(عکس) ۱۳۶۰؛ سینما اتحاد خرمشهر
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس) ۱۳۶۰؛ سینما اتحاد خرمشهر