(عکس) شریعتمداری دست به سینه مقابل رئیسی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)