(تصاویر) لیلةالرغائب در وادی رحمت تبریز
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: مینا نوعی