(تصاویر) بیمارستان رازی اهواز در پیک هفتم کرونا
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: امین نظری