تولد بیش از ۳۸ هزار چند قلو در سال ۱۴۰۱
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

گفتنی است، در سال گذشته، در کل کشور ۱۸ هزار و ۲۰۵ دوقلو و ۶۰۲ سه قلو و ۲۵ چهارقلو مورد نوزاد در سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده است از این تعداد بیشترین دوقلو مربوط به استان تهران با ۲ هزار و ۹۱۸ مورد نوزاد و بیشترین سه قلو مربوط به تهران و خراسان رضوی بوده است.

استان گلستان نیز بیشترین رکورد را در تولد نوزاد پنج قلو داشته است.