(تصاویر) سفیدپوش شدن ارتفاعات شاهکوه استان گلستان
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محمد قجر