فرارو | محمود صادقی: مجتمع ۳۷۰ واحدی برای کارکنان مجمع ساخته‌اند!
تعداد نظرات: ۳۴ نظر
کد خبر: ۳۹۶۱۴۹
اخیرا در بازدید از منطقه کنِ تهران، شهروندان مجموعه ساختمانی عظیم در ۳۷۰ واحد را به بنده نشان دادند که برای اسکان پرسنل مجمع در بخشی از باغات تهران ساخته شده که فارغ از تخلفات زیست‌محیطی، نشان می‌دهد مجمع عملا به‌سمتی دیگر می‌رود. مگر مجمع اساسا چند کارمند دارد. قرار بود همان افرادی که در دولت، قوه قضاییه و مجلس مسوولیت دارند، به‌همراه چندنفر دیگر گردهم آمده و در مورد مصالح نظام تصمیم بگیرند، اما حالا می‌بینیم که مسیر دیگری طی می‌شود.
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۱ - ۲۴ فروردين ۱۳۹۸

محمود صادقی: مجتمع ۳۷۰ واحدی برای کارکنان مجمع ساخته‌اند!

روزنامه اعتماد با محمودصادقی نماینده مجلس در باره اظهارات محسن رضایی مبنی بر ۱۰ ساله بودن تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگویی انجام داده است.

 بخشی از این مصاحبه را می‌خوانید:

برای ورود به بحث، برداشت شما از آنچه به عنوان «مصوبات مبتنی بر مصلحتِ مجمع تشخیص مصلحت نظام» مطرح شده، چیست؟ مصوباتی که حالا بنابر تصمیم جدید این مجمع قرار است مقید به زمان و محدود به بازه زمانی ۱۰ ساله باشد. آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام اساسا به جز مصوبات مبتنی بر مصلحت، مصوبه دیگری هم دارد؟

قاعدتا مصوبات اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام همین مصوبات مبتنی بر مصلحت است که ناظر بر همین موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان است که بنابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، در جایی که شورای نگهبان، مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسی یا شرع بداند و مجلس نیز پس از بررسی نظرات و ایراد‌های شورای نگهبان، با اصرار بر نظرات خود، ایراد‌های شورای نگهبان را مرتفع نکند، مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف است نظرات طرفین را بررسی کند و درنهایت، یا متمایل به «مصلحت»، نظر مجلس را تایید کند یا مطابق «شرع و قانون اساسی»، به نظر یا همان ایراد‌های شورای نگهبان رای دهد؛ بنابراین برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است با درنظر گرفتن «مصلحت»، فراتر از قانون اساسی و شرع، در تایید نظرات مجلس باشد، ممکن است چنین نبوده و همراستا با دیدگاه شورای نگهبان باشد و شکل سوم هم این است که مجمع دیدگاهی بینابینی میان نظرات مجلس و شورای نگهبان اتخاذ کند که این اتفاق هم بعضا می‌افتد. به این تعبیر، در پاسخ سوال شما باید بگوییم که امکان دارد نظرات مجمع مبتنی بر مصلحت نباشد. درواقع آنگاه که مجمع نظر شورای نگهبان را بر نظر مجلس ترجیح می‌دهد، نظر مصلحتی نداده است. بلکه تنها وقتی نظری مبتنی بر مصلحت صادر می‌کند که به‌نحوی دیدگاه مجلس را تایید کرده باشد.

درمورد لحاظ کردن قید زمانی ۱۰ ساله به این مصوبات چطور؟! آیا زمان‌مند کردن مصوبات مصلحتی مجمع حائز پشتوانه حقوقی است؟

به‌طور کلی، باید بگوییم موقتی کردن نظرات مصلحتی دارای مبنای شرعی و حقوقی است چراکه نظرات مبتنی بر مصلحت، اصطلاحا «مادام‌المصلحه» هستند چراکه گاهی به‌حکم مصلحت، امری که مغایر شرع یا قانون است، تبدیل به قانون می‌شود و طبیعتا مادامی که آن مصلحت برقرار باشد، آن قانون مبتنی بر مصلحت نیز پابرجا خواهد بود و قاعدتا هرگاه این مصلحت زایل شود، مبنای حقوقی آن قانون نیز از بین می‌رود. اما نکته‌ای که وجود دارد همان سازوکار تشخیص تداوم آن مصلحت است. درواقع درباره اینکه مرجع ذی‌صلاح برای تصمیم‌گیری در این رابطه مجمع تشخیص مصلحت نظام است یا مجلس ابهامات و متعاقبا اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد. بحث این است که اولا نمی‌توان مدت‌زمان ثابتی را برای دوام مصلحت در نظر گرفت و در ثانی، تعیین این مدت نیز قاعدتا برعهده مجلس است، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

چرا؟! مگر نه اینکه این مجمع است که وظیفه تشخیص مصالح نظام را برعهده دارد؛ آیا به همین دلیل نباید زمان دوام مصلحت را نیز تعیین کند؟

مساله این است که این مجلس است که با درنظر گرفتن مصلحت نظام، ایراد‌های مبتنی بر شرع و قانون اساسی که از سوی شورای نگهبان مطرح شده را مرتفع نکرده و برپایه همین مصلحت‌سنجی، بر نظر خود اصرار کرده است. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا اقدام به داوری میان نظر مبتنی بر مصلحتِ مجلس و نظر مبتنی بر قانون اساسی و شرعِ شورای نگهبان می‌کند و درنهایت نیز یکی از این دو نظر را بر دیگری رجحان می‌دهد.

درواقع نظر شما این است که این مصلحت‌سنجی، بدوا در مجلس اتفاق می‌افتد، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام؟

بله! این نص صریح قانون اساسی است که می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که شورای نگهبان، مصوبات مجلس را خلاف قوانین اساسی و شرع بداند و مجلس، «با درنظر گرفتن مصلحت نظام»، نظر شورای نگهبان را تامین نکند....» درواقع می‌بینیم آن نهادی که بنابر مصالح نظام، از پذیرش حکم قانونی یا شرعی شورای نگهبان خودداری می‌کند، مجلس است و تنها پس از آن است که هر دو نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص می‌رود و این مجمع نیز یکی از این دو نظر را تایید می‌کند؛ بنابراین پایه اولیه در مجلس شکل می‌گیرد. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که مصوبات مجلس یا براساس لایحه شکل می‌گیرند، یا طرح. درواقع اگر مصوبات برپایه لایحه شکل گرفته باشند، این قانون از دولت کلید خورده و اگر طرح باشند، از خود مجلس آغاز شده است. نکته دیگر اینکه چنانچه عرض کردم، بنده نیز اصل اقدام مجمع درخصوص زمان‌مند کردن نظرات مبتنی بر مصلحت را قبول دارم چراکه قوانین موقتیِ مادام‌المصلحه است، اما اینکه تعیین و تشخیص میزان بقا و تداوم آن مصلحت برعهده کدام نهاد است، اگرچه در قانون اساسی به‌صراحت و به‌طور مجزا ذکر نشده، اما قاعده کلی حاکم بر قانون اساسی می‌گوید که این وظیفه برعهده مجلس است. در چنین شرایطی اینکه مدت ثابتی همچون ۱۰ سال را به‌طور کلی به عنوان میزان زمانی دوام مصالح درنظر بگیریم، چندان قابل‌قبول نبوده و به بیان دیگر فاقد مبنای حقوقی است.

آیا ایرادی در اعمال این محدودیت زمانی در مصوبات قانونی می‌بینید؟

اگر به برخی نمونه‌ها اشاره کنیم، موضوع مشخص‌تر خواهد شد. بر فرض برخی مواد قانون مدنی درمورد طلاق، بر اساس مصلحت اصلاح شده است. ازجمله درمواردی که زن عسر و حرج دارد و دادگاه برای طلاق قضایی بدون اجازه شوهر به زن اجازه داده و حکم طلاق را صادر کرده، آیا می‌توان بازه زمانی ۱۰ ساله در نظر گرفت. در این صورت، پس از ۱۰ سال چه خواهد شد؟! آیا بعد از طی شدن این بازه زمانی، مصلحت زایل می‌شود؟! درواقع مساله این است که برخی قوانین، اگرچه برپایه مصلحت تدوین یا اصلاح شده‌اند، اما مصلحتی همیشگی منجر به چنین رویکردی شده است. مثال دیگر مربوط به قانون کار است که یکی از موارد بارز آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تایید کرده، آیا آنقدر موقت است که بتوان روابط کار را بنا به گذر زمان تغییر داد. درنتیجه فکر می‌کنم با توجه به پیچیدگی‌هایی که مباحث حقوقی دارند، ممکن است این ساده‌سازی موضوعات، نظم حاکم بر برخی حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه را از بین ببرد.

با این حساب، راه‌حل را در چه می‌بینید؟

فکر می‌کنم باید اجازه داده شود که قانون‌گذاری در امور مختلف از طریق مجاری رسمی قانون‌گذاری در کشور یعنی مجلس دنبال شود؛ بنابراین اگر بخواهیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را در جایگاه تجدیدنظر در قوانین قرار دهیم، به‌نحوی گامی دیگر در مسیر ورود این مجمع به روند قانون‌گذاری برداشته‌ایم و عملا اقدام به تاسیس یک نهاد قانون‌گذاری جدید کرده‌ایم؛ حال آنکه این مساله خلاف قانون است و حضرت امام (ره) نیز صراحتا با تبدیل شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از قوا یا قوه قانون‌گذاری جدید مخالفت داشتند.

بنابر بخشی از همان اصل ۱۱۲ قانون اساسی که اشاره کردید، تنظیم آیین‌نامه و مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام برعهده خود مجمع و تایید رهبری انجام می‌شود. آیا ممکن است که مجمع به پشتوانه این بخش از قانون اساسی، اقدام به تصویب این مصوبه اخیر کرده باشد؟

البته در اصل ۱۱۲ این نکته تاکید شده، اما روشن است که تدوین مقررات مجمع در چارچوب همان وظایفی است که قانون برعهده این مجمع گذاشته است. هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند فراتر از اصل قانون باشد و اینکه مجمع را وارد روند قانون‌گذاری کنیم، خلاف همین اصل قانون اساسی است.

گفتید مجمع با مصوبه جدید درخصوص زمان‌مند کردن مصوبات مبتنی بر مصلحت، گامی دیگر در مسیر ورود خود به روند قانون‌گذاری برداشته است؛ روندی که اگرچه با مخالفت‌هایی از سوی نمایندگانی همچون شما، آقای مطهری و حتی شخص رییس مجلس مواجه شد، اما به نظر می‌رسد اقدام عملی مشخصی نیز درمقابله با این رویه به زعم شما فراقانونی انجام نمی‌شود؛ این رویه تا کجا ادامه خواهد یافت؟

به نظرم، مجلس باید مقداری صریح‌تر و عملیاتی‌تر به این بحث ورود کند. اتفاقا گروهی از نمایندگان در این رابطه خطاب به رهبری نامه‌ای نیز نوشتند، اما فکر می‌کنم لازم است در قالب طرح یا مصوبه‌ای ورود دیگر نهاد‌ها را به قانون‌گذاری منع کند؛ چراکه این وضعیت، تشتتی عجیب در نظام قانونگذاری کشور ایجاد می‌کند که به‌روشنی مغایر با مصلحت نظام است. به هر حال مصلحت نظام نیازمند نظم است و اتفاقا یکی از مبانی مصالح نظام، حفظ و رعایت نظام عمومی است و در مواردی، اصرار مجلس بر مصوبات خود برخلاف نظر شورای نگهبان و برپایه مصلحت، همین برقراری نظم و نظام عمومی است. در این شرایط اگر اقدامات مجمع تشخیص خود، به عامل برهم‌زننده نظم عمومی بدل شود، مشکل‌ساز خواهدبود. اصولا باید در قوانین و مقررات مانایی باشد و مردم احساس نکنند تزلزلی در قانون‌ها وجود دارد چراکه در این صورت، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. نکته دیگر این است که این رویه جدید درمجمع، عملا قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه نظام سیاسی کشور را تضعیف می‌کند چراکه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ابتدا قرار بود صرفا به همین یک جلسه محدود باشد، حالا به نهادی عریض و طویل تبدیل می‌شود. اتفاقا اخیرا در بازدید از منطقه کنِ تهران، شهروندان مجموعه ساختمانی عظیم در ۳۷۰ واحد را به بنده نشان دادند که برای اسکان پرسنل مجمع در بخشی از باغات تهران ساخته شده که فارغ از تخلفات زیست‌محیطی، نشان می‌دهد مجمع عملا به‌سمتی دیگر می‌رود. مگر مجمع اساسا چند کارمند دارد. قرار بود همان افرادی که در دولت، قوه قضاییه و مجلس مسوولیت دارند، به‌همراه چندنفر دیگر گردهم آمده و در مورد مصالح نظام تصمیم بگیرند، اما حالا می‌بینیم که مسیر دیگری طی می‌شود.

مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۳۴
سعید
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
حالا که مجمع FATF رو رد کرده گیر دادین بهش؟ رفتارتون درست نیست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
اتفاقا زمان هاشمی بوده نه الان چرا صادق نیستی آقای صادقی؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
اشتباه میکنید ناشناس ۱۴:۲۲ ؛ اشتباه میکنید، البته بهتره بگم صادقانه نمیگویید.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
مثل قضیه درب دستشویی دروغ در نیاد اقای صادقی!!؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
من دیدم این پروژه رو شما هم به جای چرخیدن تو فارس و رجانیوز یه سر به منطقه کن بزنی میتونی برج رو ببینی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
بسیار جای تاسف است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
این تازه یک موردشه که من و شما خبر داریم. بر طبق آموزه های قرآن کریم، کسانی که از حق مردم در راه اهداف و منافع خود بهره برداری می کنند، یا به دنیای آخرت ایمان ندارند و یا نادانند. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد در هر دو حال (ناآگاهی یا عدم ایمان به معاد) آنها نمی توانند در جایگاه تشخیص مصلحت برای یک نظام اسلامی بنشینند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
سلام
با این دست اقدامات ، دیگر مصلحت نظام مورد عنایت این دست اندازه نظام هم نیست ، مصلحت ایران و مردم هم پیشکش
ناشناس
United States
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
مطلب راتااخرخواندیم پروژه ساختمان سازی مجمع چی بود درمصاحبه قرارنداشت
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
در انتهای مصاحبه اشاره شده.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
پیشنهاد می گردد جمعی از سیلزدگان در این مجتمع اسکان داده شوند!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
سیل زده کیلویی چند دلت خوشه برادر من
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
در رابطه با موضوع تعیین زمان برای بقای مصلحت، به نظر می رسد؛ در مواردی که تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد برخی قوانین آزمایشی که به قانون موقت تبدیل شده و مجلس نیز حسب وظیفه ذاتی و بنا به پیشنهاد دستگاه ذی ربط (دولت) یا رأسا اقدام به دائمی کردن آن می نماید، دچار تعارض خواهیم شد.
البته در مواردی همچون طلاق مثالی گفته شده، با توجه به نتیجه اصلاحل قانون که اجازه طلاق برای زوجه بوده و شروع دوباره آن مستلزم وقوع عقد جدیدی است، چنین به نظر نمی رسد!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
مجمع تشخیص داره کم کم تبدیل میشه به جمهوری یا دارالخلافه سردار رضایی و دوستانشون تا همه منویات و تئوریهای ایشون که نتونستن در مقام ریاست جمهوری پیادشون کنن اعمال کنه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
خوب آخه عریض و طویل کردن مجمع که کار مرحوم مغروق استخر فرح بود. اون موقع چرا صداتون درنیومد؟ اون ساختمونا مگه مال الانه؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
ببخشد من با سند و مدرک بهتون نشون میدم، ما در پارکینگمون رو ریموتی کردیم 2 سانتیمتر وارد حریم کوچه شدیم فورا شهرداری سر و کلش پیدا شد.
آدم از این نظارت و عدالت به وجد میاد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
اگر این ۳۷۰ واحد حقیقت داشته باشه ، باید به حال زاراین ملت گریست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
من 30 ساله در شرکت مخابرات خدمت کردم همکاران قبل از ورودی من هرکدام از تعاونی هائی خانه گرفتند که زمینش را رایگان دریافت کرده بودند و وقتی نوبت من و تمثال من رسید گفتند دیگر زمین رایگان به تعاونی ها نمیدهیم و بایستی آزاد خریداری کنید ولی برادرم تا همین چند وقت پیش چندمین خانه تعاونی خود را از تعاونی های قوه قضائیه دریافت کرد آن هم زمینش رایگان و صد البته با توجه به قدرتی که پشت این تعاونی مجمع خوابیده شک ندارم زمین این تعاونی هم رایگان داده شده و کسی نیست تو این کشور بگه چرا؟؟؟و کسی نیست این چرا من را پاسخگو باشد . برای همینه که الان هنگام بازنشستگی هنوزم مستاجرم
ناشناس
United States
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
دیگه از مال مفت خبری نیست تمام شد وبهتر است مفتخوری تمام شود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
چرا فقط تا به ما میرسه تمام میشه ولی برای یک عده که ژن خو.... دارند اینجوری نیست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
بوي گند مي آيد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
خیلی وقته
بوق
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
جدید نیست که.
ناشناس
France
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
الان است که جناب رضایی با یک "توییت" وارد شوند و این واحدها را متعلق به اصلاح طلبان یا فقرا!! نسبت دهند...راستی بودجه ساخت چقدر بوده و چطور تامین شده؟ مجری ساخت کی بوده؟ ناظر ساخت؟ مجوزهای شهرداری؟
ناشناس
United States
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
سئوالات خوبی ولی هیچ وقت جواب نخواهند داد
ناشناس
Netherlands
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
به اونجا نمیرسه همین جناب صادقی مثل دفعات قبلی میگه ببخشید بدون تحقیق حرفی زدم معذرت خواهی میکنم
آریایی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عجب !!!!!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
دیروز حاج آقا آل هاشم امام جمعه محترم تبریز با آب و تاب از گرانی سیب زمینی و پیاز و از انتساب آن تحریم ها گلایه کردند و این گرانی ها را حاصل بی تدبیری مسئولان دانستند و تا اینجای قضیه درست است. ولی مشکل اینجاست که ائمه جمعه آیا بعد از اشاره به این مشکلات اهرمی برای اصلاح این مشکلات دارند؟ اگر نه! صرفاً اشاره و طرح مشکلات کشور به این روش از تریبون نماز جمعه از جدیت و اثر گذاری گلایه ها خواهد کاست؟ بهتر بور ایشان از مردم میخواستند یک هفته پیاز و سیب زمینی نخرند! ولی از آنجائیکه بیشتر مشارکت کننده ها در نماز جمعه مسئولان و مدیران هستند و با توجه به حقوق بالای آنها طرح این گرانی برای آنها بی اثر است و چوب و فشار این گرانی ها بر کمر افراد متوسط و فقیر است!!!!!
حامد
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
این بابا به دروغگویی و نفرت پراکنی معروفه ، اما اگه این قضیه راست باشه واقعا جای تاسف داره .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
سفره ایست که پهن است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بکندد نمک
اسد
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
خدا به داداین مردم برسه ازدست برخی مسولان ووابستگان چون بیشتر مردم به نان شب محتاج هستند کودکان بدون غذامیخوابند ظلم به این مردم ایران پایدارنیست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
مفت خور ها به قدرت وصلند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
نماینده راستین ملت!
یک بار دیگر "حسین وارث آدم" احیاگر دین دکتر شریعتی را بخوانید. خیلی سوالات و ابهامات شما برطرف خواهد شد!
عناوین برگزیده
قیمت دلار؛ چرا
تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای از بازار ارز خارج شد

قیمت دلار؛ چرا "ارز" ارزان شد؟

پربیننده ترین
گزارش تصویری