تصاویر منتشر نشده از عملیات مرصاد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: مجید کریمیان