(عکس) نصب برعکس پرچم سوریه در دانشگاه شریف!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس)

(عکس)

(عکس)