(تصویر) تغییرات سنگین یک شهر مهم چین طی ۳۹ سال!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) تغییرات سنگین یک شهر مهم چین طی ۳۹ سال!