فرارو | تعبیر خواب مار؛ خواب مار رنگی و مار افعی نشانه چیست؟

تعبیر خواب مار؛ خواب مار رنگی و مار افعی نشانه چیست؟

دیدن مار در خواب چه معنایی دارند. رنگ مار در خواب مهم است؟ مار سیاه یا مار قرمز چه تعبیری می‌تواند داشته باشد؟ معبران و قرآن درباره خواب مار چه چیزی گفته اند.
فرارو- یکی از معمولی‌ترین خواب‌هایی که ممکن است شخص در طول شبانه روز ببیند و فکرش را درگیر کند، دیدن خواب مار است. اما دیدن این خواب تعابیر مختلفی دارد و این تعابیر به رنگ، جسه و افعی بودن آن بستگی دارد که در ادامه به آن اشاره شده است.

به گزارش فرارو، دیدن خواب مار همراه با احساسات مختلفی همچون ترس، نگرانی یا خشم باشند که بیننده رویا را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. اما مهم‌ترین چیزی که در خواب توجه بییینده را جلب می‌کند رنگ مار است و می‌خواهد بداند چه مفهومی به او القا می‌کند. به طور مثال مار سیاه یا مار قرمز چه تعبیری می‌تواند داشته باشد.  

البته معبران و حتی قرآن هم به تعبیرخواب مار پرداخته اند که در ادامه می‌توانید بخوانید.

تعبیر خواب مار از نظر قرآن

اگر بخواهیم به تعابیر مار در قرآن بپردازیم متوجه می‌شوی که واژه‌های مار و اژد‌ها کلا سه بار در قرآن به کار رفته است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم

واژه «حیّه» یک مرتبه در قرآن آمده است: «فالقا‌ها فاذا هی حیه تسعی»، موسی عصا را افکند، ناگهان مار عظیمی شد و شروع به حرکت کرد (طه/۲۰).

کلمه «ثعبان» دو مرتبه در قرآن به کار رفته است: «فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین»، ناگهان عصای خود را افکند و اژد‌های آشکاری شد (اعراف/۱۰۶ وشعراء/۳۲).

واژه «جانّ» به معنای مار، در قرآن کریم دو بار تکرار شده است: «و ألق عصاک فلما رأ‌ها تهتز کان‌ها جانّ، ولی مدبراً و لم یعقب یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون»، و عصایت را بیفکن هنگامی که آن را مشاهده کرد. دید با سرعت همچون ماری کوچک می‌دود، ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد،‌ای موسی! نترس که رسولان در نزد ما نمی‌ترسند (نمل/۱۰) و نیز (قصص/۳۱).

دیدن مار در خواب بنا بر آیات قرآن به دشمن تعبیر می‌شود که بدعت گر است.

اگر مار دور گردن تو حلقه زده باشد معنی خواب این است که زکات مالت را نیم دهی.

«سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ» چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… (آل عمران/۱۸۰)

تعبیرخواب مار؛ مار رنگی و مار افعی
دیدن خواب مار از نظر امام صادق

از نظر امام جعفر صادق ع دیدن مار در خواب می‌توانده ده تفسیر داشته باشد که این ده تفسیر بسته به شرایط خواب است.

دیدن مار در خواب نشانه دشمن پنهان است که ممکن است ناشناس باشد و یا آشنایی باشد که دشمنی اش مشهود نیست.

دیدن مار می‌تواند اشاره به زندگانی داشته باشد که همراه با لذت است.

تعبیر دیگر دیدن مار اشاره به سلامتی دارد.

تعبیر دیگر دیدن مار اشاره به پادشاهی دارد که این تعبیر در صورتی درست است که شما بر مار غلبه کنید.

تعبیر دیگر دیدن مار نیز اشاره به سپه سالاری و بزرگی دارد

تعبیر دیگر دیدن مار در خواب رسیدن به بزرگی و دولت است.

تعبیر دیگر دیدن مار اشاره به زنی دارد که خوش خط و خال است و باید از او ترسید.

معنی دیگر دیدن مار در خواب رسیدن به مردا آرزو‌ها است.

معنی دیگر دیدن مار در خواب پسر دار شدن است.

آخرین تعبیر دیدن مار نیز اشاره به سیلاب دارد.


تعبیر خواب مار از نظر حضرت یوسف

مار در خواب دیدین به معنای رسیدن یک بلا از سمت دشمن شماست که از آمدن آن بلا بر سر شما خوشحال می‌شود.

اگر در خواب دیدید که مار از شکم شما خارج می‌شود مفهوم این خواب این است که فرزند شما با شما دشمنی می‌کند.

اگر در خواب دیدید که مار شما را می‌گزد مفهوم این خواب این است که دشمن به شما آسیب می‌رساند.

اگر مار کوچک باشد نشان دهنده دشمن ضعیف و کوچک است و مار بزرگ در خواب دیدن نشان دهنده دشمنی بزرگ و خطرناک است.


تعبیر خواب مار از دیدگاه منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی معتقد است که مار در خواب دیدن اشاره به دشمنی دارد که شما از وجودش آگاهی ندارید و شما را غافلگیر خواهد کرد. این دشمن زیبا و خوش خط و خال است و به همین دلیل است که عده‌ای مار را به زن تعبیر می‌کنند.

این دشمن ممکن است در خانه شما باشد و در کمترین زمانی که فرصت پیدا کند نیشش را به شما می‌زند.

مار در خواب می‌تواند به مال و ثروت نیز تعبیر شود، ثروتی که از وجودش آگاهی ندارید و به شما می‌رسد مانند رسیدن یک ارث غیر مترقبه. ریشه این تعبیر در این است که در قدیم و زمان‌های کهن اعتقاد بر این بود که گنج‌ها توسط مار‌هایی حفاظت می‌شوند.
 
توجه داشته باشید که مار در خواب می‌تواند زن زیبایی باشد که در عین زیبایی خطرناک است و در عین خطرناک بودن به دل می‌نشیند. به هیچ عنوان در خواب در چشم مار خیره نشوید و خیره شدن در چشم مار در خواب اصلا مبارک نیست.
 
کشتن مار پیروزی بر رقیب و دشمن است، ولی اگر این کا را کردید به زودی از کار خود پشیمان خواهید شد.
 
تعبیرخواب مار؛ مار رنگی و مار افعی

تعبیر خواب مار عظیم الجثه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مار عظیم الجثه، دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد. اگر ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این است که با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.
 
اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، با دشمن جنگ و درگیری می‌کنی و او شکست می‌دهی. اگر ببینی مار بزرگ را کشتی و از گوشت آن خوردی، دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.
 

تعبیرخواب مار بزرگ از نظر جابر مغربی

اگر ببینی مار بزرگ تو را بلعیده است، احتمال دارد دشمن تو را به هلاکت برساند. اگر ببینی سوار مار بزرگی شده‌ای که رام و فرمانبردار می‌باشد، دشمنی بزرگ از تو اطاعت و فرمانبرداری می‌کند و امور تو منظم و رو به راه می‌شود.

تعبیرخواب مار؛ مار رنگی و مار افعی
تعبیر خواب افعی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند، نشانه آن است که کسی با فریب می‌خواهد او را به دردسر بیاندازد. اما اگر در خواب ببیند که مار از او می‌گریزد، به این معناست که در مقابل حمله‌های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت.
 

تعبیر خواب افعی از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید افعی دوست شما را نیش می‌زند و او، چون مرده نقش بر زمین می‌شود، اما در همان حالت نفس می‌کشد، و باز افعی نیشی دیگر به او می‌زند و دوست شما از جای خود بلند می‌شود، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته‌ها ناپدید می‌شوید، نشانه آن است که دوستان شما از واقعه‌ای بد، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد.

اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند، نشانه آن است که کسی با فریب می‌خواهد او را به دردسر بیاندازد. اما اگر در خواب ببیند که مار از او می‌گریزد، به این معناست که در مقابل حمله‌های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت.


تعبیر خواب افعی از دیدگاه لیلا برایت

دیدن افعی در خواب، بدین معنا است که موضوعی زندگی خانوادگی شما را تهدید می‌کند. اگر در خواب ببینید که یک افعی شما را نیش می‌زند، نشانه‌ی آن است که با افرادی همنشین می‌شوید که به شما ضرر می‌رساند

تعبیرخواب مار؛ مار رنگی و مار افعی
تعبیر خواب مار سیاه

حضور یک مار در رویا به مهار کردن انرژی‌های بیننده خواب اشاره دارد و رنگ سیاه نماد خطر بالقوه است. دیدن مار سیاه در خواب به این معنی است که باید مراقب خود باشید. اصولا این رویا مفهومی منفی داشته و ممکن است موجب ناراحتی و تحولات ناخوشایند در زندگیتان گردد.

تصویر یک مار سیاه نمایانگر قدرت شما در درون است. غالبا این گونه رویا‌ها با وضعیت کنونی شما در زندگی بیداری کاملا در ارتباط است و منعکس کننده بخشی از آن است. شاید وقت آن رسیده که با واقعیت روبرو شوید.
 
مار سیاه کوچک در خواب اشاره به شرایط مالی دارد، یعنی شما برای پیشرفت‌های مالی، آمادگی لازم را ندارید.

اگر در خواب دیدید مار‌های سیاه پوست اندازی می‌کنند، این عمل آنان نوعی تولد دوباره محسوب می‌شود، بنابراین زندگی شما نیز قرار است دست خوش تغییر شود. در حقیقت، در آینده تحولات مثبتی برای شما رخ می‌دهد.
 
ابراهیم کرمانی: اگر مار‌های سیاه ببینی، تعبیرش دشمنان فراوان است.

تعبیرخواب مار؛ مار رنگی و مار افعی
تعبیر خواب مار قرمز

ابراهیم کرمانی: اگر در خواب ماری قرمز دیدی نمایانگر این است که دشمن تو خوش گذران است.

مار قرمز در خواب بیانگر مشکلات در رابطه با اطرافیان است. در واقع فرد رویابین به راحتی نمی‌تواند از موانع پیش رو عبور کند. اگر ماری قرمز رنگ شما را تعقیب می‌کند به معنای ترس و نگرانی شما از موقعیت به وجود آمده است، اما در نهایت نتیجه مثبتی خواهد داشت.

تعبیرخواب مار؛ مار رنگی و مار افعی
تعبیر خواب مار سفید

خواب مار سفید بسیار رایج است و رابطه‌ی میان واقعیت جسمی شما و جهان معنوی را بیان می‌کند. چنین خوابی معمولا زمانی که شما از منبعی معنوی، پیامی را در رابطه با پیامد‌های اقداماتتان در زندگی، دریافت می‌کنید پدیدار می‌شود و نمادی از قانون کارما است. بدین ترتیب، مار سفید نمادی از قانون معنوی علت و معلولی است که در دنیای جسمی رخ می‌دهد.

مار سفید همچنین می‌تواند نشانه‌ای از خوش‌شانسی باشد. به خصوص اگر در خواب ببینید که شخصی مار سفید به شما داده، یا مار سفیدی یافته‌اید و هیجان‌زده می‌شوید. اگر در خواب با یک مار سفید دوست هستید، بدان معناست که با خود برترتان رابطه سالم برقرار می‌کنید.
 
شما به خودتان اعتماد دارید و به تصمیمات خود اطمینان می‌کنید. شما در مورد پیامد‌های اقدامات خود آگاهید و انتخاب‌های خوبی می‌کنید. رویای مار سفید به شما می‌گوید به شهود خود اعتماد کنید و مطمئن‌تر تصمیم بگیرید، چون با خود برترتان هماهنگ هستید.

تعبیرخواب مار؛ مار رنگی و مار افعی
تعبیر خواب مار سیاه و سفید

خواب مار سیاه و سفید، بسته به اینکه مار چه کاری انجام می‌دهد و شما چه احساسی دارید، می‌تواند معانی زیادی داشته باشد. رویای مار سفید در وهله اول به دوگانگی و تعادل مربوط است. اگر نیاز به تجدید نظر درباره‌ی چیزی در زندگیتان وجود داشته باشد، چنین خوابی می‌بینید.
 
مار سیاه و سفید غالبا هنگامی ظاهر می‌شود که ایدئولوژی‌های صفر و یکی در زندگیتان، مانع از دیدن تصویری بزرگ‌تر می‌شود؛ مثل دین یا سیاست که در ذهنتان خیر را مقابل شر قرار می‌دهد. پیغام مار سیاه و سفید در خواب این است که شرایط همیشه سیاه یا سفید نیست.

اگر در رویا نسبت به مار سفید محبت احساس می‌کنید یا از آن نمی‌ترسید، یعنی شما از ابراز عقاید و ارزش‌هایتان نمی‌هراسید. اما مار‌ها می‌توانند به معنای فریب و داوری مختل شده باشند. یعنی ممکن است اعتقادات سفت و محکم شما در حال آسیب رساندن به روابط شما با دیگران باشند. سعی کنید کمی از ارزش‌هایتان فاصله بگیرید و آن‌ها را بازبینی کنید. فقط به این دلیل که کسی مانند شما فکر نمی‌کند، نباید از رابطه با او اجتناب کنید.

تعبیرخواب مار؛ مار رنگی و مار افعی
تعبیر خواب مار قهوه‌ای

رویای مار قهوه‌ای بسته به زمینه خواب می‌تواند مثبت یا منفی باشد. دیدن یک مار قهوه‌ای مربوط به این است که شما چگونه ازخودتان و دیگران مراقبت می‌کنید و همچنین دیگران چگونه از شما مراقبت می‌کنند تا رشد کنید. اغلب مار قهوه‌ای نمادی از اعتیاد‌هایی است که باید بر آن‌ها غلبه کنید، یا نمادی است از بیماری یا سمومی که باید از بدن دفع شوند.

در خواب، اگر نسبت به مار قهوه‌ای احساس محبت دارید، به دلیل آن توجه کنید. آیا مار سعی دارد شما را با صحبت کردن متقاعد کند کاری که با آن مخالفید را انجام دهید؟ این می‌تواند نمایانگر رفتار‌های خود مخربی باشد که شما را از ایجاد تغییرات مثبت در زندگی باز می‌دارد.

تعبیرخواب مار؛ مار رنگی و مار افعی
تعبیر خواب مار زرد

رویای مار زرد معمولا از ترس ناشی می‌شود. مار‌های زرد نشان‌دهنده‌ی قدرت شخصی ما و شناخت ارزش‌های خود است. اگر از مار زرد در رویا می‌ترسی، یعنی بخشی از وجود شما از قدرت خود شما در هراس است. دلیل این امر آن است که قدرت فقط زمانی پدیدار می‌شود که ما با بزرگ‌ترین ترس‌هایمان روبرو می‌شویم.

رنگ زرد رنگ بیان خود است، که به دلیل انتظارات اجتماعی یا دستورالعمل‌های مذهبی سرکوب شده‌اند. اغلب به ما گفته می‌شود برای انطباق با هنجار‌های اجتماعی، نباید آنطور که می‌خواهیم زندگی کنیم. رنگ زرد با گناه زیاد در ارتباط است، چون ما اغلب مجبوریم بر اساس ارزش‌های دیگران زندگی کنیم و نه حقیقت وجودی خودمان.

والدین نقش زیادی در این امر دارند و غالبا خواب مار زرد می‌تواند بیانگر فشاری باشد که والدین بر شما تحمیل کرده‌اند تا بر اساس استاندارد‌های آن‌ها زندگی کنید. اگر نسبت به مار زرد، محبت احساس می‌کنید، به این معنی است که در مورد خودتان احساس خوبی دارید و با هویتتان رابطه سالمی برقرار می‌کنید. شما قادر هستید خود را در راستای حقیقت درونیتان بیان کنید و با خودتان در صلح هستید.

تعبیرخواب مار؛ مار رنگی و مار افعی
تعبیر خواب مار خاکستری

دیدن مار خاکستری در خواب نشانگر این است که شخصی ممکن است در آینده شما را فریب دهد، بنابراین نباید به کسی اعتماد کنید.
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین