تعداد نظرات: ۲ نظر
کد خبر: ۲۵۲۳۱۲
تاریخ انتشار: ۲۳:۱۵ - ۱۸ آبان ۱۳۹۴
 مرکز آمار اعلام کرد: ایرانیان روزانه ۲ساعت و ۴۶دقیقه فعالیت شغلی دارند و ۱۳ساعت و ۱۴دقیقه مربوط به نگهداری و مراقبت شخصی است.همچنین مردان یک ساعت و ۱۷دقیقه خانه‌داری می‌کنند.

مرکز آمار ایران چکیده یافته های طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری کشور در زمستان ۱۳۹۳را منتشر کرد. بررسی الگوی گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر اساس نتایج فصل زمستان ۱۳۹۳ نشان می دهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت خانه داری با ۳ ساعت و ۲۹ دقیقه، کار و فعالیت های شغلی با ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه و استفاده از رسانه های جمعی با ۲ ساعت و ۹ دقیقه بوده است. همچنین متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت داوطبانه و خیریه برابر با ۳ دقیقه بوده است.

در بین مردان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به کار و فعالیت های شغلی با ۴ ساعت و ۵۵ دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه و مشارکت اجتماعی ۵۶ دقیقه بوده است. در بین زنان نیز متوسط بیشترین زمان صرف شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه داری با ۵ ساعت و ۳۸ دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی ۲ ساعت و ۳ دقیقه و فعالیت های مشارکت اجتماعی با ۱ ساعت و ۲ دقیقه بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانه روز بوده است.

تغییرات فعالیت‌های گذران وقت در فصل زمستان نسبت به پائیز ۱۳۹۳
بررسی تغییرات فعالیت های گذران وقت در فصول پائیز و زمستان حاکی از آن است که در زمستان ۱۳۹۳ متوسط بیشترین افزایش زمان صرف شده برای فعالیت های مختلف در یک شبانه روز به خانه داری و پس از آن به استفاده از رسانه های جمعی اختصاص داشته است. این شاخص نسبت به پائیز همان سال به ترتیب ۱۱ دقیقه و ۶ دقیقه افزایش داشته است. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از طرح، کار و فعالیت شغلی با ۹ دقیقه کاهش و پس از آن فعالیت های مشارکت (ارتباطات اجتماعی) و فعالیت های آموزشی هر یک با ۵ دقیقه کاهش نسبت به پائیز همان سال بیشترین کاهش را نشان می دهد.

تغییرات الگوی فعالیت‌های گذران وقت زمستان ۱۳۹۳ نسبت به زمستان ۱۳۸۷
بررسی تغییرات الگوی فعالیت های گذران وقت در فصل زمستان ۱۳۹۳ نسبت به زمستان ۱۳۸۷ حاکی از آن است که متوسط زمان صرف شده در گروههای فعالیت گذران وقت تفاوت چندانی نداشته است و بیشترین افزایش زمان صرف شده در زمستان ۱۳۹۳ نسبت به زمستان ۱۳۸۷ مربوط «نگهداری و مراقبت شخصی» با ۱۰ دقیقه می باشد. همچنین در زمستان ۱۳۹۳ بیشترین کاهش زمان به «فعالیت های آموزشی و فراگیری» با ۱۸ دقیقه اختصاص داشته است.

الگوی فعالیت‌های گذران وقت جوان (۲۴-۱۵ ساله) در مناطق شهری کشور
بررسی الگوی فعالیت های گذران وقت جوانان ۲۴-۱۵ ساله نشان می دهد، بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (۱۲ ساعت و ۵۱ دقیقه)، متوسط  بیشترین زمان صرف شده مربوط به گروه فعالیت های آموزشی و فراگیری با (۳ ساعت و ۵۹ دقیقه) و پس از آن استفاده از رسانه های جمعی، ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه از اوقات یک شبانه روز جوانان را به خود اختصاص داده  است. متوسط کمترین زمان صرف شده در این گروه سنی مربوط به گروه فعالیت های داوطلبانه و خیریه برابر ۲ دقیقه بوده است.

بررسی زمان اختصاص داده شده برای کار و فعالیت های شغلی افراد ۲۴-۱۵ ساله در یک شبانه روز گویای آن است که مردان در این گروه سنی به طور متوسط ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه و زنان ۱۸ دقیقه به فعالیت های شغلی و کار پرداخته اند.

الگوی فعالیت‌های گذران وقت جمعیت نقاط شهری کشور بر حسب وضع فعالیت اقتصادی
در بین شاغلان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (۱۲ ساعت و ۲۳ دقیقه) متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به کار و فعالیت های شغلی با ۷ ساعت و ۱۳ دقیقه و کمترین زمان صرف شده مربوط به فعالیت های داوطلبانه و خیریه ۲ دقیقه بوده است. برای جمعیت بیکار نیز بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (۱۴ ساعت و ۲۴ دقیقه)، استفاده از رسانه های جمعی با ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه و فعالیت های خانه داری با ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه بیشترین و فعالیت های داوطلبانه با ۱ دقیقه کمترین زمان صرف شده را به خود اختصاص داده است.

بررسی گذران وقت در بین هر یک از طبقات جمعیت غیر فعال اقتصادی گویای آن است که متوسط بیشترین زمان صرف شده مربوط به فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی است. همچنین در بین این گروه از جمعیت بعد از فعالیت مذکور، خانه داران به طور متوسط بیشترین زمان خود را صرف گروه فعالیت های خانه داری (۶ ساعت و ۵۲ دقیقه) کرده، محصلان صرف گروه فعالیت های آموزشی و فراگیری با ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه و افراد دارای درآمد بدون کار (بازنشستگان و ...) به طور متوسط بیشترین اوقات خود را به فعالیت های استفاده از رسانه های جمعی با ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه اختصاص داده اند.

الگوی فعالیت‌های گذران وقت جمعیت نقاط شهری کشور بر حسب وضع سواد
بررسی الگوی گذران وقت افراد با سواد ۱۵ ساله و بیشتر گویای آن است که متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (۱۳ ساعت و ۳ دقیقه) به خانه داری با ۳ ساعت و ۲۶ دقیقه اختصاص داشته است. این شاخص ها برای افراد بی سواد به ترتیب با ۱۴ ساعت و ۵۷ دقیقه مربوط به فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی و ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه مربوط به خانه داری و کمترین آن برای هر دو گروه مربوط به فعالیت های داوطلبانه و خیریه ۳ دقیقه است.

همچنین بررسی فعالیت های آموزشی و فراگیر افراد با سواد بر اساس سطوح تحصیلی، گویای آن است که افراد دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکترای حرفه ای با صرف زمان ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه و پس از آن افراد دارای لیسانس با صرف متوسط زمان ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه بیشتر از سایرین به فعالیت های آموزشی و فراگیری پرداخته اند.

بررسی وضع سواد در گروه کار و فعالیت های شغلی نشان می دهد که افراد دارای تحصیلات دکترای تخصصی به طور متوسط با صرف زمان (۴ ساعت و ۵۸ دقیقه) بیش از سایرین و افراد دارای تحصیلات سوادآموزی و غیر رسمی به طور متوسط با صرف زمان ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه کمتر از سایرین به کار و فعالیت های شغلی پرداخته اند.

الگوی فعالیت‌های گذران وقت در روزهای تعطیل و غیرتعطیل
بررسی شیوه فعالیت های گذران وقت افراد در روزهای تعطیل و غیر تعطیل نشان می دهد، افراد در روزهای غیر تعطیل در سه گروه «کار و فعالیت های شغلی» به طور متوسط با (۲ ساعت و ۵۴ دقیقه)، «فعالیت های آموزشی» با (۱ ساعت)، «خانه داری» با (۳ ساعت و ۳۰ دقیقه) و فعالیت های ورزشی با (۱۳ دقیقه)، زمان بیشتری را نسبت به روزهای تعطیل اختصاص داده اند و در سایر گروههای فعالیت، متوسط زمان صرف شده افراد در روزهای تعطیل بیش از روزهای غیر تعطیل بوده است که بیشترین آن مربوط به «نگهداری و مراقبت شخصی» با ۱۳ ساعت و ۵۳ دقیقه، «مشارکت اجتماعی» (ارتباطات اجتماعی) به طور متوسط با ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه و «استفاده از رسانه های جمعی» با ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه بوده است.

نتایج این بررسی نشان می دهد به طور متوسط بیشترین زمان صرف شده در روزهای تعطیل و غیر تعطیل، مربوط به فعالیت های خانه داری بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی بوده است.

الگوی فعالیت‌های گذران وقت بر حسب وضعیت زناشویی
نتایج طرح نشان می دهد افراد هرگز ازدواج نکرده بیشترین زمان را در یک شبانه روز پس از فعالی های نگهداری و مراقبت شخصی به فعالیت های گروه فراگیری و آموزشی (۳ ساعت و ۱۸ دقیقه) و استفاده از رسانه های جمعی (۲ ساعت و ۲۲ دقیقه) اختصاص داده اند در حالی که افراد دارای همسر بیشترین زمان خود را پس از فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی صرف فعالیت های خانه داری (۴ ساعت و ۱۰ دقیقه) و کار و فعالیت های شغلی (۳ ساعت و ۸ دقیقه) نموده اند.

مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۲
مریم
Australia
۰۲:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی یعنی چه؟
خوب راحت بنویس خواب و مراقبت شخصی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
عجب؟؟؟!!
معمای ویلای مصادره‌ای فرمانده
سرلشکر فیروزآبادی ملک لواسان را به ستاد اجرایی تحویل داد

معمای ویلای مصادره‌ای فرمانده

ردیابی پشت‌پرده حذف آزاده صمدی
"انحصار طلبی" صداوسیما ادامه دارد

ردیابی پشت‌پرده حذف آزاده صمدی

آیا کمپین کریمی اقتصاد را جادو می‌کند؟
بررسی ابعاد کمپین نه به گرانی

آیا کمپین کریمی اقتصاد را جادو می‌کند؟

عکس و فیلم
تازه ترین عناوین
پربیننده ترین
چند رسانه‌ای
ویدیو
گزارش تصویری