کلاس‌های مدرسه تلویزیون برای شنبه ۹ فروردین
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که فردا (شنبه ۹ فروردین) از شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

تدریس تلویزیونی دانش‌آموزان در تعطیلات نورزی همچنان ادامه دارد. شبکه آموزش، عهده‌دار پخش تدریس زنده درس‌های ابتدایی، متوسطه اول و رشته‌های ریاضی و تجربی متوسطه دوم است و شبکه چهار، به آموزش رشته‌های فنی و حرفه‌ای، علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی می‌پردازد.

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی در روز شنبه ۹ فروردین، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات و نگارش پایه۷

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ریاضی پایه۹

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم تحربی پایه۸

دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس زبان انگلیسی پایه١٠

ساعت١۵:٣٠ درس هندسه٣ پایه۱٢

ساعت۱۶درس زیست شناسی ١ پایه ١٠

ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی٢ پایه١١

ساعت۱۷ درس زبان انگلیسی پایه ١٢

ساعت۱۷:۳۰درس ریاضیات گسسته پایه۱۲

شبکه۴

علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی:

ساعت۸تا۸:۳۰درس جامعه شناسی١ پایه۱۰

ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و معارف قرانی ٢ پایه۱١

ساعت۹تا٩:٣٠درس جامعه شناسی ٢ پایه۱۱

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس دین و زندگی ٣ پایه۱۲

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه۱۲

رشته‌های فنی و حرفه‌ای:

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس دانش فنی تخصصی پایه۱۲

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس مکانیک خودرو پایه یازدهم

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس ریاضی ١ فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه ۱۰