تبرئه دندانپزشک متجاوز از اتهام افساد في الارض
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

دادگاه انقلاب دندانپزشک عراقي الاصل را که متهم است بيش از 70 زن را در مطبش مورد آزار قرار داده بود از اتهام افساد في الارض تبرئه کرد. 

به گزارش اعتماد پرونده دندانپزشک عراقي از سال 83 در دادگاه کيفري استان تهران مطرح شد.چند ماه پيش از آن دندانپزشک 34 ساله سراغ پليس رفت و مدعي شد فردي از خانه اش سرقت کرده است. 

وي به ماموران پليس گفت؛ سارقي وارد خانه ام شده و علاوه بر پول و طلا، مقداري از مدارک مهم من را هم به سرقت برده است. در حالي که پليس تحقيقات خود را براي دستگيري سارق آغاز کرده بود، رديابي اموال مسروقه ماموران را به مرد سارق رساند و اعتراف اين متهم به تشکيل پرونده يي عليه دندانپزشک ختم شد. 

سارق در بازجويي ها گفت؛ کليد خانه دندانپزشک را از زن جواني گرفتم. او به من گفته بود چند حلقه فيلم از داخل کمد بردارم و بيرون بيايم، اما من براي اينکه مشخص نشود دقيقاً به چه منظور وارد خانه شده ام، اموال ديگري را هم سرقت کردم و بعد از اين کار از دختر جوان مبلغي پول به عنوان دستمزد گرفتم. 

پليس براي مشخص شدن انگيزه دختر جوان از سرقت، وي را بازداشت کرد. او گفت؛ مرد دندانپزشک من را مورد آزار قرار داده و فيلمبرداري کرده بود و وادارم مي کرد به خواسته هايش تن دهم، من هم براي اينکه از اين کارش جلوگيري کنم، چاره يي نداشتم جز اينکه به همه چيز پايان دهم. پس کليد خانه مرد دندانپزشک را به سارق حرفه يي دادم تا حلقه هاي فيلم را بدزدد و ديگر مجبور نشوم به مرد دندانپزشک باج دهم. با توجه به اعترافات دختر جوان، پرونده يي عليه مرد دندانپزشک تشکيل و براي رسيدگي به شعبه 79 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. 

دختر جوان در دادگاه کيفري در مورد شکايت خود گفت؛ اولين بار براي ترميم دندانم به مطب مرد دندانپزشک در ولنجک رفتم و وي به بهانه بي حس کردن دندان دارويي به لثه ام تزريق و مرا بي هوش کرد. مرد دندانپزشک سپس من را مورد آزار قرار داد و وقتي به خودم آمدم خيلي سريع از مطب خارج شدم. تصميم داشتم شکايتي نکنم و از ترس آبرويم سکوت کنم، اما مرد دندانپزشک از اين سکوت سوء استفاده مي کرد. 

وي ادامه داد؛ يک روز با من تماس گرفت و گفت از صحنه آزار من فيلمبرداري کرده است و اگر به خواسته اش عمل نکنم، فيلم را توزيع خواهد کرد، من هم به مطبش رفتم و او فيلم را به من نشان داد. پس از آن بود که مجبور شدم به خواسته هايش تن دهم و در نهايت هم نقشه سرقت را کشيدم. 

با توجه به اظهارات اين زن، مرد دندانپزشک بازداشت شد و قضات شعبه 79 دادگاه کيفري استان تهران دستور دادند مطب وي بازرسي و دوربيني که در آن کار گذاشته شده کشف شود. وقتي ماموران در محل حضور يافتند علاوه بر دوربيني که مرد دندانپزشک با آن از تعرض به شاکي فيلمبرداري کرده بود، تعداد زيادي فيلم پيدا کردند که حاوي صحنه هاي آزار دختران جوان ديگر بود و متهم آنها را در کمدي در اتاق عکسبرداري پنهان کرده بود. بررسي هاي بعدي نشان داد، مرد دندانپزشک آدرس و شماره تلفن تمام زناني را که به آنها تعرض شده در يک دفترچه نوشته است.
 
مدارک جديد از تجاوز مرد دندانپزشک به 79 زن حکايت داشت و نشان مي داد وي پس از آنکه به بهانه تزريق آمپول بي حس کننده آنان را بي هوش مي کرد، مورد آزار قرار مي داد. قضات شعبه 79 با توجه به اين مدارک مرد دندانپزشک را مورد بازجويي قرار دادند. وي اتهام تعرض را رد کرد و مدعي شد، هيچ کدام از اين افراد در برابر وي مقاومت نکردند و داروي بي حسي که براي درد دندان به آنها تزريق شده باعث بي هوشي کامل هيچ يک از قربانيان نشده است. هر چند فيلم هاي به دست آمده ابعاد گسترده يي از جنايات مرد دندانپزشک را نشان داد، اما تنها شش زن حاضر به شکايت عليه وي شدند و ساير قربانيان براي حفظ آبروي خانوادگي در دادگاه حضور نيافتند.

به رغم ماه ها تحقيق مرد دندانپزشک به تجاوز به عنف اقرار نکرد و از آنجايي که مدارک عليه وي کافي نبود، دادگاه کيفري او را مستحق مجازات اعدام ندانست و پرونده را به دادگاه عمومي بازگرداند. مرد دندانپزشک پس از محاکمه در دادگاه عمومي به اتهام رابطه نامشروع و زنا به هشت سال حبس محکوم شد اما با اعتراض متهم پرونده به شعبه 39 دادگاه تجديدنظر تهران فرستاده شد. قاضي تشکري رئيس اين شعبه پس از بررسي پرونده حکم هشت سال حبس مرد دندانپزشک را تاييد کرد و يک سال و نيم حبس نيز به خاطر تهديد قربانيان به مدت مجازات وي اضافه کرد.

سازمان نظام پزشکي ايران نيز با توجه به تخلفات مرد دندانپزشک پروانه طبابت وي را باطل اعلام کرد. با توجه به حساسيت پرونده آيت الله شاهرودي براي بررسي بيشتر پرونده را در اختيار کارشناسان دفتر خود قرار داد و با توجه به ابعاد گسترده جنايت هاي اين متهم دستور داد پرونده وي در دادگاه انقلاب تهران بررسي شود و اتهام مفسد في الارض بودن وي مورد بررسي قرار گيرد. پس از چندين ماه بررسي و احضار متهم به دادگاه در نهايت قضات دادگاه انقلاب اعلام کردند با توجه به اينکه شاکيان به زور مورد تعرض قرار نگرفته اند و مرد دندانپزشک فقط آنها را تهديد کرده است، وي مفسد في الارض محسوب نمي شود. با راي صادره از سوي دادگاه انقلاب مرد دندانپزشک از مجازات اعدام فاصله گرفت و وي سپس با توجه به اينکه چهار سال از دوران محکوميتش را سپري کرده است براي آزادي مشروط دادخواستي ارائه داد که به خاطر سابقه پرونده و رسيدگي آن در شعبه 39 دادگاه تجديدنظر قاضي تشکري به زودي اين درخواست مرد دندانپزشک را مورد بررسي قرار خواهد داد.