(تصاویر) میزبانی زاینده رود از پرندگان مهاجر
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: زهرا باغبان