با حل این معما قدرت ذهن خود را به چالش بکشید!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

بازی‌های فکری و معما‌های تقویت ذهن، برای تقویت حافظه و مهارت‌های تمرکز شما عالی هستند.

روزیاتو: بازی‌های فکری و معما‌های تقویت ذهن، برای تقویت حافظه و مهارت‌های تمرکز شما عالی هستند. بازی‌های فکری می‌توانند به شما کمک کنند تا تمرین تمرکز کنید و ذهن خود را به روش‌های مختلف مشغول کنید. مغز هر کس با دیگری متفاوت است و آنچه برای برخی آسان است ممکن است برای دیگران غیرممکن باشد. در این معما باید همه دیسک‌ها را به ستون سوم منتقل کنید و این کار را باید تنها با جابجا کردن دیسک‌ها بین ستون‌ها انجام دهید، آسان به نظر می‌رسد؟ صبر کنید! مهم‌ترین قانون این بازی این است در هیچ یک از مراحل نباید دیسک بزرگتر روی دیسک کوچک‌تر قرار بگیرد.

با حل این معما قدرت ذهن خود را به چالش بکشید!

فکر می‌کنید چند دیسک را می‌توانید جابجا کنید؟ در حل این معما تا هرکجا که پیش روید، مشخص می‌شود که سطح هوش شما متوسط است، باهوش هستید و یا نابغه! بنابراین کسانی که بتوانند دیسک سبز را با رعایت قوانین به ستون سوم برسانند، باهوش هستند. آن دست افراد که بتوانند دیسک زرد را هم به ستون سوم برسانند، نابغه هستند. اما جابجا کردن دیسک قرمز است که تقریبا برای همه دشوار است.

تا کجا پیش رفتید؟ آیا به نظر شما آسان بود؟

راه حل

مرحله اول: اول دیسک آبی را در ستون دوم قرار می‌دهیم. سپس دیسک زرد را در ستون سوم می‌گذاریم. حالا دیسک آبی را هم روی دیسک زرد در ستون سوم می‌گذاریم.

مرحله دوم: دیسک سبز را در ستون دوم می‌گذاریم. دیسک آبی را به ستون اول باز می‌گردانیم و دیسک زرد را هم روی دیسک سبز، در ستون دوم قرار می‌دهیم. حالا دیسک آبی را از ستون اول برداشته و به ستون دوم منتقل می‌کنیم و می‌توانیم دیسک قرمز را به ستون سوم ببریم.

مرحله سوم: دیسک آبی را روی دیسک قرمز در ستون سوم قرار می‌دهیم. دیسک زرد را به ستون اول می‌بریم. دیسک آبی را روی دیسک زرد در ستون اول می‌گذاریم و حالا می‌توانیم دیسک سبز را در ستون سوم، روی دیسک قرمز بگذاریم. در آخر هم دیسک آبی را در ستون دوم می‌گذاریم و دیسک زرد را هم به ستون سوم می‌بریم. حالا تنها می‌ماند دیسک آبی، که باید آن را روی دیسک‌های به ترتیب چیده شده‌ی ستون سوم بگذارید.

به نظر شما با چه روش دیگری می‌توان این معما را حل کرد؟