(تصاویر) سید حسن و سید احمد خمینی در پاکستان
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews