(تصاویر) پایان پل گیشا
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
احجام شهر‌ها را شکل می‌دهند. ساختمان‌ها، خیابان‌ها، میادین، برج‌ها، تونل‌ها، پل‌ها و حتی فضا‌های خالی، احجامی هستند که در کنار هم فضای زنده‌ای به نام شهر را می‌سازند. وجود یا عدم وجود هر یک از این بناها، کالبد و ماهیت شهری را دستخوش تغییر می‌کنند.
 
فضای خالی‌ای که به یک باره تبدیل به برج می‌شود، خیابانی که ناگهان تونل می‌شود و پلی که ناگهان ناپدید می‌شود، نه تنها باعث تغییر در چهره شهر می‌شوند، بلکه برداشت ما از فضا را نیز دگرگون می‌کنند و می‌تواند بر روال زندگی ما اثر مثبت یا منفی داشته باشند. وجود یا عدم وجود احجام شهری می‌توانند نگاه ما را به شهر وسیع‌تر و یا محدوتر کنند.
 
پل گیشا که در حدود ۴۰ سال در تهران در جای خود استوار بوده، ناگهان ناپدید شد، و هر چند که هنوز آثار خود را برجای گذاشته است، چهره جدیدی از شهر را پیش روی ما قرار داده است.

عکاس: برنا قاسمی/ایسنا