برنامه زمانی امتحانات دانشجویان دانشگاه تهران اعلام شد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

زمان حذف اضطراری و برگزاری امتحانات دانشگاه تهران اعلام شد.

به گزارش مهر، زمان حذف اضطراری و زمان برگزاری امتحانات این دانشگاه اعلام شد.

زمان حذف حذف اضطراری دروس دانشجویان دانشگاه تهران شنبه ۵ خرداد و زمان ارزشیابی اساتید شنبه ۱۲ خرداد است.

کلاس‌های دانشجویان دانشگاه تهران تا چهارشنبه ۲۳ خرداد ادامه می‌یابد. همچنین شنبه دوم تیرماه امتحانات دانشگاه تهران آغاز می‌شود.