(تصاویر) زائران پیاده عراقی در راه مشهد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: سید حسین میرپور