(عکس) حضور نوری مالکی با اسلحه در منطقه سبز بغداد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس)

(عکس)

(عکس)