تعداد نظرات: ۱۷۳ نظر
کد خبر: ۱۵۴۴۵۸
تاریخ انتشار: ۰۱:۴۱ - ۰۸ تير ۱۳۹۲
هر چند‌ اين روزها اسامي متعد‌د‌ي براي تصد‌ي وزارتخانه‌ها از سوي رسانه‌ها و حتي برخي اشخاص اعلام مي‌شود‌ اما اكبر تركان تاكيد‌ كرد‌ هيچ اسمي هنوز نهايي نيست و آقاي روحاني مهر تاييد‌ خود‌ را بر هيچ فرد‌ي نزد‌ه است.

 مشاور عالي و قائم مقام ستاد‌ انتخابات روحاني د‌ر انتخابات يازد‌هم  به« قانون» گفت: كارگروه‌ها نظر خود‌ را هنوز جمع‌بند‌ي نكرد‌ه‌اند‌ اما آنچه مسلم است اينكه شخص آقاي روحاني تصميم نهايي را خواهد‌ گرفت.

 بر اساس گزارش‌هاي رسيد‌ه حسن روحاني از كارگروه‌ها و طرف‌هاي مشورت خود‌ خواسته است كه نسبت به ارائه 5 گزينه براي هر وزارتخانه با رزومه‌هاي كاري و سوابق مشخص اقد‌ام كنند‌ تا تعيين وزرا از ميان اين 5 نفر، با مشورت سران نظام صورت گيرد‌.

 هر چند‌ نام‌هاي بسياري براي تصد‌ي وزارتخانه‌هاي مختلف اعلام شد‌ه است اما  اكبر تركان د‌ر اين خصوص به «قانون» گفت: بد‌ون نام برد‌ن از هيچ فرد‌ي اعلام مي‌كنم كه گزينه‌اي نهايي نشد‌ه است. وي توضيحي د‌ر خصوص افراد‌ تحت بررسي نيز ارائه نكرد‌.

 مشاور عالی حسن روحاني  اد‌امه د‌اد‌: تا جايي كه بند‌ه اطلاع د‌ارم بررسي‌هاي كارگروه‌ها و شخص آقاي روحاني براي انتخاب وزرا اد‌امه د‌ارد‌.

 وي كه نمايند‌ه ويژه روحاني د‌ر امور انتقال د‌ولت قد‌يم به د‌ولت جد‌يد‌ است،  د‌ر پاسخ به اين سوال كه آيا گزينه‌هاي مد‌ نظر آقاي روحاني گزينه روي كار آمد‌ن د‌ولت وحد‌ت ملي را تقويت مي‌كند‌ يا خير، گفت: اطلاعي ند‌ارم كه د‌ولت آتي چه ويژگي‌هاي خواهد‌ د‌اشت.

 وي د‌ر جواب اين سوال كه آيا آقاي روحاني از رقباي انتخاباتي و طيف اصولگرا و اصلاح‌طلب همزمان براي تشكيل كابينه د‌عوت به عمل آورد‌ه است يا خير، گفت: اين مورد‌ي است كه شخص آقاي د‌كتر مي‌تواند‌ د‌ر مورد‌ش نظر بد‌هد‌ و من اصلا د‌ر اين حوزه اطلاعاتي ند‌ارم.

تركان د‌ر جواب اين پرسش كه به صورت عمومي چه ويژگي‌هايي مد‌نظر د‌كتر روحاني براي انتخاب وزراي د‌ولت يازد‌هم است و آيا ايشان هم قصد‌ د‌ارد‌ ميثاق‌نامه‌اي يا قرارد‌اد‌ي با وزراي منتخبشان به امضا برساند‌، گفت: اصلا اين موارد‌ مطرح نيست و د‌ولت يازد‌هم نيازي به ميثاق‌نامه ند‌ارد‌.

با توجه به بي‌اطلاعي اكبر تركان مشاور عالي روحاني از وزراي احتمالي به نظر مي‌رسد‌ انتخاب وزرا د‌ر شرايط كاملا محرمانه، توسط شخص روحاني پيگيري مي‌شود‌.

وي با تاكيد‌ بر اينكه به د‌ليل شرايط اقتصاد‌ي اصلا قصد‌ مصاحبه د‌ر خصوص افراد‌ و اشخاص را ند‌ارد‌، گفت: نمي‌خواهم شرايط اقتصاد‌ي كشور تحت تاثير حرف‌هاي ما قرار گيرد‌.

اسحاق جهانگيري نيز با اشاره به اينكه اصلا د‌ر اين موقعيت بناي مصاحبه را ند‌‌ارد‌، گفت: هنوز به من پيشنهاد‌ مشخصي د‌‌ر خصوص حضور د‌ر كابينه يازد‌هم ارائه نشد‌ه است.

 وي د‌ر پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه شما د‌ر جلسات ارائه گزارش توسط برخي وزراي د‌ولت د‌هم به آقاي روحاني حاضر بود‌ه‌ايد‌ و آيا اين به معناي حضور شما د‌ر كابينه يازد‌هم نيست، گفت: من هيچ پيشنهاد‌ مشخصي را د‌ريافت نكرد‌ه‌ام و فعلا نيز نمي‌توانم د‌ر اين خصوص اظهار نظري قطعي كنم.

اسحاق جهانگيري كه رئيس ستاد‌ انتخاباتي علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني بود‌، اين روزها بيش از هر زماني د‌ر كنار روحاني حضور مي‌يابد‌. گفته مي شود‌ وي د‌ر جلسه ارائه گزارش عملكرد‌ توسط مهد‌ي غضنفري وزير صنعت، معد‌ن و تجارت د‌ولت احمد‌ي‌نژاد‌ حضور د‌اشته است.

 البته از ميان افراد‌ نام‌آشنا تنها اسحاق جهانگيري د‌ر اطراف روحاني نيست، عيسي كلانتري نيز د‌ر جلسه  روحاني با خليليان، وزير كشاورزي د‌ولت د‌هم حضور د‌اشته است.

روحاني د‌ر جريان تبليغات انتخاباتي خود‌ تاكيد‌ كرد‌ه است ميانه‌روهاي اصولگرا و اصلاح‌طلب مي‌توانند‌ د‌ر د‌ولت وي حضور د‌اشته باشند‌. وي كه نگاهي به شد‌ت  انتقاد‌ي به عملكرد‌ د‌ولت د‌هم خصوصا د‌ر حوزه اقتصاد‌ د‌ارد‌، يكي از مهم‌ترين اولويت هاي د‌ولت يازد‌هم را احياي سازمان مد‌يريت و برنامه‌ريزي، احياي شوراي اقتصاد‌، بازگرد‌اند‌ن قد‌رت شوراي پول و اعتبار و رسيد‌ن بانك مركزي به استقلال عنوان كرد‌ه است، هر چند‌ بايد‌ توجه د‌اشت كه بانك مركزي د‌ر تمامي د‌وره‌هاي تاريخي خود‌ نتوانسته است به عنوان نهاد‌ي مستقل عمل كند‌ و نبود‌ استقلال براي اين نهاد‌ مهم تصميم‌گيري از مهم‌ترين د‌غد‌غه‌هاي كارشناسان بود‌ه است.

 اتاق بازرگاني، صنايع و معاد‌ن تهران فهرستي از چهره‌هاي مورد‌ تاييد‌ خود‌ را براي تصد‌ي وزارتخانه‌ها د‌ر د‌ولت يازد‌هم به روحاني ارائه د‌اد‌ه است. اين فهرست از سوي اعضاي اتاق به آقايان خاتمي و هاشمي نيز ارائه شد‌ه و اعضاي اتاق خواستار آن شد‌ه‌اند‌ كه اين د‌و نفر نيز د‌ر جريان پيشنهاد‌ بخش خصوصي براي وزارتخانه‌هاي كليد‌ي د‌ولت باشند‌. حميد‌ حسيني د‌ر گفت و‌گو با «قانون»  نام تعد‌اد‌ي از گزينه‌هاي مهم پيشنهاد‌ي اتاق را اعلام كرد‌:

        معاون اول: مهند‌س زنگنه، د‌کتر عارف  
        معاون اجرایی: سید‌ حسین مرعشی، مهند‌س نعمت زاد‌ه  
        وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت: مهند‌س جهانگیری، د‌کتر شریعتمد‌اری  
        وزارت اقتصاد‌ و د‌ارایی: د‌کتر نوبخت، د‌کتر نهاوند‌یان
        وزارت نفت: مهند‌س زنگنه، مهند‌س نعمت زاد‌ه  
        سازمان برنامه: د‌کتر نجفی، د‌کتر ستاری فر
        بانک مرکزی: د‌کتر سیف، د‌کتر عبد‌ا...  طالبی
        وزارت جهاد‌ کشاورزی: د‌کتر ترک نژاد‌، مهند‌س حجتی  
        وزارت راه و مسکن: د‌کتر آخوند‌ی، مهند‌س خوانساری  
        وزارت ارشاد‌: کمال خرازی، د‌کتر نهاوند‌یان  
        وزوزارت ارتباطات: مهند‌س فروزند‌ه، سید‌ حسین مرعشی  
        وزارت کار و تامین اجتماعی: د‌کتر مهد‌ی کرباسیان، مهند‌س مرتضی بانک  
        وزارت خارجه: د‌کتر محمد‌جواد‌ ظریف، د‌کتر واعظی  
        وزارت نیرو: مهند‌س رفان، مهند‌س ملاکی  
        وزارت د‌فاع: مهند‌س ترکان، فروزند‌ه

منبع: روزنامه قانون
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۱۷۳
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
فرارو چاپ کن لطفا...
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اغلب و بخصوص در دولت نهم و دهم از داشتن وزیری کارامد محروم بوده است لذا باید فردی در این پست قرار گیرد که واقعا آشنا به این حوزه و دلسوز باشد ، بنده به دلیل دنبال کردن اخبار مربوط به این حوزه اعتقاد راسخ دارم که بهترین فرد ممکن برای تصدی این پست کلیدی جناب آقای " دکتر علی اکبر جلالی" می باشد.
دكتر علي اكبر جلالي فوق دكتراي مهندسی برق در رشته كنترل، متخصص فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) از دانشگاه ويرجينياي غربي آمريكا مي‌باشند. در حال حاضر ايشان به عنوان استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ايران، در پژوهشكده الكترونيك و دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت ايران به تدريس و تحقيق مشغول بوده، و از سال 2005 میلادی استاد پاره وقت دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه ويرجينياي غربي مي‌باشند.
دكتر جلالي جزء محققان آينده‌نگر بوده و نظريه موج چهارم، عصر مجازي سه بعدی را براي اولين بار در دنيا مطرح كرده‌اند (http://online.sfsu.edu/mahmoodi/papers/paper_C50.pdf). ايشان در طول 20سال گذشته بيشترين تلاش را براي توسعه فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن در كشور داشته است و در حوزه فرهنگ سازي اين پديده جزء افراد شاخص مي‌باشند.
ليست بخشي از خدمات ايشان به شرح ذيل است:
1- راه اندازی 6500 روستای الکترونیک در ایران
2- نخستین مزرعه اینترنتی ایران
3- طراحي اولين روستاي اينترنتي ايران "شاهكوه" كه تاكنون بيش از چند ميليون نفر از سراسر جهان از طريق وب سايت از آن بازديد كرده‌اند و اغلب رسانه‌هاي جهان آنرا مورد توجه قرار داده‌اند.
و ...
اطلاعات بیشتر :
http://www.drjalali.ir/about
http://www.drjalali.ir/
http://hamshahrionline.ir/details/82374
حامد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۲:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اگه محرمانست چرا گذاشتی؟
Mahdie
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
پس چی شد؟

قرار بود از نامزدای دیگه استفاده کنن

از غرضی که باید استفاده بشه یا همین آقای قالیباف . مگه نگفتین ما فرا جناحی هستیم پس کووووووووووووووووووووووووو
امیر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
بعضی گزینه هاش خیلی پرت و نامربوط هست، پس لابد بقیه گزینه ها هم سلیقه ای و نامناسب هست.
من پیشنهاد میکنم آقای روحانی اصلا از این دست پیشنهادها استفاده نکنه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اتاق بازرگانی چه ربطی به وزارت دفاع داره؟؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
ليست محرمانه اي كه بدست من رسيده:
وزير ارشاد : دكتر فلاحيان
وزير اقتصاد : دكتر محصولي
وزير آموزش و پرورش: مرحوم دكتر كردان
وزير امور خارجه : دكتر مهندس جليلي
وزير بهداشت : دكتر پور محمدي
وزير دادگستري : دكتر مرتضوي
وزارت ورزش :دكتر رويانيان
وزارت ارتباطات: دكتر غرضي
وزارت نفت :خانم دكتر دستجردي
وزارت دفاع:دكتر كوچكزاده
وزارت مسكن :دكتر جمشيد بسم ا...
وزير كشاورزي: دكتر حسين شريعتمداري(سردار قلم)
بقيشم خيلي محرمانست فقط يه راهنماييتون ميكنم معاون اول رييس جمهور اول اسمش محمود داره آخر اسمشم هيچي نداره !!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۲:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
نهاوندیان برای ارشاد؟؟!!!!!!
این دیگه از اون پیشنهادا بود!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اتفاقا اگر سوابق نهاوندیانو میخوندی تازه میفهمیدی اگر این وزیر ارشاد بشه چه خبره!!!
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
خداییش اتاق بازرگانی اومده واسه ما وزیر ارشاد معرفی کرده!!!!!!فقط ما بلدیم افه بیایم،توبت خودمون که میرسه میخایم کار انجام بدیم ،خودمونو رو می کنیم،وقتی میایم تو گود،وا میدیم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
ایشون دکترای اقتصاد داره و تحصیلات حوزوی!! فک کنم اقای روحانی اقای نهاوندیان رو از همه بهتر بشناسه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۲:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
وزیر آموزش و پرورش چی؟
امین
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
بابا جان، با این گزینه ها میانگین سن هیئت دولت میره بالای 60 سال که؟
آقا گفت نقاط قوت منهای نقاط ضعف، از نقاط قوت برجسته احمدی نژاد پرکاری بود.
باید از جوانها با مشورت بزرگان استفاده کرد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
عجب احمدی کاری کرد کارستون.آقا کار مملکت رو نمیشه با سعی و خطا انجام داد .اول با ید آموزشی باشه .......
حسن
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اقایان حاجی-عبدالوند-نجفی در اولویت اموزش و پرورش هستن
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
جنا امین خان پرکاری دولت فخیمه زمانی نقطه قوت محسوب میشد که نتایج مثبتش رو میدیدیم.اگه پرکاری مهمترین ملاک برای شماست ما توی محلمون تعداد قابل توجهی بچه مچه داریم که از دیوار راستم بالا میرن خب از اونا استفاده کنیم تا از پرکاری بترکن
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
میانگین هم زیر 60 سال است ....کافیست متولیدن 32 جمع رو بشمارید....
حسام
GREECE
۰۳:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که گفته احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی فایده ای ندارد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
خب نمیدونه سازمان مدیریت و برنامه چیه !
حسام
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۳:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که گفته احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی فایده ای ندارد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
برای خودش گفته.
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۳:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
یکی از کارهای عجیب احمدی نژاد جایگزینی "معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی رئیس جمهور" به جای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود
لیلی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۵:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
همیشه آموزش و پرورش و علوم در درجات آخر اهمیت بودن! اینجا که اصلا خبری ازشون نیست!
مثلا معلم
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۶:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
بیچاره آموزش و پرورش در پیش بینی هفته گذشته هم جایی نداشت
آموزگار همچون شمع
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
شرمنده به خدا تايپيست جا انداخته
کتدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
چرا برای خودتون که معلمید این اسمها رو می گذارید مثلا و همچون شمع و... دیگه چیه بگید معلم تمام
یکی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
انگار همچنین وزارت بهداشت و غیره
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۷:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
این لیستها رو میبینم یاد استخونهای کارگزاران و اصلاح طلبها میفتم. واقعا رای ما به تاریخ مصرف گذشته ها بود یا به هوای تازه؟ از روحانی توقع داریم انقلابی در کابینه اش ببینیم. ازین گزینه ها بعنوان دولت سایه استفاده کند نه دولت اصلی
امیر ازقم
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
تو رای دادی به روحانی؟؟؟؟؟؟دولت انقلابی هم میخوای ؟؟؟؟؟؟؟
سعید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
برادر من اینها تاریخ مصرف گذشته نیستن !اینها کسانی هستن که قبلا آزمون وخطا شدن وحالامیتونن به طور کاملا آماده وبا تجربه دروزارتخانه خود کار کنند.هر چند که من میدونم این چیدمان سرکاریه.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
مثل انقلاب احمدی نژاد؟؟؟
درس نگرفتید از اومدن آدمهای بی نام و نشان و بی کارنامه ؟؟؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
95 درصد شرط میبندم که تو به روحانی رای ندادی
تاجیک
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
امیر عزیز مگه کسی بخواد درباره کابینه نظر بده حتما باید به روحانی رای داده باشه؟؟ضمنا حرف آقای ناشناس رو به صورت کلی نه میشه تایید کرد و نه رد و باید موردی بحث کرد...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
عمرا اگر تو به روحانی رای داده باشی. اونا که به روحانی رای دادن می خواستن از این هواهای تازه به دوران رسیده دیگر در کابینه نباشند و بجایشان ژنرالهای باتجربه و امتحان داده بیایند تا مملکت را از این اوضاع ویرانه نجات دهند و لااق به سال 84 بر گردانند.
مطمئن هستم که رای سال 84 و 88 شما آقای احمدی نژاد و رای امسالتان آقای حلیلی بوده است.
دروغ از گناهان کبیره است که متاسفانه در 8 سال گذشته قبح آن ریخته شده است. اما تکرار دروغهای بزرگ توسط مقامات اجرایی، از گناه آن کم نمی کند. دروغ مانند زنا و لواط و شرب خمر از گناهان کبیره است و ارتکاب آن برای اهداف سیاسی چیزی از بار گناه آن کم نمی کند. آنکه براحتی دروغ می گوید قطعا ایمان محکمی ندارد زیرا امام ع فرمود که دروغ نشانه نفاق است.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
شرمنده ناشناس جان من یکی به خاطر این به آقای روحانی رای دادم تا از نیروهای با تجربه استفاده بشه وگرنه دولت سعی و خطای احمدی نژاد از نظر شما چه عیبی داشت که اینهمه کوبیدینش.اون از هاشمی رفسنجانی که به بهونه سن و سالش رد شد اینم از ادا و اطوارای شما.کشور تونی موقعیتی نیست که کسی رو بیاریم که بهش وزارت و صدارت یاد بدیم.بهترین کار اینه که از نیروهای با تجربه توی لایه های میانی استفاده بشه که بیشترین دوندگیها رو لازم داره و بهترین تجربیات توی این موقعیتها بدست میاد و در دوره های بعدی میتونیم از نیروهای جوون تر استفاده منیم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
همت!؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
حرف نزن بابا نکنه دوست داری جلیلیو رو هم بیاره تو کابینه؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
تاجیک عزیز وقتی گفته ما رای دادیم....
باید به روحانی رای داده باشه ضمنا میانگین سنی این کابینه زیر 60 ساله که شاید برا فوتبال بالا باشه ولی برای یک وزیر با تحرک 50 و خورده ای سال به نظرم اصلا بالا نیست
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
پس وزارتخانه های دیگه چی ؟
سپیده
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
انتظار میره جناب آقای دکتر روحانی برای حل مشکلات اقتصادی تیم اقتصادی قوی ای را معرفی کنن. برخی از اسامی ارائه شده خیلی ناامیدم کردند. رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خیلی کلیدی هستند. توی کشور اقتصاددانان زیادی داریم.
آقای روحانی کار را باید به کاردان بسپارید.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اِ تو خيلي حاليته كه تعيين تكليف ميكني طرفدار محمودي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تاجیک
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
ناشناس
۰۹:۰۳:این چه روش سخیفیه که هرکی مخالفت بود بگی طرفدار ...؟؟؟دولت آینده برای همه ما است...
یوسف
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۲:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
رضایی کو پس؟
تعصباته کورکورانه احمدی نژادی انگار تو کشور نهادینه شده. صحبت های رضایی به گوشت خوش آیند نیومد آقای روحانی؟
خدا به ما رحم کنه با این جناح بازی ها.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
عجب آدمهایی هستین ؟! بی جنبه بی ظرفیت
اولا این لیست پیشنهادی اتاق بازرگانیه ! به روحانی چه مربوط !
همت
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
روحانی حق نداره از یک اصلاح طلب تو کابینه اش استفاده کنه
مرگ بر اصلاحات آمریکایی
hamid
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
تو كي هستي كه حق رامشخص كني
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
آقاي همت ...شما بفرما كابينه را تشكيل بده
ناهيد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
تو حق نداري براي منتخب مردم تعيين تكليف كني .
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
شما که داشتید آمریکایی ها و انگلیسی ها رو با چراغ خاموش دوباره برمیگردوندید توی مملکت آقای همت!!!!!!
پارسا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
سلام دوست عزیز شما اصلا چیکار هستی اگه کاندیدای مورد نظر شما رای اورده بود حق داشتی این طوری صحبت کنی پس خواهش میکنم حداقل تا 4 سال دیگر خاموش
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
شما تا 4 سال خاموش
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
برو بابا
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
ببخشيد ها ايشون با كمك اصلاح طلبان پيوز شدند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
آقای همت جلیلی نژاد ! لطفا برای روحانی تعیین تکلیف نفرمایید . مفهوم شد ؟؟

درود بر اصلاحات .
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
منفی ها نوش جان
ناشناس128
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
انصافا کی در جهت منافع همین کشورهایی که اسم بردی بهتر از این سیستم میتونست عمل کنه و مسلما بر علیه منافع ایرانیان(نمیگم مردم ایران چون 16 ساله که این واژه مصرف و معنی دیگه ای داره)
37
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
همت جان خوب شد خودت اومدی ،آخه یه مالیخولیائی اینجاست که ماها هرچی مینویسیم میگه *همت؟؟؟توئی؟؟؟*
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
آقا همت نسبتا محترم!آقای جلیلی و جریان مقاومت ضد اصلاحات با 7.5% در این انتخابات قلع و قمع شد و شما هنوز دست از تراوشات مسموم فکریت برنداشتی!؟روحانی با حمایت اصلاح طلبا و اعتدالیون اومد بالا و مطمئنا اگر ما اصلاح طلبان دنبال سهم خواهی نیستیم به این خاطره که با توجه به عملکرد اقتصادی سیاسی و اجتماعی دولت اصلاحات وبا نظر به درایت خود آقای روحانی مطمئنا قسمت قابل توجهی از کابینه رو جریان اصلاحات پر خواهد کرد.حالا آب رو بریز تا نسوختی.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
همت=37=حامد
صالحی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
تو از قبل انتخابات رو اعصاب منی همت.
از کی تا حالا تو حق و مشخص میکنی تو چه کاریه !!! حتما تو بودی احمدی نژاد و میذاشتی وزیر امور خارجه هااان؟
ماهر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
همتی داداش! تو این سی و اندی سال اینقدر گفتید مرگ بر این و مرگ بر اون خسته نشدید! بابا شما دیگه چه آدمای انحصار طلب و خودخواهی هستید. 8 سال که مملکت دست شما بود، این حال و روزش هست. یه مدت هم دندون رو جیگر بذارید ببنیم دکتر روحانی با دولت تدبیر و امید چه می کنه بعد شروع کنید به شاخ و شونه کشیدن.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
هاهاهاها ... همت کجا بودی چند وقت سرت کجا گرم بووووووووود ؟!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
زامبي كوچولومون چطورهههههه ؟؟!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
خب باشه هر چی تو بگی همه رو از اعضای جبهه ی پایداری انتخاب می کنه که امریکایی نباشه!!!!
حسین
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
پس وزیر علوم و اموزش پرورش چی، پول توش نیست ولش کن بابا!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
فقط عارف باید باشه
مردی بزرگ با افکار جدید و قابل استفاده در مملکت داری
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
بچه ها من واقعا اگه به جای آقای روحانی باشم از این همه اصرار مردم برای معاون اولی آقای عارف خوشحال نمیشم!
چونکه حتی آقای خاتمی که هممون قبولش داریم هم برای معاون اولی از عارف که هم همشهریش بوده و هم از لحاظ فکری بهش نزدیک بوده استفاده کرد... شاید روحانی هم بخواد از یکی که بهش نزدیک تره استفاده کنه..
البته توی این مسئله که به لحاظ نظم سیاسی با توجه به کاری که اقای عارف برای روحانی کرده حتما باید جایی در کابینه داشته باشه شکی نیست اما اینکه بخواد معاون اول باشه... باید باید باید نظر کامل خود روحانی باشه!
کتدی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اینهمه اصرار نکنید عارف رییس مجلس آینده باید بشود زمینه رو برای اینکار آماده کنید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
مرسسسيي آقاي كتدي
عارف تا انتخابات مجلس معاون اول باشه و اون موقع برن براي مجلس ايشالا
عالي ميشه
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
بهتره به جای این همه جابجایی و گفتن اسامی مختلف چند هفته دیگر صبر کنیم ببینیم چی میشود.
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
آقایان همه به گوش باشید .
اگه آقای روحانی از آقای سید حسن خمینی به عنوان معاون اول استفاده کنه چی ؟ نظرتون چیه؟ من فکر می کنم که با وجود اینکه این سمت برای سید حسن کوچیکه اما می تونه به وضعیت سیاسی کشورمون کمک کنه یا نه؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
معاون اول باید اجرایی و با تجربه باشه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
شان سید حسن و خاتمی بالاتر از ایناس
منصور
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
لطفا درمورد هركي ميخواهيد حرف بزنيد بزنيد ولي درمورد خانواده حضرت امام چيزي نگيد ممنون
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
سید حسن ؟!!!!! یعنی الان فکر میکنی کم موثره ؟! معاون اول اصلا در شان ایشون نیست !
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
فعلا همه چيز دست لابي كار گزاران سازندگي است
همان افرادي كه چند سال دور هاشمي جمع شدند و او را نهايتا به خاك سياه نشاندند
به اقاي روحاني به عنوان يك دوست توصيه مي كنم كه از تجارب گذشته اين افراد درس بگيرد
تجربه را تجربه كردن خطاست

يك اصلاح طلب
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
ظاهرا از 25 خرداد به بعد همه سوم تیریها و گفتمان مقاومتیها و پایداریچیها هم خودشان را اصلاح طلب می نامند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
خخخخخخ اصلاح طلب !!! خخخخخخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
یک گالیور
بختگان
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
لطف كنيد و اعلام فرمائيد اين دوستان دكترا شان را در چه سالي و از كجا گرفتند.به نظرم اگر مثل خيلي ها در حين خدمت مدرك تحصيلي گرفته باشند, ندان چنگي به دل نزند!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
برخي از اين حضرات فاجعه اند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
مثلا!؟
لیلی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
همیشه آموزش و پرورش و علوم در درجات آخر اهمیت بودن! اینجا که اصلا خبری ازشون نیست!
بنده خدا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
انشاالله اقاي مرتضي حاجي وزير اموزش وپرورش ميشوند
قنبر علي بابا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
آقاي همت،بهتر بود نظر نميدادي و ديگه هم ربطي به شما نداره كه آقاي روحاني چكار ميكنه .
گفتم جهت اطلاعت
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
اوووو چقد جدي گرفتي !!
ممهدی
-
۰۹:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
آقا یک کاری هم به این آقای احمدی نژاد بدهید گناه داره الان داره بیکار میشه باید بره خونه رخت بشوره ها.
از من گفتن نگید نگفتید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
خب وقتی که احمدی نژاد رییس جمهور شد مگر فکری برای خاتمی کرد که حالا توقع دارید روحانی فکری برای احمدی نژاد بکند !
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
دکتر نجفی نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه. ایشون همون نظام جدید رو آورد کافیه.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
نميشناسيش الكي حرف نزن
مهدي
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
منفي هاتو نگاه كن ميفهمي دوستان از نجفي خوششون مياد يا نه
هاشمی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اینا که اموات سرپا هستند . چه غلطی کردیم گول روحانی رو خوردیم.
amir alami
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
وزير آموزش و پرورش نجفي يا رئوفيان
عسل
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
همت جان! تو که به جلیلی رأی دادی، اظهار نظر نکن. ما طرفدارای روحانی، کابینه ی اصلاحاتی میخوایم. مرگ هم بر خودت.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
هر کی با روحانی نباشه با جلیلیه؟؟؟
کشته ی منطقتم
37
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
مگه کسی که به جلیلی رای داده روحانی رئیس جمهورش نیست؟؟؟؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
همت مگه احمدی رئیس جمهور اصلاح طلب ها بود که حالا روحانی بخواد رئیس جمهور جلیلی ها باشه؟ چیزی که عوض داشت گله نداره.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
مگه احمدی نژاد رئیس جمهور ما بود که به ما گفت خس و خاشاک!
حالام 8 سال قراره ما رئیس جمهور داشته باشیم و شما حرص بخورید:دی
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
37 همون همته؟!
کاوه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
برای سر و سامان دادن به 8 سال خرابکاری این دولت بهتره از افراد با تجربه استفاده بشه.
رئیس جمهور در شرایط کنونی فرصت اشتباه و یا آزمون و خطا را نداره.
افرادی مثل عارف-زنگنه-نوبخت-جهانگیری وزنه خوبی هستند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
امثال جهانگیری و ترکان و زنگنه دیگه فسیل شدن نیروی جدید لازمه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
ميشه بفرماييد سابقه مديريت اجرايي اقاي نوبخت چيست و مدرك دكتراي اقتصادشون رو كي و از كجار گرفتند؟ آيا ايشان هيچ هم دوره اي تحصيلي در مقطع دكترا دارند؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
فسیل کارآمد بهتر از نالایق پر حرف
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
الان نیاز به تجربه و توانایی برای خروج از بحران بیشتر حس میشه تا نیروی جدید !
مگه مسابقه ورزشیه ؟!
نیروی جدید میتونه مشاور یا ایده پرداز باشه .
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
بابا طرفطون هم اطلاعاتى وهم قفل باز كن همتون را هم سر كار گذاشته روزى كه كابينه اعلام شد حرف من يادتون باشه،
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
برو بابا . پرتی کلا !
کریمی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
بی صبرانه گمانه زنی ها در مورد اعضای کابینه یازدهم را دنبال میکنیم. مردم روی بعضی وزارتخانه ها مانند فرهنگ و ارشاد، امور خارجه، اقتصاد و بانک مرکزی، وزارت کشور و اطلاعات حساس بوده و مایلند بدانند چه کسانی برای این وزارتخانه ها انتخاب خواهند شد زیرا آینده سیاسی کشور را بر اساس اینها میتوان پیش بینی کرد!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
با سلام دکتر سیف با توجه به اختلاس 123 میلیاردی که رد زمان خود بسیار بزر گ بوده مناسب نیست آقای طالبی نیز چندان مناسب نیستند بهترین گزینه آقای عادلی میباشند تیم اقتصادی باید قوی هماهنگ و بدور از هیاهوی اختلاسها و بدنامیها باشند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
لیست طوریه که بالاخره همه اسمهایه پستی میگیرن وزیر اقتصاد نشه میشه رییس بان مرکزی وووووووووووو. مسخره تر از این نمیشد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
شایسته سالاری بیداد میکنه!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اگر قرار به دلار 3600 تومانی باشد کابینه جدید هیچ فرقی با کابینه قدیم نخواهد داشت هر چند اگر اسم ها عوض شوند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
بیخود جلوجلو قضاوت نکن ! شماها جز آیه یاس خوندن هیچ کاری بلد نیستین .
فرید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
تا حالا به هر دلیلی ابکی و بیمورد این لیست را چاپ میکنید ایا برای شما منفعتی هم دارد؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
به نظر من بهترین انتخاب برای وزارت علوم آقای جعفر توفیقی است.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
جاسبي
فروز
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
دکتر روحانی در تبلیغات ریاست جمهوری بارها فرمودند دولت تدبیر و امید در ادامه دولت سازندگی هاشمی بزرگوار و دولت اصلاحات خاتمی عزیز خواهدبود دکتر یادت باشه عارف باید باشه
majid
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
عمرا اهل خدمت باشن!!!
ali
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اقا اینو به کیهان نشون بده بفهمه اصلاحات برنده شده 90% وزرای دولت دوم خاتمی هست
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اسم جناب آقای دکتر جلیلی به چشم نمی خورد. ایشان با استفاده از فرصت ها و ظرفیت سازی می تواند گفتمان انقلاب اسلامی را با رویکرد نه سازش نه تسلیم محقق سازند. درود بر این مرد بزرگ و یگانه تاریخ ایران
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
برو بابا به سعید ظرفیت بگو خودش رو جمع کنه
ماهر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
ناشناس جان! خودت می دونی که این شعارهای الکی و گنده گویی خریداری نداره. اگه داشت خرد جمعی ایشون رو انتخاب می کرد. حتی اصولگرا هم ایشون رو با اون شعارها و کلی گویی های ظرفیت سازی و قرصت سازی و.... قبول ندارن. ایشون توی دانشگاه امام صادق شاید بتونه در حد یه مدیر گروه باشه.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
کشته مرده این جمله بندیتم !!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
اصلا قراره دکتر روحانی بره کنار جلیلی بیاد جاش که گقتمان انقلاب اسلامی کاملا پیروز باشه ما هم خودمونو برای جنگ با آمریکا آماده می کنیم.
رضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
'گزينه اقاي مهندس رفان براي وزارت نيرو يكي از بهترين تصميمات تاريخي ايران در اين عرصه خواهد بود واميدوارم كه اين اتفاق بيفتد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
آدم خوبیه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
کی هست؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
فکر میکنم از سال 1357 تاکنون بهترین وزیر امور خارجه همین آقای دکتر صالحی بوده است،لطفا مد نظر باشد.
متشکرم
ابر سفید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
در صورت استفاده از اصولگرایان در کابینه آقای روحانی راه به جائی نخواهد برد
امین
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اشتباهی مثبت دادم.اصولگرا داریم تا اصولگرا مثلا اگه قالیباف بشه قوی ترین وزارتخونه ی انقلاب رو تشکیل میده
sahere
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
با امین شدیدا موافقم.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اره قالیباف به 8 برابر بودجه مورد نیاز تونل توحید رو ساهت و با 4 برابر پروژه مورد نیاز اتوبان صدر و تونل نیایش رو!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
هه ! قالیباف !
ناشناس
AUSTRIA
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اين ليستي كه اتاق بازرگاني داده عاليه.
من چون خودم كارمند وزارت نيرو هستن. مثلا آقاي رفان در وزارت نيروز دوران آقاي خاتمي و هاشمى هميشه قويترين مدير كل وزارت خونه بود. كل سيستم سد سازي تو كشور را ايشون انجام داد و سيستم رو متحول كرد. آقايان وزراي قبلي مدير هاي دست چندم ايشون بودن.
سمیه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
آموزش و پرورش که از همه مهم تره چی!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
مخصوصا دکتر مهدی کرباسیان
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
قویأ به آقای روحانی توصیه می نمایم که به این گفتۀ آیت الله منتظری: "فرصت خودنمایی به فرصت طلبان را ندهیم" توجه ویژه فرمایند.
پيروز
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
از كي تاحالا باب شده اتاق بازرگاني ليست بده؟ مگه شركت در انتخاباته كه ليست بدن آيا راي بياره آيا راي نياره خود آقاي روحاني مي داند كي را را انتخاب كند و بهتره آقاي نهاونديان براي مطرح شدن راه ديگه اي را بره اين رييس جمهور وامدار ملت است و بس
حامد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
برای وزارت علوم و وزارت فرهنگ بهتره از یک اصلاح طلب استفاده بشه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
معاون اول: عارف یا مهرعلیزاده
معاون اجرایی: نعمت زاده
وزیر صنعت و تجارت: نهاوندیان
وزیر اقتصادی و دارایی: طهماسب مظاهری یا ستاری فر
وزیر راه و مسکن: حبیب الله بیطرف
وزیر نیرو: فتاح
وزیر امورخارجه: صالحی یا ظریف
وزیر فرهنگ و ارشاد: مجید انصاری
وزیر اطلاعات: یونسی
وزیر کشور: قالیباف
وزیر آموزش و پرورش: حاجی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی: نجفی، طهماسب مظاهری یا محسن رضایی
وزارت علوم: عارف
دبیر شورای عالی امنیت ملی: ولایتی
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
وزیر نیرو فتاح؟!
تو اصلا میدونی فتاح با سدهای بی موردی که دوره وزارتش ساخت چه بلایی سر رودخانه ها و محیط زیست ایران آورد؟
این آقا مثل سایر قرارگاه خاتمیها دنبال این هستند که تا می تونن پروژه های سدسازی رو بگیرند و از سود کلانش استفاده کنند. اصلا هم براشون مهم نیست که همه رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب های ایران خشک بشن. فقط صنعت براشون مهمه و لاغیر.
اگه فتاح وزیر نیرو بشه باید منتظر کارون 5 و کارون 6 و ....باشید و دیگه اثری از رودخانه های خوزستان باقی نخواهد موند.
خواهشا بدون مطالعه نظر ندید، من خودم دوره خدمتم تو قرارگاه خاتم بودم و میدونم که اونها اگه پای سدسازی وسط بیاد به هیچ وجه طبیعت و رودخانه و محیط زیست براشون مهم نیست. مدلشون اینجوریه دیگه.
(لطفا منتشر کن فرارو این نکته خیلی خیلی خیلی مهم و حیاتیه).
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
ظریف رو با صالحی یکی میکنی!؟
قالیباف بشه وزیر کشور!؟
اصلا میشناسی اینا رو!؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
همشون خوبن بجزقالیباف
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
انصافا خود آقای صالحی بهترین گزینه امور خارجه است.
تاجیک
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
کاش در کشور هرکس حد و اندازه خودشو بدونه، آخه اتاق بازرگانی چه ربطی به وزارت دفاع یا ارشاد داره؟؟؟کاش فقط درباره وزارت خانه های اقتصاد ی نظر میدادند که حرفشون خریدار داشته باشه...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
حالا نظرشونو گفتن ! روحانی هم هنوز نگفته چشم !!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اقاي اخوندي براي وزارت مسكن خيلي خوب است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
دوباره تکرا مکررات و دولت فسلها داره اجرائی میشه . اگه اینا خوب بودن الان وضع مملکت این بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مدرس دانشگاه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
پيشنهادات تكميلي يا جايگزين:
1- دكتر احمد توكلي/دكتر سبحاني/دكتر مصباحي مقدم: وزير اقتصاد يا معاون رئـيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي،‌رئـِس بانك مركزي
2- دكتر رضايي: وزير كار، تعاون و رفاه، با توجه به طرح هاي ابتكاري و جالب شان در ايجاد 5 ميليون شغل خانگي
3- دكتر قاليباف: وزير جهاد كشاورزي چون مدير قوي و با برنامه اي هستند و مي توانند كشاورزي و بوط كلي روستاها را متحول و آباد كنند و از حجم انبوه واردات خلاص شويم و قيمت كالاهاي اساسي كه ريش هدر كشاورزي و دامداري دارد را تثبيت و كاهش دهند
4- دكتر باهنر: معاون پارلماني
5- دكتر جاسبي: وزير آموزش و پرورش يا آموزش عالي، با توجه به تجربه بالاي 20 سال در راي دانشگاه ازادي كه بسيار توسعه دادند و الان مي توانند روي كيفيت كار كنند
6- وزير صنعت: بهتر است انجمن ها و تشكل هاي بخش خصوصي پيشنهاد بدهند تا هم به اين تشكل ها و بخش خصوصي پاسخگو باشد و هم به رئـيس جمهور
sahere
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
پس قالیباف کو؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
این نهاوندیان چه خوش اشتهاست!!!
وزارت ارشاد و وزارت اقتصاد چه سنخیتی با هم دارند؟؟؟؟
ali
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
تاجگردون گزینه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد می شود
محسنی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
معاون اول: عارف یا ترکان
معاون اجرایی: نعمت زاده
وزیر صنعت و تجارت: جهانگیری
وزیر اقتصادی و دارایی: نوبخت یا رضایی
وزیر راه و مسکن: ال اسحاق
وزیر نیرو: فتاح
وزیر امورخارجه: واعظی متکی
وزیر فرهنگ و ارشاد: مهاجرانی
وزیر اطلاعات: یونسی
وزیر کشور: مجید انصاری
وزیر آموزش و پرورش: عبدالوند
سازمان مدیریت و برنامه ریزی: طهماسب مظاهری یا محسن رضایی
وزارت علوم: عارف
دبیر شورای عالی امنیت ملی: ولایتی
همت
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
این درست نیست باید به این شکل باشه:-1احمدی نراد مشاور ارشد -2جلیلی وزیر خارجه -3وزیر بهداشت لنکرانی4-حسین شریعتمداری وزیر فرهنگ-5کوچکزاده وزیر کشور-6حسینیان وزیر علوم-7محصولی وزیر اقتصاد8-رسایی معاون اول....
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
عارف برای وزارت کشور مناسبتره. آخه معاون اولی چه حسن خاصی داره؟ وزارت کشور رو باید یک آدم با فکر باز و سعه صدر اداره کنه، مثل عارف.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
احمدي نژاد؟ نقاط قوت؟ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هاااااااااااااااااااااااااااااهااااااااااااااااااااااااااااااااااهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
تورو خدا برای وزارت کار یکه بشه8 که این پرند رو از سازمان آموزش فنی و حرفه ای برداره این آقا آموزشو تعطیل کرده و این سازمانو نابود تو رو خدا زودتر
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
کشور ایران هزاران نخبه داره که هرکدام اگر در پست های کلیی قرار بگیرنر می توانند تحول ایجاد کنند . خیلی از وزرای موفق احمدی نژاد جدید بودند مصلحی وحیدی سلیمانی لنکرانی فتاح صالحی نیکزاد . این قدر برای احمدی سیاه نمایی کردند که دیگه خوبی ها را نمی بینید و ....

حالا دوباره برمیگردیم به همون وزرای از کار افتاده
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
خدا رحم کنه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
اضافه بفرمایید رهبر پور معاون سابق دیوان عدالت و رییس سابق دادگاه انقلاب برای وزارت دادگستری و علی رازینی برای وزارت اطلاعات.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
8 سال پيش كسي از اصلاح طلب يا كاگزاران به آقاي احمدي نژاد گفت كه رئيس جمهور همه هستي و بايد از تمام جناح ها انتخاب كني؟!
نهههههه پس خب ....
آتش ایرانی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
آموزش و پرورش همیشه فراموش میشه.
چرا اولین جایی که باید مهم باشه و مطرح شود، فراموش میشود؟ به همین علت نیجه میشود همین اوضاع و احوالی که داریم. اولین شعار توجه به آموزش و پروش هست، ولی آموزش و پرورش مهم نیست که حتی برای آن یه وزیر معرفی کنند. این میشه توجه ویژه به وزارت خانه ای که بیشترین افراد جامعه را به عنوان معلم، دانش آموز، پدر و مادر و..... در بر می گیرد. واقعاً جای تاسف دارد!
زارع
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
چون پرکاری دولت احمدی نژاد فاقد پشتوانه9 علمی بود کارهایش نتیجه خوبی نداشت.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
وزیر امورخارجه صالحی یعنی باز باید این ادم رو تحمل کنیم منکه چز اظهارنظرها یسخیفانه ازین ادم هیچی نشنیدم
ناشناس
UNITED STATES
۱۹:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
این که دیگه محرمانه نیست فرارو تابلو شد
مسعود
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
دولت خوب است نظرات بخش خصوصي و نماينده آن يعني اتاق بازرگاني را لحاظ كند. به هر حال اقتصاد كشور ما براي رشد و توسعه. نياز به تقويت بخش خصوصي واقعي دارد.
سیما
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
سیاست کثیف تر از این حرفاست که از روی لیاقت ، شایستگی و توانایی به کسی پست دهند فکر نمیکردم دکتر رضایی در این دستگاه جایگاهی نداشته باشند آقای روحانی حکومت شما هم میگذره ببینیم شما چیکار میکنید.
arsalan zebardast
UNITED STATES
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
کرباسچی جاش خالیه. تنها کسی‌ هست که سابقه اجرائی خوبی‌ داشته هم در استانداری اصفهان و هم در شهرداری تهران. متاسفانه ما ایرانیها حافظه کوتاهی داریم.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
بهترين و سالمترين و با تجربه ترين فرد جهت وزارت مسكن و راه سازي مهندس سعيدي كيا است چون هم وزير راه بوده و هم وزير مسكن ضمنا تنها فردي هست كه در كليه دولتها بوده است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
معاون اول:قالیباف
رعنا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
زنده باد قالیباف
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
وزارت بهداشت : دکتر رضا ملک زاده
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
جای لر، کرد و بلوچ خالی
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۲:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
جالبه اموزش و پرورش برای اینا مهم نیست وزارت خونه ای که مهمتر از بقیه وزارت خونه هاست
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
بازم که همگی از یک گروه.پس مگه نگفتند دولت فرا جناحی؟
عناوین برگزیده
چگونه
مخالفت اکثریت اصولگرایان با اقلیت تندرو

چگونه "طرح استیضاح روحانی" نقش بر آب شد؟!

پربیننده ترین
شاید نخوانده باشید
گزارش تصویری