکردن تو برای نظام و مردم فرقی نداره. مگر تو خودت از مریخ اومدی؟ تو هم خروجی و دست پرورده همین سیستم هستی حالا که بازیت نمیدن داری شرط میزاری
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
به کوری چشم دشمنان ایران در انتخاب شرکت می کنیم
ناشناس
Australia
۱۶:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
اونهایی که اینقدر اظهار لطف کرده اند به ایشان، ساده لوح ها و فراموش کارهایی هستند که یادشان رفته توصیه ایشان برای رای به لیست کامل خبرگان شامل افرادی نظیر محمدعلی موحدی کرمانی که هم اکنون هم رییس مجلس خبرگان است. کسی که غیر از سایر مشخصاتی که همه میدانیم چیست و فرارو معذور در چاپش خواهد بود، توصیه اکید به الگو برداری از چین در فیلترینگ اینترنت کرده بود.
آرزو میکنم مردم به عقل و‌تحلیل دقیق تر خودشان اعتماد کنند تا به حرف فلان آدمی که میشناسند. خوش خیالی مصیبت به بار میاره همانطور که تا الان نتیجه اش را با پوست ‌و استخوان لمس کرده ایم.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
انتخاب بین بد و بدتر است
شما توصیه ای بفرمایید که جدای از شعار بفکر آزادی اینترنت و فضای باز سیاسی باشد؟
حربه ای پیدا نکرده اید بدنبال تشویش و چسباندن فیلترینگ به رییس مجلس خبرگان هستید
فرض شما هم درست باشد اصلاح همیشه فضای بازتری نسبت به اصول ایجاد کرده است
ناشناس
France
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
بی تفاوتی چی ؟ یک نفر عاقل و خردمند انتخاب بشه که به اصلاح اعتقاد داشته باشه و با امکانات موجود حداقل جلوی روند خالض سازی و یکدست شدن حاکمیت و شیوه های بدوی حکمرانی و عیر عقلائی جاری را سد کند و ......... بهتر نیست
بنظرم تحلیل و راهبرد آقای خاتمی درست و معقولانه و نفع مردم و ایران عزیز است
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
ای کاش همه مردم مثل شما عاقلانه و با توجه به تاریخ معاصر نظر می دادند.
محسن
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
کار از این چیزها گذشته !
هر چه دفتر آقا بگن !
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
نویسنده باذکراین جملات کشداروچندپهلوخوش هم نمیداندباخودش چندچنداست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
فک کنم داشتی چای میخوردی یا گیم میزدی لابلاش خسته شدی اومدی یه کامنت گذاشتی
شما که چند چند نیستی یخورده دقت میکردی اسپیس رو با کلمات قاطی نمیکردی مغزمون کش اومد تا فهمیدیم چی نوشتی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
لطفا سکوت از همه چیز بهتر است و لازم نیست شرکت فرمایید شما ۸ سال بالاترین رای را داشتید اما دریغ از اقدام موثر و...
یک دوست
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
میدونم این روزا این حرفها خریدار نداره. من خودم هرگز به هیچکس دیگه رای نمیدم.
ولی انصافاً دوران خاتمی بهترین دوران جمهوری اسلامی بود. واقعیتها رو نمیشه عوض کرد.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
حتما اقدام موثر مورد نظر شما کلاس فلسفه کاترین اشتون ، فتح سفارتخانه ،پیشکشی خلیج فارس به چین و سخنرانی های قرا در سازمان ملل بر علیه استکبار و خوش امد کویی تحریمهاست
داود
Iran (Islamic Republic of)
۰۴:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
و وقت کشور رو تلف کردن برای التماس خنده اجنبی....
شرم آور ترین کاری که یه سیاستمدار میتونه انجام بده فروش وطن هست که اینا اساتید این کار بودن.....
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
گرامی! یه نگاهی به عملکرد روسای جمهور در جمهوری اسلامی بندازید متوجه فرق ایشون با سایرین میشید!! بهترین عملکرد اقتصادی بعد از انقلاب متعلق به ایشان است.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
آقای تکرار با اون همه رای خودش گفت من تدارکاتچی هستم.....حالا چی شده میخوای یه چن سال دوباره ملت رو سر کار بزاری.....کسی اصلاح طلب قبول نداره
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
البته اقدام موثر داشتند و آنهم بردن آب اصفهان بود.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
ما که مدتهاست از اصلاح نظام ناامید شدیم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
چرا دوست داری یک تدارکاتچی دیگر تائید شود؟
ناشناس
Netherlands
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
خاتمی هم دولت رفسنجانی رو گرفت به فنا داد بعدش هم احمدی نژاد و سایر اساتید!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
درود وسلام
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
پیش میری که پس نیوفتی، تو باید شرط بذاری؟ فتنه 88 یادمون نرفته. بشین عامو
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
نیا ، کسی ازت خوشش نمیاد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
شا برگشته ؟
Das 123
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
درودبر اقای خاتمی مردی آزاده و نو اندیش وحامی قشر ضعیف وکارگر
Das 123
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
درودبر اقایی احمدی نژادو اقای خاتمی دومرد عمل و حامی ملت کارگرو قشر ستمدیده ایران
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
فک کنم شما جزو نوابغی!!
احمدی نژاد کجا خاتمی کجا
Das 123
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
درودبر اقایی احمدی نژادو اقای خاتمی دومرد عمل و حامی ملت کارگرو قشر ستمدیده ایران
عباس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
سید جان قدیمی گفته:عشق پیری گر بجنبد،سربه رسوایی زند.ازاینباب حقیر توصیه میکنم همین که میتوانی خاطرات گذشته را مرور کنی ودرآن فضا پرواز کنی کافیه،البته جوانانی هستند که مثل دوران زیبای جوانی شما آرزوی ریاست و سیادت وحکمرانی وسلطانی و...دارند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
جناب خاتمی حرفی زدی به قول ما کردها تره پیازی نمی ارزه چرا باید خواسته های اصلاح طلبها محقق بشه شما دم از مردم می‌زنید ازطرف دیگه زور میگید قبول کنید مردم شما اصلاح طلبها رو قبول ندارن برای اینکه گند زدید به مملکت بلایی سر مردم آوردید که مغول نیاورد برید توبه کنید مخصوصا" دولت روحانی که پدر ملت درآورد
احسان
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
توهم زدی !! بهترین روزها در دوران اصلاحات بود
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۳:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
خردورزی!!!.....یعنی ما و فرزندان ما دیگر فریب شما وهمفکرانتان را نمیخوریم..... دوم خرداد۷۶یک حادثه ی تلخی بود که ما فریب خوردیم و تکرار نخواهد شد! شما و همفکران و مخالفان ظاهری شما جایگاهی درقلب ملت ندارید.بچه های ما از تجربه ی فریب خرداد۷۶. پدران و مادرانشان به خوبی استفاده می کنند.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
اگر موقعی که با رای بالای ملت انتخاب شدی قبول نمی کردی تدارک چی باشی به اینجا نمی رسیدی
علی
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
با سلام خدمت هم میهنان عزیز ایرانیم که به این فهم ودرک رسیدن که تلاش کنند ایرانی صحبت کنند ایرانی نام بگزارند وایرانی زندگی کنندو....چون ایرانی‌اند. پدرم به من آموخت که دروغ نگویم و برايه دروغگو وفریبکار ارزشی قائل نشوم واگر از گروهی دروغ شنیدی و فریب خوردی بدان که زیرا فکر میکردی همانند خود شما هستند راستگو و درستکار اما ...نبودند.و مادرم تکرار می‌کرد بارها و بارها... که دوباره دروغ خواهند گفت و دوباره فریب خواهند داد بستگی به خودت دارد که بشنوی و فریبشان را بخوری یا نه.....تقریبآ قابل درک است از زمانی که زمام امور را در دستشان گرفتند تا به‌حال چه گفتند و چه کردند سعادت هم این دنیا وهم آن دنیایشان که وعده می‌دادند با جنگ شروع شد و....ادامه دارد و باز هم ادامه خواهد داشت چون هر چه انسانهایه کافر بیشتری را بکشی اجرو پاداش بیشتری خواهی داشت..... جمله معروف رادان به نیروهای نظامی موقع اعتراضات هردست وپایه شکسته یه ثواب برايه شما ست.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
با احترامی که برای شما قائلم بنده شرکت نمیکنم چون هیچ موردی در حاکمیت به نفع اکثریت تغییر نکرده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
اصلاح طلبان فقط دنبال استخوان یا تکه نانی از سفره هستند و با اصول گرایان همدست هستند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
برای چه تغییری چه نفعی برای کشور و مردم باید رای داد
المان و ژاپن بعد جنگ جهانی دوم ویران شدند چند سال طول کشید تا کشور خود را بسازند و به جامعه جهانی برگردند
شما اسب زین کرده را تحویل گرفتید در این 45 سال چه کردید اینهمه وقت داشتید مردم دیگه فهمیدن
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
واقعا این نظرات مردم نشون میده که چقدر در جامعه ای زندگی میکنیم که باید بر ان تاسف خورد ,چون اصلا چیزی به اسم تفکر مطلقا وجود ندارد
و دقیقا هم به همین علت چیزی تو این مملکت عقب افتاده تغییر نخواهد کرد
از ماست که بر ماست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
شاید دیگه دیر است.
محمد صالحی
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
بعد از مهسا دیگه همه چیز عوض شده.
کی میخواهی بفهمی.
اصلاح طلب اصولگرا فقط برای خودشون تلاش میکنن و همه حرفهای تکراری است که سالها و بارها گفتهرشده و به ان عمل نشده.
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
شما کاخ نشینها هیچ وقت درد مردم رو متوجه نمیشید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
البته اصلاح طلبها مالی نبودن ولی
بیش ترین فضای سبز تهران زمان کرباسچی بوجود اومد در مقایسه با 2 شهردار اصولگرا که یکی 12 سال و دیگری سه سال در مسند بودن و دیگه نه پای درختها رو بیل میزدن و نه کودی بهشون میدادن و طبق همین طرز تفکر کارشون خشکوندن درختهاست میگی نه یه نگاه به درختهای کنار خیابونها بزرگراهها و غیره بنداز اگه دیدی بیل زدن یا کودی پاش ریختن بگو چرا گفتی
طرف درگیر چنان فسادی هست که حتی با هزینه چند گونی کود حیوانی مشکل داره.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
آقای مخبر اصل کلام رو در مورد رئیس‌جمهور بیان کردند و گفتند که رئیس جمهور، حمالی بیش نیست. مردم هم کاملاً متوجه شده اند
جباری
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
شما افتضاح طلبهای غربگدا هیچ جایگاهی پیش مردم ندارید ، حسن کلیت ساز شاختون بود ،موش رو توی سولاخ راه نمیدادن جارو به دمش می بست
مهدی
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
اگر همه مردم هم به خاتمی رای بدهند رای شورای نگهبان خیر است پس تلاش بیهوده نکنید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
ممد دست بردار از سوپاپ بازی دیگه تمومه ماجرا رای بی رای
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین