(عکس) سربازی که سی سال در سنگر ماند
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس) سربازی که سی سال در سنگر ماند