فرارو | متن کامل پیش‏نویس قطعنامه سوم علیه ایران
کد خبر: ۸۶۳۵
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۹ - ۰۷ اسفند ۱۳۸۶
 
اعضای گروه 1+5 شب گذشته در نشستی در نیویورک مفاد قطعنامه سوم علیه ایران را بررسی کردند.

به گزارش الف پيش نويس اين قطعنامه سوم با اندكي اصلاحات نسبت به آنچه كه مقامهاي 1+5 در نشست برلين توافق كرده بودند، در اختيار اعضای دائم وغیردائم شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است.

نکته قابل توجه آنست که این قطعنامه نسبت به قطعنامه قبلی تفاوت تعیین‏کننده‏ای ندارد و به عقیده کارشناسان صرفا برای راضی کردن و جلوگیری از آبروریزی ایالات متحده به نگارش درآمده است.

متن كامل پيش نويس قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به اين شرح مي باشد:

شوراي امنيت، با يادآوري اظهارات رئيس شورا در 29 مارس 2006 و قطعنامه 1696 در 31 جولاي 2006 و قطعنامه 1737 در 23 دسامبر 2006 و قطعنامه 1747 در 24 مارس 2007 و با تاييد مفاد آنها، با تاكيد بر تعهدات خود در قبال پيمان منع توليد و تكثير تسليحات هسته اي ، لزوم تعهد همه كشورها در قبال اين پيمان مبني بر اجراي كامل وظايف خود در اين زمينه و يادآوري حق همه طرفين در چارچوب بندهاي اول و دوم اين پيمان براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي اتمي در مسير اهداف صلح آميز بدون وجود هيچگونه تبعيضي در ميان آنها، با نگراني جدي يادآور مي شود:

- همانگونه كه در گزارش هاي قبلی مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي تاييد شده است، ايران به صورت كامل و پايدار فعاليت هاي غني سازي و بازفرآوري و پروژه هاي مربوط به آب سنگين كه در قطعنامه هاي 1696، 1737 و 1747 ذکر شده است، عمل نكرده، همكاري هاي خود با آژانس بر اساس پروتكل الحاقي را از سر نگرفته و به اقداماتي كه شوراي حكام آژانس از آن خواسته بود نيز عمل نكرده، و به مفاد قطعنامه هاي مذكور كه براي اعتماد سازي ضروري هستند پايبند نبوده و نسبت به خودداري ايران از انجام اين اقدامات ابراز تاسف مي نمايد.

- با نگراني اشاره مي كند كه ايران نسبت به حق آژانس در بازبيني اطلاعات مربوط به طراحي كه از طريق تلاش هاي ايران براي قانون اصلاح شده 103 مخالفت كرده است، و تاكيد مي كند بر اساس بند 39 توافقنامه ايران با پادمان، قانون 103 را نمي توان به صورت يكجانبه اصلاح و يا به حالت تعليق در آورد و حق آژانس در بازبيني اطلاعات طراحي كه در اختيار آن قرار گرفته است يك حق دايمي است كه به مرحله ساخت و وجود مواد هسته اي در تاسيسات هسته اي هيچ ارتباطي ندارد.

- ضمن ستايش از آژانس براي تلاش هاي آن جهت حل مسائل باقي مانده مربوط به برنامه هسته اي ايران در برنامه كاري ميان مدير كل آژانس و ايران با استقبال از پيشرفت هاي صورت گرفته در اجراي اين برنامه كاري كه در گزارش 15 نوامبر 2007 دبير كل نيز به آن اشاره شده است، بر اهميت ارائه نتايج سريع و محسوس و اجراي موثر اين برنامه كاري توسط ايران از جمله با ارائه پاسخ به تمامي سئوال هاي مطرح شده از سوي آژانس تاكيد مي كند، تا آژانس بتواند از طريق اجراي اقدامات شفاف ساز لازم بتواند صحت و كمال اظهارات ايران را تاييد كند.

- اعلام مي كند تعليق ياد شده در پاراگراف دوم قطعنامه 1737 و همچنين پايبندي كامل و بازبيني شده الزامات تعيين شده توسط شوراي حكام آژانس به حل ديپلماتيك، راه حل حاصل از مذاكرات كه تضمين مي كند برنامه هسته اي ايران صرفا براي اهداف مسالمت آميز است منجر خواهد شد.

- تاكيد مي كند کشورهای چين، فرانسه ، آلمان، روسيه ، انگليس و آمريكا تمايل دارند اقدامات اساسي بيشتري را جهت بررسي يك راهبرد كلي براي حل مساله هسته اي ايرانيان از طريق گفت وگو و بر اساس پيشنهاد ژوئن 2006 خود انجام دهند.

- از رهنمود ارائه شده توسط نيروي كار اقدامات مالي بمنظور كمك به كشورها در اجراي تعهدات مالي خود بر اساس قطعنامه 1737 شوراي امنيت استقبال مي كند.

- مصمم است با اتخاذ اقدامات مناسب براي متقاعد كردن ايران به پايبندي به قطعنامه 1696 ، قطعنامه 1737، قطعنامه 1747 و الزامات آژانس عمل كند . همچنين تا زماني كه شوراي امنيت تشخيص دهد اهداف اين قطعنامه ها برآورده شده است، شورا براي جلوگيري از توسعه فنآوري هاي حساس ايران در زمينه برنامه هاي هسته اي و موشكي خود تلاش خواهد كرد.

- با ابراز نگراني از اينكه خطرات توليد و تكثير ناشي از برنامه هسته اي ايران و طبق اين متن، قصور ايران در اجراي تعهدات خود در قبال شوراي حكام آژانس و اجراي قطعنامه هاي 1696، قطعنامه 1737، قطعنامه 1747 شوراي امنيت و همچنين با توجه به مسئوليت خطير شوراي امنيت در چارچوب منشور سازمان ملل براي حفظ صلح و امنيت بين المللي

- با اجراي بند چهل و يكم فصل هفتم منشور سازمان ملل؛
1- شورا با تاييد اينكه ايران بايد بدون هيچ تعللي گامهاي مورد نظر شوراي حكام آژانس در قطعنامه 14/2006 كه براي ايجاد اعتماد در خصوص صلحآميز بودن برنامه اتمي ايران و همچنين حل مسائل باقي مانده ضروري هستند، بردارد و طبق اين متن ، بر تصميمات خويش مبني بر اينكه ايران بايد بدون تعلل بيشتر گام هاي مورد نظر در پاراگراف دوم قطعنامه 1737 را بردارد، تاكيد مي كند و تاكيد مي كند آژانس به دنبال اين تاييديه است كه ايران بند اصلاح شده 103 را بكار بندد.

2- شورا از همه كشورهاي عضو نيز مي خواهد تا در مورد ورود يا گذر افرادي كه مستقيما در فعاليتهاي اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم تحويل تسليحات اتمي ايران نقش دارند يا از آن حمايت مي كنند، از خاك خود مراقب باشند.
شورا همچنين از كشورها مي خواهد تا كميته اي را كه بر اساس بند 18 قطعنامه 1737 تشكيل شده است(در اين متن با عنوان كميته از آن ياد مي شود) از ورود يا گذر افراد مورد نظر از خاك خود مطلع كند. منظور افرادي است كه در پيوست 1737، پيوست اول قطعنامه 1747 يا پيوست اول اين قطعنامه نامشان ذكر شده است. آنها همينطور بايد افرادي را كه شوراي امنيت يا كميته اعلام كرده است مستقيما در پيشبرد يا حمايت از فناوري اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم هاي تحويل تسليحات اتمي از جمله از طريق مشاركت در تامين قطعات، كالاها، تجهيزات، مواد و فناوري اي كه بر اساس پاراگراف هاي سوم و چهارم قطعنامه 1737ممنوع اعلام شده اند، نقش دارند، زير نظر بگيرند و ورود و گذر آنها را از خاك خود به اطلاع كميته برسانند مگر در مواقعي كه سفر آنها مستقيما مرتبط با بخشهاي ب ، قسمت اول و دوم پاراگراف سوم قطعنامه 1737 است.

3 - شورا تاكيد مي كند كه هيچ چيز در پاراگراف بالا مستلزم اين نيست كه يك كشور مانع از ورود اتباع خود به خاك خود شود و همه كشورها بايد در راستاي اجراي پاراگراف بالا ملاحظات بشردوستانه از جمله موازين مذهبي و همينطور اهداف مطرح در اين قطعنامه، قطعنامه 1737 و قطعنامه 1747 از جمله بند 15 منشور آژانس بينالمللي انرژي اتمي را رعايت كنند.

4- شورا تصميم مي گيرد كه تمامي كشورها بايد اقدامات لازم بمنظور جلوگيري از ورود يا گذر افراد نامبرده در فهرست دوم اين قطعنامه و همچنين افراد ديگري كه توسط شوراي امنيت يا كميته از آنها به عنوان افرادي كه در فعاليتهاي اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم تحويل تسليحات اتمي ايران مستقيما نقش دارند يا از آن حمايت مي كنند را اتخاذ نمايند. آنها همينطور بايد افرادي را كه شوراي امنيت يا كميته اعلام كرده است مستقيما در پيشبرد يا حمايت از فناوري اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم هاي تحويل تسليحات اتمي از جمله از طريق مشاركت در تامين قطعات، كالاها، تجهيزات، مواد و فناوري اي كه بر اساس پاراگراف هاي سوم و چهارم قطعنامه 1737 ممنوع اعلام شده اند، نقش دارند، زير نظر بگیرد، مگر در مواقعي كه سفر آنها مستقيما مرتبط با بخشهاي "ب" ، قسمت اول و دوم پاراگراف سوم قطعنامه 1737 است و اينكه هيچ چيزي در اين پاراگراف نبايد مانع از آن شود كه كشوري به اتباع خود اجازه ورود به خاك خود را ندهد.

5- شورا تصميم مي گيرد اقدامات تحميل شده توسط پاراگراف چهار فوق نبايد شامل مواردي شود كه كميته در مورد مواردي خاص تصميم مي گيرد چنين سفرهايي بر اساس نيازهاي بشردوستانه ، از جمله فرايض ديني ، يا در زماني كه كميته به اين نتيجه برسد كه چنين استثنايي باعث پيشرفت اهداف قطعنامه كنوني مي شود نبايد اجرا شود.

6- شورا تصميم مي گيرد كه تدابير مورد نظر در پاراگراف 12 و 13 و 14 قطعنامه 1737 بايد شامل اشخاص و سازمانهاي فهرست شده در پيوست اول و سوم اين قطعنامه و هر شخص يا سازماني كه از طرف آنها يا در مسير آنها فعاليت مي كند و يا سازمانهايي كه مالكيت يا اداره آن در اختيار آنها است، و افراد يا سازمانهايي كه شورا يا كميته تشخيص مي دهند به افراد يا سازمان هاي ياد شده در طفره رفتن از تحريم ها، يا نقض مفاد اين قطعنامه ، قطعنامه 1737 يا قطعنامه 1747 كمك كرده اند شود.

7- شورا تصميم مي گيرد كه ايران نبايد اقدام به تامين، فروش يا انتقال مستقيم يا غير مستقيم مواد يا سلاح مربوطه از طريق خاك، اتباع، ناو يا هواپيماي خويش كند و همه كشورها بايد تامين اين قطعات را از ايران از طريق اتباع خود يا استفاده از كشتي يا ناو هواپيمابر خويش، در داخل يا خارج از ايران ممنوع اعلام كنند:

الف )تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فن آوري كه تعيين شده است، بجز تامين، فروش يا انتقال ، بر اساس الزامات پاراگراف قطعنامه 1737، اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فنآوري تعريف شده در بخش اول و دوم پيوست آن سند، و بخش 3 تا 6 كه پيشتر به اطلاع كميته رسيده است، تنها زماني كه صرفا جهت استفاده در رآكتور آب سبك تهيه مي شود و زماني كه چنين تامين، فروش يا انتقالي براي همكاري هاي فني كه توسط آژانس در اختيار ايران قرار خواهد گرفت يا تحت نظارت آن همانگونه كه در پاراگراف 16 قطعنامه 1737 تعيين شده است نبايد از آن جلوگيري به عمل آيد.

ب) تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فن آوري تعريف شده در بخش دوم سند 815/2006- شورا از تمامي كشورها مي خواهد در پذيرفتن تعهدات جديد عمومي براي كمك هاي مالي جهت تجارت با ايران، از جمله ارائه اعتبارات صادراتي ، تضمينها يا بيمه ، به اتباع خود يا سازمانهايي كه در چنين تجارتهايي دست دارند هوشيار باشند تا از چنين كمك هاي مالي كه ممكن است به توليد و تكثير فعاليت هاي حساس هسته اي يا توسعه سيستم هاي تحويل تسليحات هسته اي همچون مواردي كه در قطعنامه 1737 به آن اشاره شده است اجتناب شود.

9- شورا از تمامي كشورها مي خواهد بر فعاليت هاي موسسات مالي كشور خود با تمامي بانك هاي موجود در ايران، خصوصا بانك ملي و بانك صادرات و شعبات و زير مجموعه هاي آنان در خارج از اين كشور هوشيار باشند تا از اينكه چنين فعاليتهايي به گسترش فعاليت هاي حساس هسته اي يا توسعه سيستم هاي تحويل تسليحات هسته اي، همانگونه كه در قطعنامه 1737 به آن اشاره شده است اجتناب شود.

10- شورا از تمامي كشورها مي خواهد مطابق با قوانين و اختيارات حقوقي ملي خود و مطابق با قوانين بين المللي محموله هايي را كه توسط كشتي ها و هواپيماهايي كه به سمت ايران و يا از ايران توسط شركت هواپيمايي ايران و يا شركت حمل و نقل دريايي جمهوري اسلامي ايران وارد فرودگاه ها و بنادر آنها مي شوند را مورد بازرسي قرار دهند، زيرا دلايل منطقي وجود دارد كه تصور كنيم آن كشتي يا هواپيما در حال حمل كالاهايي است كه بر اساس اين قطعنامه و قطعنامه 1737 يا قطعنامه 1747 ممنوع اعلام شده اند.

11- شورا از تمامي كشورها مي خواهد در صورتي كه بازرسي كه در پاراگراف فوق به آن اشاره كرديم صورت گرفت، طي پنج روز كاري گزارشي كتبي در مورد بازرسي، خصوصا توضيح در مورد دلايل بازرسي و همچنين اطلاعات مربوط به زمان، مكان، شرايط و نتايج به دست آمده مرتبط با آن بازرسي را اعلام كنند.

12- شورا از تمامي كشورها مي خواهد طي 60 روز از زمان تصويب اين قطعنامه اقداماتي را كه در راستاي اجراي موثر پاراگراف هاي 9 - 8 - 7- 6 - 4 - 2 - 10 كه در بالا به آنها اشاره شده بود انجام داده اند را به كميته گزارش كنند.

13- شورا تصميم مي گيرد كميته اي كه متعاقب پاراگراف 18 قطعنامه 1737 تشكيل شده است بايد بررسي كند و اقدامات مناسبي را در مورد اطلاعات مربوط به نقض احتمالي اقدامات اعمال شده در قطعنامه هاي 1737، قطعنامه 1747 و اين قطعنامه انجام دهد.

14 -شورا بر آمادگي چين، فرانسه ، آلمان، روسيه ، انگليس و آمريكا بمنظور بهبود تلاش هاي ديپلماتيك بمنظور ترويج از سرگيري مذاكرات، و مشورت ها بر اساس پيشنهاد خود به ايران، با اين ديدگاه كه به يك راه حل جامع، بلند مدت و مناسب براي اين مساله دست يابد و در نتيجه آن امكان برقراري تمامي روابط و همكاري هاي گسترده تر با ايران بر اساس احترام متقابل و اعتماد سازي بين المللي در مورد اينكه برنامه هسته اي ايران صرفا صلح آميز است تاكيد مي كند و اعلام مي كند در صورتي كه ايران تمامي فعاليت هاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري، از جمله فعاليت هاي تحقيقاتي و توسعه اي كه آژانس آنها را تاييد كرده است، به حالت تعليق در آورد مذاكرات مستقيم خود با آن را آغاز خواهد كرد.

15 -شورا نماينده عالي سياست خارجي و امنيت مشترك اتحاديه اروپا را تشويق مي كند تا به ارتباطات خود با ايران بر اساس پيشنهادات در بسته ارائه شده از سوي چين، فرانسه ، آلمان، روسيه ، انگليس و آمريكا با اين ديدگاه كه شرايط لازم براي از سر گيري مذاكرات را ايجاد كند ادامه دهد.

16- شورا از توافق ميان ايران و آژانس به منظور حل تمامي مسائل باقي مانده در ارتباط با برنامه هسته اي ايران و پيشرفتهايي كه در اين خصوص صورت گرفته استقبال و آژانس را تشويق مي كند فعاليت هاي خود را براي مشخص شدن مسائل باقي مانده ادامه دهد، و تاكيد مي كند اين اقدام باعث خواهد شد جامعه جهاني بار ديگر به صرفا صلح آميز بودن طبيعت برنامه هسته اي ايران اعتماد كند و از آژانس در تقويت پادمان هاي خود در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران مطابق با توافقنامه پادمان بين ايران و آژانس حمايت مي كند.

17- شورا بر اين مهم تاكيد مي كند كه تمامي كشورها، از جمله ايران، اقدامات لازم را اتخاذ كنند تا اطمينان حاصل شود كه هيچ ادعايي نبايد اعلام كند كه به عنوان مثال دولت ايران، يا هر شخص يا سازماني در ايران، يا اشخاص يا سازمانهايي كه در قطعنامه 1737 و قطعنامه هاي مربوطه به آنها اشاره شده، يا هر شخصي كه از طريق يا به نفع آنها در هرگونه قرارداد و يا ديگر تبادلات دست دارد و از فعاليت آنها بخاطر دلايل ذكر شده در قطعنامه كنوني ، قطعنامه هاي 1737 و قطعنامه 1747 جلوگيري شده است دروغ بگويد.

18 -شورا از دبير كل آژانس مي خواهد طي 90 روز گزارشي مبني بر اينكه آيا ايران تمامي فعاليت هاي ذكر شده در قطعنامه 1737 و همچنين در مورد پايبندي ايرانيان به تمامي اقداماتي كه شوراي حكام از ايران خواسته و ديگر مفادي كه در قطعنامه هاي 1737، قطعنامه 1747 و اين قطعنامه از آنها خواسته شده است به شوراي حكام آژانس و در موازات آن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه كند تا مورد بررسي قرار گيرد.

19 -شورا مجددا تاكيد مي كند كه بايد اقدامات ايران را در سايه گزارشات مربوطه در پاراگراف فوق را بررسي كند؛

الف )اين شورا بايد اجراي تدابير را تا زماني كه ايران همه فعاليتهاي بازفراوري و غني سازي را متوقف كرده است، از جمله تحقيق و توسعه كه آژانس راستي آزمايي كرده، به حال تعليق درآورد تا مذاكرات را با حسن نيت پيش ببرد و يك نتيجه قابل قبول دوجانبه و زودهنگام محقق شود.

ب )اين شورا بايد تدابير مورد نظر در پاراگراف هاي 7، 6، 5، 4، 3 و 12 قطعنامه 1737 و همينطور پاراگراف هاي 6، 5، 4، 2 و 7 قطعنامه 1747 ، و پاراگراف هاي 9، 8، 7، 6، 4، 2 و 10 اين قطعنامه را در زودترين زمان ممكن بعد از دريافت گزارش مورد نظر در پاراگراف فوق مبني بر اينكه ايران كاملا به تعهدات خود در قطعنامه هاي مذكور شوراي امنيت و برآوردن درخواست هاي شوراي حكام طوري كه به تاييد شوراي رسيده باشد، عملي كند.

ج) اين شورا بايد در صورتي كه گزارش مورد نظر حاكي از آن باشد كه ايران به قطعنامه 1696، قطعنامه 1737، قطعنامه 1747 و اين قطعنامه عمل نكرده است، تدابير مناسب ديگري را بر اساس بند 41 منشور هفتم سازمان ملل اتخاذ كند تا ايران را متقاعد نمايد كه به اين قطعنامه ها و درخواست هاي آژانس پاسخ مثبت بدهد، و تاكيد مي كند كه تصميمات بعدي زماني لازم خواهند شد كه چنين تدابير ضروري شوند.

20- شورا اين مساله را همچنان پيگيري خواهد كرد.

• پيوست اول:

امير علايي بخاطر مديريت و مهندسي سانتريفيوژها.
محمد فدايي آشتياني بخاطر شركت در توليد كربن آمونيوم اورانيل و مديريت مجموعه غني سازي نطنز
عباس رضايي آشتياني از مقامات ارشد اداره اكتشافات و استخراج معادن سازمان انرژي اتمي ايران
هاله بختيار بخاطر دست داشتن در توليد مگنزيوم با غناي 99 و 9 دهم درصد
مرتضي بهزاد بخاطر دست داشتن در توليد اجزاء دستگاه هاي سانتريفيوژ
دكتر محمد اسلامي رييس موسسه تحقيقاتي و آموزشي صنايع دفاع
سيد حسين حسيني در پروژه رآكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك دخالت دارد
.م.جواد كريمي ثابت رييس شركت انرژي نوين كه در قطعنامه 1747 نامبرده شده بود.
حميد رضا مهاجراني بخاطر دست داشتن در مديريت تاسيسات تبديل اورانيوم.
سرتيپ محمد رضا نقدي معاون سابق تحقيقات لجيستيك و صنعتي ستاد كل نيروهاي مسلح / رييس سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در تلاش ها براي دور زدن تحريم هاي اعمال شده توسط قطعنامه هاي 1737 و 1747 شوراي امنيت سازمان ملل متحد دست داشته است.
هوشنگ نوبري بخاطر دست داشتن در مديريت مجموعه غني سازي نطنز
عباس رشيدي بخاطر دست داشتن در فعاليت هاي مربوط به غني سازي در نطنز
قاسم سليماني مدير عمليات حفاري اورانيوم در معدن اورانيوم ساقند

*پيوست دوم

الف )افرادي كه نام آنها در قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد ذكر شده است:
محمد قنادي معاون تحقيقات و توسعه
داود آقاجاني، نطنز
بهنام عسگرپور مدير عامل اراك

ب)افرادي كه نام آنها در قطعنامه 1747 شوراي امنيت سازمان ملل متحد ذكر شده است:
سيد جابر صفدري - مدير تاسيسات غني سازي نطنز
امير رحيمي رئيس مركز تحقيقات و توليد سوخت اتمي اصفهان كه بخشي از شركت توليد و تهيه سوخت هسته اي سازمان انرژي اتمي ايران است و در فعاليتهاي غني سازي مشاركت دارد.

*پيوست سوم

شركت ابزار برش كاوه بخاطر دست داشتن در توليد اجزاء دستگاه هاي سانتريفيوژ
شركت هاي بازرگاني تجارت توانمند ساكال و شركت هاي سيستم ساكال. اين شركت سعي كرده بود براي نهادي كه در قطعنامه 1737 به آن اشاره شده است محصولات حساسي را خريداري كند.

شركت الكترونيكي صنام - زير مجموعه صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع كه در برنامه موشك هاي بالستيكي ايران دست دارد.

گروه فني اتحاد - زير مجموعه سازمان صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع كه در برنامه موشك هاي بالستيكي ايران دست دارد.

كارخانه هاي صنعتي ماشين هاي دقيق، كارخانه كاربردي آكا که زير مجموعه سازمان صنايع هوا و فضاي وزارت دفاعاست كه براي تهيه برخي تجهيزات مورد استفاده قرار مي گرفته است.
لابراتوار جابر ابن حيان در فعاليت هاي چرخه سوخت هسته اي فعاليت دارد.

شركت صنعتي جزا زير مجموعه سازمان صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع كه در برنامه موشك هاي بالستيكي ايران دست دارد.

صنايع متالورژي خراسان زير مجموعه صنايع مهمات است كه به وزارت دفاع ايران وابسته است. اين گروه در توليد اجزاء دستگاه هاي سانتريفيوژ شركت دارد.

شركت توليدي باتري نيرو ، اين شركت زير مجموعه سازمان صنايع دفاعي ايران است .وظيفه آن ساخت واحدهاي نيرو براي ارتش ايران از جمله سيستم هاي موشكي است.

صنايع انرژي پيشگام در ساخت تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان مشاركت داشته است.
شركت تهيه تجيزات ايمني زير مجموعه سازمان صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع ه در برنامه موشك هاي بالستيكي ايران دست دارد .

شركت تماس در فعاليت هاي مربوط به غني سازي شركت داشته است. تماس يك نهاد پوششي است كه چهار شركت تحت پوشش آن تاسيس شده اند. يكي از آنها در زمينه استخراج اورانيوم، يكي در زمينه كنسانتره و ديگري در زمينه فرآوري اورانيوم، غني سازي و پس مانده هاي آن فعاليت مي كنند.
مجله فرارو