(تصاویر) بازگشایی جمعه بازار جویبار پس از دو سال
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: مصطفی شانچی