(تصاویر) عملیات جستجوی مفقودین سیل کَن
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: حسن شیروانی