مدافع مدنظر حتما پرسپولیسی می‌شود؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۰ دی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۰ دی