(عکس) حضور محمد خاتمی در مراسم سالگرد مرحوم دعایی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس) حضور چهره‌های سرشناس سیاسی در مراسم سالگرد مرحوم دعایی

(عکس) حضور چهره‌های سرشناس سیاسی در مراسم سالگرد مرحوم دعایی

(عکس) حضور چهره‌های سرشناس سیاسی در مراسم سالگرد مرحوم دعایی

(عکس) حضور چهره‌های سرشناس سیاسی در مراسم سالگرد مرحوم دعایی

(عکس) حضور چهره‌های سرشناس سیاسی در مراسم سالگرد مرحوم دعایی

منبع: جماران