(تصویر) زنان اول و دوم آمریکا در یک قاب!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) زنان اول و دوم آمریکا در یک قاب!