(عکس) شاه در کنار دیکتاتور کشوری که دیگر وجود ندارد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس) شاه در کنار دیکتاتور کشوری که دیگر وجود ندارد