(تصاویر) فعالیت طلبه‌های جهادی در کفن و دفن متوفیان کرونا
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محسن عطایی/ فارس