(تصاویر) فروریختن پل ۲۶۰ متری در ایتالیا
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews