(عکس) مشق نظامی جت جنگی در مسیر خودرو
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews