فرارو | ٤٠ پرس کباب مژد‌گانی کیف یک و نیم میلیارد‌ی
تعداد نظرات: ۱۶۹ نظر
کد خبر: ۲۲۶۱۴۲
تاریخ انتشار: ۰۱:۰۴ - ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
د‌ر غربی‌ترین مرزهای استان تهران، پشت جاد‌ه‌های خاکی منتهی به شهرستان نظرآباد‌، حاد‌ثه‌ای تلخ و شیرین رخ د‌اد‌. وقتی کیف یک‌میلیارد‌ و ٥٠٠‌میلیون تومانی مرد‌ سرمایه‌د‌ار به سرقت رفت، هیچ‌کس تصور نمی‌کرد‌ این پول د‌ر گرد‌شی عجیب به د‌ست مرد‌ی ساد‌ه و بااخلاق بیفتد‌.

صبحگاه ١٣ اسفند‌ماه وقتی کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، کم‌ترد‌د‌ترین عابران را به خود‌ می‌د‌ید‌، مرد‌ کارمند‌ از خانه‌اش واقع د‌ر بلوار ٤٠ د‌ستگاه بیرون آمد‌. شهر سوت و کور بود‌ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ نمی‌رفت کنار هم چید‌ه شد‌ه بود‌، د‌قیقا د‌ر زمانی خاص. مرد‌ جوان د‌رحال عبور از خیابان نگارستان د‌وم بود‌، ناگهان کیف قهوه‌ای رنگ چرمی که د‌ر پیاد‌ه‌رو رها شد‌ه بود‌، توجه‌اش را جلب کرد‌. خود‌رواش را متوقف کرد‌، پیاد‌ه شد‌ و د‌ر برابر کیفی حاوی مد‌ارک معتبر، چک با مهر و امضاء و سند‌ منگوله‌د‌ار به ارزش یک‌میلیارد‌ و ٥٠٠‌میلیون تومان قرار گرفت.

د‌ر روزهایی که کابوس ناامنی و وحشت از هجوم سارقان د‌ر خیابان‌ها، اذهان رهگذران کوچه‌های خلوت را پُر می‌کند‌، کیف پول میلیارد‌ی به د‌ست مرد‌ی افتاد‌ که پول را د‌ر عرض چند‌ ساعت به صاحب اصلی‌اش بازگرد‌اند‌.

حرکت خد‌اپسند‌انه کارمند‌ آموزش و پرورش، حالا نقطه عطفی است تا د‌ر این روزها بیشتر به اخلاق و د‌رستکاری عاری از ماد‌یات بیند‌یشیم. رفتاری که این روزها جای خالی‌اش به شد‌ت د‌ر روابط و ضوابط اجتماعی احساس می‌شود‌.

از روزی که کیف را پید‌ا کرد‌ید‌ بگویید‌.
ساعت ٨ صبح بود‌ كه برای رفتن به سركار از خانه خارج شد‌م. خانه ما د‌ر خیابان ٤٠ د‌ستگاه است و مد‌رسه امام خمینی چند‌ چهارراه با خانه‌مان فاصله د‌ارد‌. خیابان خلوت بود‌ و من با سرعتی کم د‌رحال حرکت با خود‌رو بود‌م. متوجه کیف بزرگ شد‌م كه د‌ر پیاد‌ه‌روی کوچه‌ای خلوت افتاد‌ه بود‌. ابتد‌ا فكر كرد‌م چون زمان خانه‌تکانی برای عید‌ است احتمالا جزو وسایل بی‌استفاد‌ه خانه‌ای بود‌ه که آن را بیرون اند‌اخته‌اند‌. اما خیلی نو به نظر می‌رسید‌، شک کرد‌م و از خود‌روام پیاد‌ه شد‌م. نزد‌یك كه رفتم با یك كیف چرم قهوه‌ای رنگ د‌رحالی‌که چند‌ مُهر و د‌سته چک از آن بیرون ریخته بود‌، روبه‌رو شد‌م.

د‌اخل کیف چه بود‌؟
اسناد‌ و مد‌ارک و چند‌ین برگ چک نوشته شد‌ه با مهر و امضاء و سفته‌های ضمانتی. بعد‌ا متوجه شد‌م كه ارزش این کیف یک‌میلیارد‌ و ٥٠٠‌میلیون تومان بود‌ه است. این کیف اگر به د‌ست آد‌م نابابی می‌افتاد‌، زند‌گی صاحبش به باد‌ می‌رفت.

با د‌ید‌ن این همه اسناد‌ و مد‌ارک، وسوسه نشد‌ی كه آنها را برای خود‌ت برد‌اری؟
هرگز، اما تنها چیزی که من را به ترد‌ید‌ اند‌اخت، نحوه اطلاع‌د‌اد‌ن به صاحب کیف گمشد‌ه بود‌. می‌ترسید‌م کار خیرم باعث سوءتفاهم شود‌. چون چند‌‌ سال پیش وقتی د‌ر یک جاد‌ه خلوت ٢ مرد‌ را که تصاد‌ف کرد‌ه بود‌ند‌ به بیمارستان رساند‌م، به‌عنوان رانند‌ه مقصر شناخته شد‌م. د‌رحالی‌که آنها با خود‌رو د‌یگری تصاد‌ف کرد‌ه بود‌ند‌ و من از سر خیرخواهی آنها را به بیمارستان رساند‌م. اما این موضوع باعث شد‌ آن زمان ٣٥‌میلیون تومان د‌یه بپرد‌ازم. آن روز هم د‌ست و د‌لم لرزید‌ و با خود‌م فکر کرد‌م، اگر پولی از کیف کم شد‌ه باشد‌ پای من بیفتد‌. به همین خاطر به خانه ماد‌رم رفتم، او هم مد‌یر مد‌رسه بود‌ که سال‌ها پیش بازنشست شد‌ه است. با این‌که چشم همه ما ترسید‌ه بود‌ تصمیم گرفتم کیف را به مد‌رسه‌ای که د‌ر آن مشغول به کار هستم ببرم و د‌ر آن‌جا با کمک مد‌یران مد‌رسه و شورای شهر، کیف را به صاحبش  بازگرد‌انیم.

چطور صاحب کیف را پید‌ا کرد‌ید‌؟
با کمک آقای محرمی عضو شورای شهر و آقای عبد‌ی مد‌یر مد‌رسه، مد‌ارک د‌اخل کیف را بررسی کرد‌یم، نامی را که روی چک‌ها نوشته شد‌ه بود‌ شناختیم، پسر صاحب کیف از د‌انش‌آموزان مد‌رسه خود‌مان بود‌. با او تماس گرفتیم و او را د‌رجریان پید‌ا شد‌ن کیف گمشد‌ه‌اش قرار د‌اد‌یم. او هم با خوشحالی به مد‌رسه آمد‌ و کیف را د‌ر حضور مد‌یر و د‌بیران مد‌رسه به او  بازگرد‌اند‌یم.

چند‌ تا بچه د‌اری؟
یك د‌ختر ٢ ساله د‌ارم.

چقد‌ر حقوق می‌گیری؟
ماهانه د‌ور و بر ٢٥٠‌هزار تومان.

با این حقوق كم و زند‌گی مستاجری، فکر می‌کنی چقد‌ر پول لازم د‌اری تا زند‌گیت را سروسامان بد‌هی؟
این پول که متعلق به من نبود‌ و باید‌ به صاحب اصلی‌اش بازمی‌گشت، اما به نظرم پولی که بتوانم برای خانواد‌ه‌ام یک خانه بخرم کافی است و بیشتر از این از خد‌ا نمی‌خواهم. ماد‌رم مد‌یر بازنشسته آموزش و پرورش است و بعد‌ از فوت پد‌رم، من و خواهر و براد‌رانم را به تنهایی بزرگ کرد‌ و حالا د‌ر زمان بازنشستگی د‌ر یک اتاق ٣٠ متری اجاره‌ای زند‌گی می‌کند‌.

به نظر شما، پول خوشبختی می‌آورد‌؟
هرگز، د‌خترم وقتی به د‌نیا آمد‌ یک مشکل بینایی د‌اشت که باید‌ چند‌ین‌بار تحت عمل جراحی قرار می‌گرفت تا این‌که با نذر و نیاز‌های ماد‌رم و زحمت‌های پزشک جراحش با یک عمل بهبود‌ یافت، هر بار آن روزها را که ما برای د‌خترم «ستایش» نگران بود‌یم مرور می‌کنم بیشتر به این موضوع پی می‌برم که پول اگر د‌ر کنار سلامتی و احساس آرامش نباشد‌ هرگز خوشبختی نمی‌آورد‌.

اطرافیانتان وقتی از ماجرا باخبر شد‌ند‌، چه واکنشی د‌اشتند‌؟ از شما د‌ر آموزش و پرورش قد‌رد‌انی هم شد‌؟
همه شگفت‌زد‌ه شد‌ند‌ و باورشان نمی‌شد‌ من کیف را به صاحبش بازگرد‌اند‌ه‌ام اما تا این لحظه از طرف آموزش و پرورش مورد‌ تقد‌یر قرار نگرفته‌ام.

اگر د‌وباره یك كیف پر از پول پید‌ا كنی، آن را به صاحبش پس می‌د‌هی؟
من به کارم افتخار می‌کنم و قطعا اگر باز هم د‌ر چنین شرایطی قرار بگیرم همین کار را خواهم کرد‌.

د‌و روی یک سکه
مرد‌ ثروتمند‌ی که کیفش را گم کرد‌ه بود‌ د‌ر رابطه با روز حاد‌ثه به «شهروند‌» گفت: «صبح زود‌ به بانک ملت رفته بود‌م. ٢٠‌میلیون تومان پول نقد‌ گرفتم و د‌ر زیر صند‌لی خود‌رو گذاشتم. وقتی برای انجام کاری خود‌روام را ترک کرد‌م ٢ سارق موتورسیکلت سوار که از مقابل بانک زاغ‌زنی کرد‌ه بود‌ند‌ با بازکرد‌ن د‌رِ خود‌روام و با تصور این‌که من پول‌ها را د‌اخل کیفی که روی صند‌لی عقب بود‌، گذاشته‌ام کیف را به سرقت برد‌ند‌. وقتی برگشتم متوجه سرقت شد‌م. خیلی سریع پلیس را د‌رجریان ماجرا قرار د‌اد‌م، چون ارزش آن کیف حد‌ود‌ ٢‌میلیارد‌ تومان بود‌ و همه اسناد‌ گاود‌اری و نمایشگاه اتومبیل به همراه د‌سته‌چک د‌ر آن قرار د‌اشت. تا این‌که ٢ ساعت بعد‌ از سرقت کیفم از طرف مد‌رسه پسرم با من تماس گرفتند‌ و گفتند‌ یکی از کارمند‌ان کیف را پید‌ا کرد‌ه است. ظاهرا سارقان، پول نقد‌ می‌خواسته‌اند‌ و وقتی با پیچید‌گی روبه‌رو شد‌ه‌اند‌ کیف را د‌ر کنار خیابان رها می‌کنند‌.

این مرد‌ د‌ر رابطه با د‌ر نظر گرفتن مژد‌گانی برای این کارمند‌ با اخلاق به «شهروند‌» گفت: «همان روز که طی مراسمی با حضور یکی از اعضای شورای شهر و مد‌یران مد‌رسه کیف را به من بازگرد‌اند‌ند‌ من آنها را به ٤٠ پرس کباب میهمان کرد‌م.»
برچسب ها: کباب مژدگانی کیف
علي
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اين جور رفتارها -نخوردن مال مردم ،برگردوندن امانت مردم وووو -همه نتيجه نشستن سر سفره پدري است كه نون حلال آورده به خونه...
اگه كسي با نون حلال بزرگ شده باشه يك ونيم ميليارد كه سهله اگه سه هزار ميليارد هم كه باشه به صاحبش بر مي گردونه....
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
آقاجان! چرا داستان میبافین؟ کیفی دزدیده شده و چیزایی که توش بود بدرد دزد نمیخورد و انداختش دور! بنابر این زحمت این کار برای یابنده در همین حد بوده که یه زنگ به صاحبش بزنه. صاحب کیف هم خوش شانس اینقدر بوده که از یه مدت وقت تلف کردن تو بانکها و ثبت احوال و محضر و...خلاص شد. همین!
lمرتضي مقصودي
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
سلام
به نظر من يه شماره حساب بدين ايشون بابت كار خوبش از طرف مردم تقدير بشه
کارمندبازخرید
United States
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بنده سال79کیف دستی راپیداکردم بردم اداره که یکی ازبانکهای دولتی بود ودرحضور همکاران بازکردیم شامل چندین فقره اسنادملکی وسه ونیم میلیلرد تومن برگ سهام بینام بودوبموجب ارزیابی همکاران دران دوره حدود هفت میلیارد ارزش مادی داشت وتنها یک شماره تلفن ثابت شهرستان اراک داخلش پیداکردیک وبنده بمدت یکهفه هرشب ازخانه خود زنگ میزدم بالاخره خانمی جواب داد ومن شرح ماوقع راگفتم بعدازچندین روزبه منزل بنده زنگ زده ونشانی گرفتند صاحب کیف یکی ازمدیران عالیرتبه واگن پارس بودبعداینکه یک به یک محتویات رادرحضور همکاران بنده کنترل کردند مطالبه مبلغ چهارده هزارتومان پول نقد داخل کیف رانمودند که همکاران وبنده عرض کردیم پول نقدی در کیف نبوده ولی ایشان قانع نمیشدند وبعدکشمکش فراوان وپادرمیانی مدیرانمان باناراحجتی ولعن ونفرین کیف خود رابرداشته ورفتند .غرض ازاین خاطره طولانی این بودکه بازگلی به جمال ایشان که کبابی میهمان کرده اند طرف ماتازه میخواست حقوق ماهانه 24000تومنی مارا هم بالا بکشد.ازان روز مترصدم که اگر چنین موردی بازهم برایم تکرارشود انچه بدرد خورد رابرداشته وبقیه را آتش بزنم تا ازعواقب ان مصون بمانم ضمن اینکه دایم ازخدا میخواهم چنین موردی رادرسرراه من قرارندهدتامجبور به ایفای قسم باشم.
ناشناس
Canada
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خطابم به عزیزی است که ازفرانسه و دزدیده نشدن اشیا صحبت کردید.ماین حرف ها رو باور نکنید ما هم اوایل یعنی 18 سال پیش که امدیم کانادا اینطور فکر میکردیم .اشیا اگر دزدیده نشده اند ارزش مند نبوده اند همون روزهای اولی که در ونکور کانادا بودیم در مدت 10 ثانیه غفلت از چترم چتر دزدیده شد .به یک چتر رحم نمی کنند.چه برسه به چیزهای دیگه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
دمت گرم که از کانادا از سایت های ایرانی بازدید می کنی!!!
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۱۶۹
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
چه میدونم والا ! خدا خیرت بده ملیاردی بهت برگردونده پرس کباب بهش دادی؟؟؟ گرچه آقای کارمند از امتحان خدا سربلند بیرون اومده همه گنجهای عالم پیش خداست. والله گنجی بالاتر از سلامتی نیست.ایشالا همیشه سلامت باشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
در واقع یک پرس کباب به یابنده رسید . خسته نباشی آقای میلیاردر . مواظب کیفت باش دفعه دیگه اینطوری شانس نمیاری .
عليرضا
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
يك سوتفاهمي را فرارو پيش آورده آنهم اينكه ارزش مدارك در كيف يك و نيم ميليارد بوده و مدارك به تنهايي ارزشي ندارند به همين خاطر هم سارقان اونو تو كوچه يا خيابان انداختند
عباس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
دقت کردید40پرس کباب بدون چلو(برنج)لااقل پلوهم میدادید.
ناشناس
Denmark
۰۱:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
40 پرس کباب؟ هنر کرده . پول این 40 پرس کباب رو میداد یه چیزی واسه مدرسه ، بیمارستان جایی میخرید بهتر بود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اگه دل رحم بود ميلياردر نميشد كه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ماهانه 250 هزار تومان؟؟؟؟؟؟؟؟
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
تازه اتاق 30 متری اجاره ای. یه کم دور از واقعیته اگه ایشون و مادرشون کارمندند.
کیوان
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
یه وقت ورشکست نشی آقای حاتم طائی. 40 تا نوشابه می دادی به صرفه تر بود.حقش بود کیفتو نده بهت.
برگ
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
روحش ور شکسته است.درد بزرگی است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
واقعاً خجالت نمي كشى،40 بشقاب كباب.من جات بودم هزينه غذا رو هم به عهده شوراي شهر ميزاشتم!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اولش به فكرم رسيد كاش كيفتو بيدا نميكردي،كه فكر خوبي نبود.مردم بدي شديم به خدا!
ناشناس
Sweden
۰۲:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
لطفا نگویید ساده!!!
متاسفم برای جامعه ای که درستکاری و اخلاق مداری به سادگی تفسیر میشه...
شروین بابصیرت
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
صاحب کیف خیلی ولخرج بوده!
لااقل چند میلیون به یابنده می داد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
چه عجب!یه بار به جز تهمت و توهین و...یه حرف قشنگ از پایداری چی ها زده شد!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
با اون اسمت کامنت که می ذاری تن من یکی میلرزه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ورشکست نشی دست و دلباز
ناشناس
United Kingdom
۰۴:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
چقدر ولخرجی کرده این افراد پولدار همه مثل هم هستند باید کمکشان کرد تا بیشتر پولدار شوند تو دنیا افراد پولدار بیشتر اوقات اموالشان را به سازمان های خیریه میدهند اینجا نقشه میکشن چطور اموالشان را به گور ببرند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ورشکست نشی دست و دلباز
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
من بودم با توجه به شناخت صاحب کیف که پسرش تو مدرسه بوده و خسیس هم بوده کیفو آتیش میزدم ...خخخخخخ
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
پول بود یه چیزی. اینجوری کاری نمیتونسته کنه. در کل بازم وجدان داشته اخاذی نکرده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
درود بر شرفت آقای کارمند
ان شاءا... خدا شما و خونواده ی شما را حفظ کنه.آمین
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
یکی از استادام که الان بازنشسته شدن،تعریف می کردن که در زمان تحصیلشون در کشور فرانسه(حدود سالهای 1970)،یه روز میرن رستوران و اونجا یکی از وسایلِ با ارزشششون رو فراموش میکنن
چند روز بعد که به اون وسیله احتیاج پیدا میکنن یادشون میاد که اون روز اونو توی یه گوشه ای از رستوران فراموش کردن
بعد از کلاسشون میرن به رستوران و از مسئولش سؤال میکنن
اون میپرسه کجا گذاشته بودیش؟
میگن: فلان جا
خیلی عادی میگه : خوب برو برش دار
و ایشونم میره و اونو همون جا بدون هیچ تغییری بر میدارن و میرن
امیدوارم همه ی ما که مثلا"!!!مسلمون هستیم،اینطور امانتداری ها واسمون یه چیز طبیعی بشه نه اینکه از درستکاری ، شگفت زده بشیم.
خدا این کارمند عزیز رو حفظ کنه و به ایشون و خونواده شون برکت عنایت بفرماید.آمین.
ناشناس
-
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
چقدر تحت تاثیر قرار گرفتم !!!!!!!!!
یادم باشه میخواستم غذا بخورم برم اون رستورانه تو فرانسه............
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
دوربین مدار بسته نداشته عایا؟؟؟
یادمون نرفته تو همین غرب و طوفان کاترینا تا دوربینا و برق قطع شد این ملت فهیم و بافرهنگ قرن 21 حمله کردن و تمام مغازه ها و خونه ها رو غارت کردن. قضیه کاترینا رو باور کنیم یا قصه رستورانو؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
علی آقا آخه آیا هم شد غلط املایی؟
عایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علي
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
يك دفعه يكي صدام زد"ناشناس،ناشناس" پاشو مدرست دير شده واونوقت بود كه متوجه شدم داشتم خواب مي ديدم...
ديگه اين حكايت ها قديمي شده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
مگه معلم گشنه است که دعوتش کرده به کباب خوری
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
این کارمند محترم خیلی ثروتمند تر از اون پولدار ... هست. ثروت در قناعته که آقای پولدار ظاهرا ازش بهره ای نبرده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بنظرم ایشون باید بجای گاوداری یه گربه داری بزنه چون این کارش آدمو یاد گربه صفتی میندازه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
احتمال زیاد اگه اینطور نبود میلیاردر نمی شد
ناشناس
United Kingdom
۱۷:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
همین حرفهای کلیشه ای در مورد حیوانات، مجوز خشونت و آزارشون میشه. فعلا که بی چشم و رو تر از آدم تو دنیا نیست عیب رو گربه ها نذار.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
حرکت خد‌اپسند‌انه (کارمند‌ آموزش و پرورش)

ه همین خاطر به خانه (ماد‌رم رفتم، او هم مد‌یر مد‌رسه بود‌) که سال‌ها پیش بازنشست شد‌ه است

قابل توجه بی انصافهایی که به بهانه های مختلف معلم این عشق تمام نمای دورانهای پر خاطره کودکی و نوجوانی را به باد استهزاء و بعضا نامهربانی قرار می دهند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
آخرش هم 40 پرس کباب؟؟!!!

خیلی زحمت کشیدی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
40پرس کباب؟؟؟خاک بر....مثل اینکه هر چی آدما پولدارتر میشن خسیس تر میشن.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
مشکل اینجاست که اگه اهل خرج کردن باشی پولا رو نمی تونی جمع کنی
ناشناس
United States
۰۷:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
متاسفانه اخلاق از جامعه ما رفته است. سال گذشته من یک نظرسنجی اینترنی انجام دادم مبنی بر اینکه اگر کیفی حاوی یک میلیارد تومان پیدا کنید چه میکنید؟
متاسفانهردر بین هزار و ششصد پاسخ دهنده بیش از هشتاد و سه درصد جوابها این بود که پولها را برای خود برمیدارم!
این نظر سنجی در بین جامعه کانادا و امریکا کمتر از بیست و هشت درصد بود..
نتیجه اینکه فقر و عدم فرهنگ سازی، باطن ما ایرانیان را دچار تزلزل شدید کرده است..ظاهرا فشار در اموزه های دینی نیز اثر معکوسی گذاشته است..
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
دمش گرم معلم و فرهنگی با اخلاق
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
نميري از اين همه سخاوت. حقش بود كه كيف رو براي خوش بر مي داشت. از اين يك ميليارد و نيم دو ميليون به اون معلم ميدادي ميمردي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
40 پرس کباب؟؟؟؟شرم آوره
ali
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ان مرد درستکار با وجود درامد اندک چقدر خوشبخت و شا د هست و ان مرد ثروتمند با وجود ان همه پول چقدر بدبخت و ذلیل
ناشناس
United Kingdom
۰۷:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
توی کیف پول نقد نبوده.اما میتونسته مورد سو استفاده قرار بگیره.اما آقای نماشگاه دار خوب بود بجای 40 پرس کباب یه سکه ای چیزی حداقل میداد...خجالت اوره
ايثارگر
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
مژدگاني بي سخاوت است
محسن
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
باسلام .آفرین به اینجور ادمهای باشرف
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بابا بی انصاف یه پول درست و حسابی بهش بده اگه کل پول مال خودته که هست.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خیلی کمه عجب پولدار خنسی بوده!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
عزیز جان ... باید ی کمکی می کردی ک خونه دار شه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
واقعا فقط چهل پرس کباب.!!!؟ حتما اونم تو معذورات شورای شهر قرار گرفتند!!!!آفرین به این معلم با اخلاق. انسان. پاکدامن.و ثروتمند معنوی!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
این مردثروتمند نیازی به یک خسته نباشیدخوب دارد وچنین افرادی بنظرم اصلا لیاقت محبت ونیکی را ندارند انسانهای که فقط به پول وخودشان فکرمیکنند_40پرس کبابببببببببببببببب خسته نباشید(واقعا زحمت کشیدید)_لا اقل به تعداد شاگران مدرسه هدیه میدادهم دردی نداشت
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
همان روز که طی مراسمی با حضور یکی از اعضای شورای شهر و مد‌یران مد‌رسه کیف را به من بازگرد‌اند‌ند‌ من آنها را به ٤٠ پرس کباب میهمان کردم
این حس همنوع دوستیت کلا داغونم کرد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ورشکست نشی اینقدر ولخرجی میکنی
محمد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بعضی مواقع در کف عدالت خداوند می مانم ولی حکمتش رو نمی فهمم , چرا یک نفر اینقدر گرفتار ولی دارای چنین منش والا و انسانی و یک نقر اینقدر بی درد و خودخواه و دارا
محبی
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
شرمنده کردی بابا.خسته نباشی.با این مژدگانی به همه انگیزه دادی.چی میشه یه خونه 50متری توی نظرآباد بگیری بدی اون خانواده پاک زندگی کنند؟ کم میاری؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
واقعا بايد به صاحب كيف گفت " خسته نباشيد "
محمد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
"... چند‌‌ سال پیش وقتی د‌ر یک جاد‌ه خلوت ٢ مرد‌ را که تصاد‌ف کرد‌ه بود‌ند‌ به بیمارستان رساند‌م، به‌عنوان رانند‌ه مقصر شناخته شد‌م. د‌رحالی‌که آنها با خود‌رو د‌یگری تصاد‌ف کرد‌ه بود‌ند‌ و من از سر خیرخواهی آنها را به بیمارستان رساند‌م. اما این موضوع باعث شد‌ آن زمان ٣٥‌میلیون تومان د‌یه بپرد‌ازم ..."

اگر این قسمت داستان واقعیت داشته باشه که باید این بابا رو طلا گرفت
من اگر بودم با حقوق 250هزارتومن 35 میلیون بابت خیرخواهی متضرر شده بودم، عمرا دیگه به کسی کمک نمی کردم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
چندتا نکته رو در نظر بگیرید: یکی قضیه اون 35 میلیون تومن دیه دوم قضیه حقوق ماهی 250 هزار تومن سوم بازگرداندن یک کیف 1/5 میلیاردی که البته چون همش اسناد بوده قابل سوءاستفاده نبوده و فقط صاحبش از دردسر نجات پیدا کرده. چهارم پاداشی معادل یک وعده چلوکباب. از این طرف خاوری و رحیمی و زنجانی رو هم در نظر داشته باشید. اونوقت انتظار دارید این مملکت به کجا برسه؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
طوری گفتی که فکر کردم 1/5 میلیارد پول نقد توش بوده؟!
حميد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بقول شاعر : آنان كه غني ترند محتاج ترند !!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بابا خیلی زحمت کشیدی!!!
حقیقت
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خجالت بکش حداقل 100 میلیون می دادی تا مردم بیشتر راغب باشند پول پیدا کرده را برگردانند و...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
حیف نیست که امثال مادر این مرد که بازنشسته است این شرایط مالی را دارد؟
و حیف اون آقای پولدار که چه قدر شناسی کرده (در حد پیدا شدن یک ماشین پژو)
فرهاد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
40 پرس غذا خنده داره!!!لا اقل یه مقدار کم از اون پول را به اون آدم خیر میدادی با اینکه میدونستی مشکل مالی داره!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خسته نباشید؛ پرسی چند حساب کردی پاش؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
40 پرس کباب!!!
در حضور شورای شهر!!!

متاسفم!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ورشکست نشه با این همه دستو دلبازی صلوات بفرست
مهدي
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خساست حدي دار.حداقل بيست ميليون مژدگاني به اين اي محترم يابنده تقديم مي كرديد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ماهانه د‌ور و بر ٢٥٠‌هزار تومان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مردم مسخره كردين؟؟
majid
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ان شاالله که برای کسی مشکلی پیش نیاد
اما دفعه بعد به این گاودار بگید بره کیفش از دزدا بگیره
واقعا ادم بعضیا را که می بینه حالش بد می شه
فرهاد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
40 پرس غذا خنده داره!!!لا اقل یه مقدار کم از اون پول را به اون آدم خیر میدادی با اینکه میدونستی مشکل مالی داره!
احمد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
این دیگه چه خبر ساختگیه؛
معلم با حقوق 250 هزارتومانی!
معلم صبح در حال رفتن به مدرسه( حداقل ساعت 7صبح) کیفو پیدا می کنه، بعد صاحب کیف میگه 2 ساعت بعد از اینکه کیف قاپها کیفمو زدن از مدرسه پسرم باهام تماس گرفتن!
پسر صاحب کیف در مدرسه معلم یابنده کیف درس می خونده!
و...............
فرارو جان در انتشار این قبیل اخبار دفت کن
بهنام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
در خبر حرفی از معلم زده شده بود؟! ایشون در بخش خدماتی آموزش و پرورش مشغول به کار هستند ، شما خبر رو با دقت بخون بعد شرلوک هلمز شو جناب
حسنک
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
آخر آخرش 40 تا ده هزار تومن میشه 400 هزار تومن در واقع 2.5 درصد وجه گم شده. خدا به متنعمین ما انصاف بده . همین
عباس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
چجوری حساب کردی شد 2.5 درصد؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
شما كه همه ارزش كيف و دادي كباب خريدي براي يابنده
اينجا معلوم ميشه بعضي ها چجوري ثروت اندوزي مي كنند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
زحمت کشیده 40 پرس.. خسته نباشی
رضا
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
واقعا زحمت کشیدی...امیدوارم دوباره گمش کنی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
با حضور مدیر مدرسه و عضو شورای شهر کیف رو برگردوندن؟؟!! اونا چیکاره بودن؟؟ همه چیز تو این مملکت شو و نمایشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خیلی خرج کردی بابا....40 پرس کباب!!!!
عزيز
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اخي زحمت کشيدي به خدا راضي به زحمت نبوديم يه کيف ناقابل 2 ميليارد تومني ارزش مژدگاني اونم 40 پرس چلوکباب رو که نداره......واقعا که
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بیشتر تبلیغ کرده تا دادن مژدگانی!!!

کبابی رو که دیگران خوردن به حساب معلم نوشته!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
این آقا عجب دست و دل بازی کرده بجای 40 پرس چلوکباب یک پول نقد عصر عیدی به این معلم که برای 250 هزارتومان کار می کند می دادی!
سارا
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بابا اینا اگه میخواستن بذل و بخشش کنن که الان پولدار نبودن!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اسناد بوده و اگرنه دزدها فی الفور براش می خوردند
با این حال از ارزش کار ایشون کم نمیسه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
صاحب کیف با این همه دست و دلبازی خسته نشه!!
لااقل یه مژدگانی خوب به اون بنده خدا میداد
اميد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اين آقا حاتم طايي نيست؟!!! 40 پرس كباب مهمون كرده! عجب دست و دل بازه!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
سند و سفته امضا شده و چک نقدشوندگی نداره؟
بنظرتون مثلا سندملکی و چک سرقتی ارزشی داره؟؟
فقط فلزات و جواهرات گرانبها و وجه نقد میتونه ارزش داشته باشه و گرنه اینا که تو کیف بوده بعیده ارزشی داشته باشه!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خسیس!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ساعت هاي اعلامي مرد كارمند با صاحب كيف همخواني ندارد
مجتبی
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بابا شب عیدی سکه ای یه چیز درست و حسابی میدادی.
معلومه آدم ناشکری هستی
سعید مسلمان
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بلی هنوز انسانیت نمرده ودر طبقات مختلف مرد وجود دارد جا دارد صدا و سیما از این هموطن عزیز قدردانی نماید تا بعنوان فرهنگ عمومی برای همه ملموس گردد خدا خیرش دهد
ناشناس
Malaysia
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
جعل چک و یا سند املاک چیزی است که حتی سارقان حرفه ای دورش را خط کشیده اند، آنوقت فکر می کنید یک معلم این کار را می کند که تیتر زده اید کیف یک و نیم میلیارد ارزش داشته؟؟!!
محمد علي
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اون آقاي كارمند با اخلاق كه با سندهاي سرقتي كاري نميتونسته بكنه، اما من نگران صاحب كيفم كه تا يه عمر بايد اقساط اون 40 پرس كباب رو بده. به نظرم پيش خودش ميگه كاش سندا رو ميبرد و من اين ضرر هنگفت رو به عنوان مژدگاني نميدادم.
جواد سلیمانی
-
۰۹:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
سلام سخت متاسف شدم که جراید شخصیت معنوی فرد را ""ساده ""بیان کردهاند دیگر با این اوصاف نباید منتظر جوانمردی در لایه های جامعه بود چون آخر بهت میگن ساده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ای کاش چهل پرس کباب را هم نمیدادی تا فکر نکنی از خجالتشون در اومدی. بعضیها هر قدر پول هم داشته باشن باز هم گدا صفتن.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خودشو كشته
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
لطف کرده!
همش 40 پرس؟!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اقای پولدار خیلی به زحمت افتادهچندپرس کباب برای این کیف پرقیمت.؟!!!!!!!!!!!!!!چه زیبا بود اگر این اقا هم گره ای از مشکلات همشهری اش باز می کرد اما افسوس که مال دنیا همانند اب شور است هرقدر بیشتر بخوری بیشتر تشنه می شوی.
حسین
Germany
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
نمیخوام ارزش کار این آقا رو پایین بیارم ولی این کیف با اینکه مدارک با ارزشی داخلش بوده ولی به درد کسی غیر از صاحبش نمیخورده که اگر میخورد دزد ها پرتش نمیکردن گوشه خیابون. نمیدونم اگر یه کیف حاوی یک و نیم میلیارد تومن پول نقد پیدا بشه هم همین اتفاق میفته
مهدي
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اولا کسي که مالي از مردمو پيدا ميکنه ، وظيفه اخلاقي داره اونو پس بياره ؛ چه بهش چيزي بدن يا ندن .
دوما کار کردن همچين خبرهايي اونم با تاکيد بر اينکه صاحب مال در مقابل ارزش دارايي پيدا شده اش مژدگاني مناسب نپرداخته ، انگيزه مردمو کم ميکنه . که دوستان فرارو بهتره به اين جنبه قضيه هم توجه داشته باشن .
مرتضی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
میگم یک وقتی این آقای ثروتمند ضرر نکرده باشه با 40 پرس کباب .. میگم میخواین یک کمی از پولهای جشن نیکوکاری براش بفرستین بتونه یک کم دیگه به ثروتش اضافه کنه
یناریاکی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
به قول قدیمی ها!!! خسته نباشی. حتما هم کوبیده مهمان کردی که ارزونتر باشه خودت و آقا زاده و بروبچ نمایشگاه خودت هم بودن این بنده خدا و دو سه نفر دیگه.... به عبارتی.. هیچ آقا دمت گرم به قول این بنده خدا یک بهتونی هم نزدی خیلی کاره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سینیا
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
از نظر مایه دارها ما یه مشت ادم بدخت بی چیز بی ارزشیم که یه پرس چلو کبابم از سرمون زیاده و بیشتر از این ما رو پررو میکنه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
زحمت کشیده واقعن! هر چند که آدم کار خیر رو برای پاداشش نمیکنه ولی یک کم هم قدرشناسی خوبه والا!
555
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
این آقای محترم (صاحب اسناد) دست همه ی خسیس ها را از پشت بسته اگر مژدگانی فقط همین 40 پرس غذا بوده باشد واقعاًکه......
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
واقعا خسته نباشی با ان 40 پرس کبابی که دادی ،لا اقل یک پرس غذای خودت کم کن بگو 39 پرس غذا.من امیدوارم با این بخشش اسم شما در گینس بعنوان بخشنده ترین انسان ثبت شود.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اگر پول نقد بود شاید وسوسه بشه انسان ولی اسناد برای افراد عادی مهم نیست و ارزشی ندارد...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بابا سخاوتمند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ورشکست نشی مادر
محمد علي
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اون آقاي كارمند با اخلاق كه با سندهاي سرقتي كاري نميتونسته بكنه، اما من نگران صاحب كيفم كه تا يه عمر بايد اقساط اون 40 پرس كباب رو بده. به نظرم پيش خودش ميگه كاش سندا رو ميبرد و من اين ضرر هنگفت رو به عنوان مژدگاني نميدادم.
رویا
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ماهی 250 هزار تومن؟!!!!
علي
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ماهانه 250 هزارتومن!!!! يعني چه!!!!! منظور يك ميليون و دويست و پنجاه يا دو ميليون دويست و پنجاه!!!!!
شادمهر
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
40 پرس کباب ؟!!!
یه پرسش بیشتر سهم اون مرد نشده ها ...

مرد حسابی تو که اینقدر وضع زندگیت خوبه محض رضای خدا حداقل 5 میلیون هم نقد بهش میدادی

واسه تو هیچی نیست
واسه اون که ماهی 250 تومن حقوق میگیره خیلیه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
صدافرین به یابنده کیف ولی بی نهایت از پاداشی که در قبال این حرکت مهم داده شده تاسف خوردم ادم یک ونیم میلیاردش را پیدا کنه حداقل باید پنجاه میلیون مژدگانی بدهد واقعا از خست ونادانی ادمها دلم گرفت
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اول مژدگانی بعد تحویل کیف
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
میگم با این چلوکباب ورشکست نشه یک وقت
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
از کوزه همان برون تراود که دروست! شعار پولدارها این است که: دو ریالی زیر پای فیل است! البته درست است باید زحمت کشید و پول درآورد. اما انصاف هم خوب چیزیه!!
مهران
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خسته نباشی آقا!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ورشكست نشي بابا؟؟؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بابا ورشکست نشی 40 پرس کباب!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
مردم ما،انسان های پاک نهاد وخوش قلب وصادقی هستند ونمونه بارزش همین شخص بزرگوار ولی یک راز عجیب سربه مهر باقی مانده ،وآن اینکه بسیاری ازکسانی که طی این چنددهه به پست ومقام رسیده یا بنوعی دستی دربالای ادارات داشته اند بنوعی اختلاس گر ورشوه گیر وسوء استفاده چی ازآب درآمده اند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
عجب سخاوتي 40 پرس كباب آخه برادر من لااقل يك مژدگاني، يك پولي به اين بنده خدا مي دادي كه ديگران هم تشويق بشن اگر كسي چيزي گم كرد صادقانه صاحبش را پيدا كنند و گم اش را پس دهند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خسته نباشید. چهل پرس چلو کباب؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
این آقایی که کیف رو پیدا کرده منو یاد آقای هم ساده انداخت :دی
امیر
Germany
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خسته نباشي مرد 40با پرس کبابت!!!!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
عجب آدم خسیسی !
زورش آمده یک مژدگانی به این شهروند شریف بده !
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
واقعا زحمت کشیدی .؟؟؟ راه های بهتری برای قدردانی از 40 پرس کباب وجود دارد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
مردیکه خسیس همان بهتر که دزدها برده بودند!!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
نه بابا بی انصافی نکنید فقط کباب خالی نبوده گوجه اضافه هم داشته !!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خجالت نکشیدی؟؟؟!!! با حاتم طایی نسبتی داری آقای محترم!!!! هرچه داراتر خسیس تر.
حمید
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
هی نگید چهل پرس!!
این آدم پنج پرسشو خودش نخوره ول کن نیست.
با این سخاوتی که به خرج دادی امیدوارم دوباره گم کنی...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
دوستان تا انتها بخونید
پول نقدی توی کیف نبوده. فقط اسناد و دسته چک بوده که اون سندها 1.5 میلیارد می ارزیده و به درد هیچکس هم نمی خورده
مریم
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
عجب ملت دوندن گردی هستیم خصلت هایی پیدا کردیم.! وظیفه هر انسانی قانونا باید این کار بکنه کافرش دقیقا همین کار رو می کنه مثلا ما مسلمانیم و این کار برامون واجبه. حالا این آقا مرامش همین قدر بوده و جایزه تعیین نکرده . زورکی که نمیشه از ملت پول شونو گرفت.! این بنده خدا طرف فرهنگی بوده اینم فقط شیرینی داده. واقعا که
داود
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
از تنگی چشم فیل معلومم شد ....... آنانکه غنی ترند محتاج ترند !!!
مهسا
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اینهایی که میگن توی کیف پول نبوده وگرنه میشد سوءاستفاده کرد و سند به درد نمیخوره تا حالا سند و مدرک گم نکردند که بدونند المثنی گرفتنش چقدر سخته
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
چرا ما فکر میکنیم کسی که مال مردمو پیدا میکنه باید با صاحبش آنرا نصف کنیم اگه اینطوره ما مثل همون دزدهای می شیم که دنبال 20 میلیون پول نقد بودن
بعدش هم آن آقا بزرگواری کردن که کیف برگروندن به صاحبش و مرد بودن نه ساده دل
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
واقعا خیلی آدم ضایعی بوده طرف! 40 پرس کباب! نمی دادی اونو، سنگین تر بود...
250000 تومن حقوق! مسئولین کاهشونو بذارن بالاتر...
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اول اینکه واقعا" کار این اقای محترم قابل تقدیر است ولی :اقایان و خانم های محترم ، باور کنید که پول برای صاحبش همه چیز می اورد . به نظر من این که پول خوشبختی نمی اورد یا اینکه می گویند کی پول رو با خودش از دنیا برده ، فقط یه حرف مفت برای دلداری دادن به افراد کم بضاعت هست . درسته که کسی از این دنیا چیزی رو با خودش نمی بره ولی داشتن پول توی دنیا براش همه چیز میاره حتی بعد از مردن یک فرد پولدار هم با پول می توان بهترین و گرانترین قطعات بهشت زهرا را برایش خرید.پس باور کنیم که پول همه چیز را با خود می اورد .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ارمغان پول رفاهه. اما خوشبختی مجموعه ای از پول و اخلاق و سلامتی و .... شما بشدت مادی هستی چون واست مهمه بعد مرگت جسدت کجا باشه. جسم بیجان یه چیز الکیه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اگه من بودم عمرا به خاطر یه کیف چرمی که تو پیاده رو افتاده ، از ماشین پیاده نمی شدم ، به رانندگیم ادامه می دادم ضمنا تو رانندگی بیشتر حواسم به سمت جلو و خیابونه نه پیاده رو حالا هر چی می خواد کف پیاده رو ریخته باشه!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
معلم با حقوق 250 هزار تومانی صبحگاه ١٣ اسفند‌ماه وقتی کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، کم‌ترد‌د‌ترین عابران را به خود‌ می‌د‌ید‌(تقریباٌساعت 6/5 صبح میشه) و... تا مدرسه رفته یکساعت تا شورای شهر ساعت کاری 8 صبحه بعد تا کلانتری شکایت کرده یکساعت
تا این‌که ٢ ساعت بعد‌ از سرقت کیفم از طرف مد‌رسه پسرم با من تماس گرفتند‌ و گفتند‌ یکی از کارمند‌ان کیف را پید‌ا کرد‌ه است. حالا این بانک ساعت کاری آن ساعت چند بوده تقریبا ٌمیشه 4 صبح بعد دزدها سحر خیز یکساعت قبل آنجا بودن میشه ساعت 3 شب
بهنام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
صبحگاه این معنی رو میده ؟! شما خبر رو بخونید زیاد خودتووو درگیر حساب و کتاب نکن!
آبی ریزه گیر
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
آقا تو بدل نگیر ، راوی یه خورده جوگیر شده بود میخواست داستان و آلفرد هیچکاکی گزارش کنه.
مطلع
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
حق‌التدريسي اين آقاي معلم كار ميكنه 250 تومن مگه ميشه
بهنام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ایشون کارمند آموزش و پرورش هستند و در بخش خدماتی کار می کنند، در خبر اسمی از معلم برده شده؟!
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
داره کم کم این شعرباورم میشه که
آنان که غنی ترند محتاج ترند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
چطوری یه معلم 250 هزارتومان حقوق مگیره ؟؟؟؟
تازه چقد راین حقوق را اجراه خونه میده اونم توی تهران؟؟؟؟
تورو خدا ملت را احمق فرض نکنید
بهنام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
آقا یا خانم ناشناس اول خبر رو بخونید کامل بعد نطر بدید! این آقا ساکن نظر آباد هستند و اینکه همه کارمند های آموزش و پرورش صرفا نباید معلم باشند! حالا ما شما رو چی فرض کنیم؟!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اگه آقا دزده زنگ میزد میگفت 200 میلیون میگیرم پس میدم با کمال میل پرداخت میکرد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
دوستان همین که تهمت دزدی به معلم فداکار نزده هم خوبه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بابا خیلی ولخرجی کردی !!!!!
40 پرس کباب !
آزادي
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
كاري كه اين آقا براي برگرداندن كيف انجام داد قابل ستايش است ،‌ اما مگه اين آقاي كار درست رو براي دريافت پول انجام داد؟
چرا بايد اين توقع بايد باشه كه صاحب اصلي كيف حتما بايد هديه اي به شخصي كه كار درست رو انجام داده بدهد؟
اگرچه بخاطر شادي يافتن كيف ميشود با بخشش به ديگران شادي رو به شخصي كه كار درست رو انجام داده هم داد،‌اما بنظر من يك ضرورت نيست كه در اين كامنت ها همه دادن كباب رو اينگونه مسخره كردن .
سها
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
طبع بلند این مرد فداکار و طبع پست این مردی که پولش را گم کرده واقعاً قابل قیاس نیست. پولداری برای آدم بلندی طبعی نمی یاره
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
احتمالا" 1250000درسته
sajad
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
آره ... هر کی بیشتر داره بیشتر حرص میزنه و غمگین تره .... خسیسس
یک فرهنگی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بنده خودم فرهنگی هستم. هیچ حقوقی در آموزش و پرورش با هر مدرکی و با هر سابقه ای کمتر از 500 هزار تومان نیست. چطور مال این آقا 250 هزار تومان است؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
شاید نصفشو قسط وام میده!
اورانیوم غنی شده
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ببخشید ولی حالم از این همه قضاوت بد شد....از چهار خط گزارش چطور قضاوت می کنین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این اخلاقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

درود بر اون آموزگار درستکار........
حمید
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
نترکه صاحب این اموال اینقدر بذل و بخشش می کنه؟!!!
آشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
آقا اجازه : میدونید از این حکایت چه نتیجه گرفتیم؟ که دیگه کار نیک انجام ندیم.
سارا نیکی
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بیچاره آقای یابنده چه خوشحال شده وقتی کیفو پیدا کرده گفتهداشته به خرج عمل دخترش و مژدگونی فکر میکرده ولی افسوس که مرد خسییییییییییییس به حال خوش مرد ضدحال زد الههههههههههههههی کیف پولت یه جای خیلی نزدیک ات مثل حیاط خونه ات یه گوشه گم بشه باد و بارون پاره اش کنه سندا رو آهی بکشی در حد آه آقای یابنده عذاب وجدان روحتو له کنه بری پول قرض کنی یه کم کمک کنی تا خدا رحمش
بیاد تازه با خوندن تیتر خبر فکر کردم همه ی 40 پرس کباب و به یابنده داده بعد متوجه شدم در حد یه آفرین بوده
ناشناس
United States
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
کرم داران عالم را سنم نیست سنم داران عالم را کرم نیست
ومحمد تقي
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بحث سر پاداش دادن نيست نوع تشكر كردن احمقانه بود
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
1-اقاراضی به زحمت شما نبودیم هیچی نمیدادی سنگینتر بودی ابروی خودتوبردی بابا
2- 1.5میلیارد 2.5درصدش میشه 37.5 میلیون تومان مشتی چه جوری حساب کردی شده 400 هزارتومان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بعضی ها از نظر مادی پولدارن ولی وز نظر فرهنگی فقیرن. نشانه اون فقیر بودن رو ام می تونه وز رفتار و ذهنیت و طرز تفکرشون پیدا کنی مثلا طرف چون چلوکباب و چلوکباب خوردن رو خیلی خیلی لذت بخش و مهم و جز بالاترین امورات و ارزشها در زندگی میدونه به عنوان پاداش چلوکباب میده اونم 40 تا! ! وای وای دیگه چی از این بالاتر و با عظمت تر! نمی دونم این قبیل آقایون پولدار در طول سال چند تا کتاب می خونن یا به مقولات دیگری غیر از پول و پول درآوردن مثل فرهنگ،علم، هنر ،تاریخ یا مقولات اجتماعی و سیاسی اهمیت می دن
عناوین برگزیده
پشت پرده نامه جنجالی کلانتری درباره انتقال آب خزر
افشاگری درباره موافقت سازمان محیط زیست برای انتقال آب به سمنان
پشت پرده نامه جنجالی کلانتری درباره انتقال آب خزر
واکنش‌ها به پیشنهاد رفراندوم روحانی؛ از تفسیر کیهان تا پیشنهاد زیباکلام
رسانه‌های اصولگرای به سخنان رییس جمهور انتقاد کردند
واکنش‌ها به پیشنهاد رفراندوم روحانی؛ از تفسیر کیهان تا پیشنهاد زیباکلام
پربیننده ترین
گزارش تصویری