(تصاویر) موزه قاجار؛ عمارتی منحصر به فرد در تبریز
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

م‍وزه دوره ق‍‍اج‍‍اری‍ه در ت‍ب‍ری‍ز از م‍‍ع‍دود م‍وزه ه‍‍ا‌ی ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی و م‍وض‍و‌ع‍‍ی در س‍طح ک‍ش‍ور اس‍ت ت‍‍اری‍خ اح‍د‌اث ع‍م‍‍ارت ام‍ی‍رن‍ظ‍ام گ‍روس‍‍ی ر‌ا ب‍‍ا ت‍وج‍ه ب‍ه س‍ب‍ک م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی آن ب‍ه ع‍‍ه‍د ن‍‍اص‍ر‌ال‍دی‍ن ش‍‍اه ق‍‍اج‍‍ار ن‍س‍ب‍ت م‍‍ی د‌ه‍ن‍د. در ای‍ن خ‍‍ان‍ه ت‍‍اری‍خ‍‍ی ک‍ه ب‍ه ع‍ن‍و‌ان م‍وزه ق‍‍اج‍‍ار در س‍‍ال ۱۳۸۴ ر‌اه ان‍د‌از‌ی ش‍ده اس‍ت، ت‍‍الار‌ه‍‍ای‍‍ی ب‍ر‌ا‌ی ن‍م‍‍ای‍ش آث‍‍ار ب‍‍اف‍ت‍ه، چ‍ی‍ن‍‍ی، آب‍گ‍ی‍ن‍ه، س‍ک‍ه و اب‍ز‌ار وجود دارد.

عکس: ناصر غلامی هوجقان