تخلفات رسانه‌ها در حوزه تبلیغات انتخاباتی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، جدول تجمیعی تخلفات رسانه های مشمول ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کرد.

این جدول، جمع جداول روزانه رصد شده از تاریخ 10 تا 26 اردیبهشت (ساعت14) است که بر اساس رصد روزانه رسانه های مشمول ماده 68 قانون انتخابات (رسانه های دولتی و بهره مند از بخش عمومی) انجام و به صورت روزانه برای ستاد انتخابات کشور ارسال شده است.

این بررسی بر پایه درج اخبار له و علیه در خصوص نامزدهای انتخاباتی بوده که با در نظر گرفتن رعایت نکردن نسبت عادلانه انتشار اخبار پوششی و تولیدی برای همه نامزدهای ریاست جمهوری انجام شده و اخبار انتخاباتی غیرمرتبط با نامزدها را شامل نمی شود.
 
همچنین تعداد اخبار یادشده تقریبا یک سوم اخبار انتخاباتی منتشر شده در این رسانه ها است که اخبار دارای رویکرد اطلاع رسانی در خصوص نامزدها - با نسبت مساوی - را شامل نمی شود.
 
تخلفات رسانه‌ها در حوزه تبلیغات انتخاباتی