(تصاویر) اقامتگاهی ارزان؛ دغدغه زائران مشهد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محدثه زارع