(تصویر) رومیان باستان با این ماهی، مخدر تفریحی می ساختند!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

 ماهی سالما پورگی (Salema porgy) به نام ماهی رویاساز نیز شناخته می شود. یک وعده از این ماهی ممکن است حاوی سمی باشد که تجربه چند روز توهمات رنگارنگ و گاهی ترسناک را موجب شود. دانشمندان اثر این ماده را با آثار مصرف ال اس دی برابر عنوان کرده اند.

مبه گزارش عصر ایران، اهی سالما پورگی که به نام رویاماهی (Dreamfish) نیز شناخته می شود یک آبزی کوچک با راه راه افقی طلایی رنگ روی بدن خود است. این حیوان ساکن سواحل شرقی آفریقا و دریای مدیترانه است.

به نظر می رسد رومیان باستان از ماهی سالما پورگی برای تهیه یک ماده مخدر تفریحی استفاده می کردند! پلینزی ها نیز از قدرت روانگردان آن طی مراسم و جشن های خود بهره می بردند!

(تصویر) رومیان باستان با این ماهی، مخدر تفریحی می ساختند!

اثر توهمی مصرف رویاماهی می تواند برای چند روز باقی بماند و ممکن است شامل توهمات ترسناک نیز شود.

دانشمندان درباره آثار توهم زای رویاماهی که به نام Ichthyoallyeinotoxism شناخته می شود، اطلاعات کمی دارند. شاید این در نتیجه فیتوپلانکتون های مصرفی ماهی باشد. همچنین تاثیرات فصلی ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند.