(تصویر) خانه ابدی شهید ابراهیم رئیسی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) اولین عکس از خانه ابدی شهید ابراهیم رئیسی