(تصویر) خوش و بش ابراهیم رئیسی با نوه امام خمینی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) خوش و بش ابراهیم رئیسی با نوه امام خمینی