(تصاویر) نخستین دوره مسابقات مبارزه در قفس کشور
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: عرفان کوچاری