کنایه خواندنی المیرا شریفی مقدم به توئیت امید قالیباف
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

کنایه خواندنی المیرا شریفی مقدم به توئیت امید قالیباف