پست تازه بازیگر نون خ با کپشن تلخ و سوزناک
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

او نوشت: چه دروغ بزرگیست!

زمان همه چیز را حل میکند...

زمــــان

فقط موهایمان را سفید کرد

زخمهایمان را کهنه

و

دردمان را بزرگتر

دلتنگیمان را بیشتر

روزگارمان را سیاه تر...!

بیزارم از هر دردی

که درمانش "زمان" است.

زمانی که دق مـﮯدهد

تا بگذرد