کد خبر: ۳۲۰۰۷۴
بنیاد برکت با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با مشارکت در طرح‌های مختلف اقتصادی برای نزدیک به 195 هزار نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۴ - ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
بنیاد برکت با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با مشارکت در طرح‌های مختلف اقتصادی برای نزدیک به 195 هزار نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.
 
این بنیاد که در سال 86 زیر نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تأسیس شد، و کمک به افزایش تولید و اشتغال در مناطق محروم را یکی از سیاست‌های راهبردی خود قرار داده است.
 
ایجاد اشتغال در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی ‌کشور منجر به توانمندسازی اقتصادی این مناطق و جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به شهرها خواهد شد.
 
برای رسیدن به این هدف تاکنون 56 هزار و 275 میلیارد ریال در طرح‌های مختلف توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم سرمای‌گذاری شده است.
 
این سرمایه در حمایت از کارآفرینان محلی و برای شکل‌گیری 310 پروژه‌ی مختلف به‌کار گرفته شده است.
 
مدیران این واحدهای اقتصادی، مشارکت مالی بنیاد برکت در شکل‌گیری طرح‌های مذکور را بسیار مؤثر می‌دانند و نحوه‌ی مشارکت این بنیاد را بسیار قابل‌توجه، توصیف می‌کنند.  
 
این بنیاد اجتماعی و اقتصادی درصدد است با استفاده از روش‌های جدید و بدون بوروکراسی پیچیده و کاملاً منطبق با موازین شرعی، ساکنان مناطق محروم کشور را درگیر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کنند و با ایجاد این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی، سایر زیرساخت‌های اقتصادی نیز در این مناطق شکل گرفته و از رشد خوبی نیز برخوردار شود. این در حالی است که ایجاد شغل و فعالیت‌های اقتصادی در مناطق محروم، وضعیت فرهنگی و اجتماعی این مناطق را نیز متحول می‌کند.
 
در همین حال تلاش این بنیاد ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﻓﺮاد، ﮔﺮوه‌ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻓﺎﻗﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم در ﻣﻨﺎﻃﻖ کم‌تر ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﻳﺎﻓﺘﻪ‌ی ﻛﺸﻮر در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي رهبر ﻣﻌﻈﻢ انقلاب، تلقی می‌شود.  
 
بنیاد برکت ﻋﺪم ﺗﺼﺪي‌ﮔﺮي، عدم ماندگاری و اﺳﺘﻔﺎده‌ی ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻋﺎم‌اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ در ﻃﺮح‌ﻫﺎ و ﭘﺮوژه‌ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي را در مناطق محروم به عنوان یک سیاست اساسی در دستور کار خود قرار داده و ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ‌ی ﻃﺮح‌ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ِی ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اي از ﻃﺮﻳﻖ ارایه‌ی ﻣﺸﺎوره‌ی اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﻲ و ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري، همت گماشته است.
 
براساس یک ابتکار جهادی، ماهیت سرمایه‌گذاری‌ها و کارآفرینی‌های این بنیاد براساس مدل همکاری‌های مالی خرد و از طریق مشارکت اسلامی است و با همین شیوه تاکنون ده‌ها شرکت تولیدی صنعتی و کشاورزی در اقصی نقاط کشور تأسیس شده و ضمن به‌کار گرفتن هزاران نفر، وضعیت معیشت مردم در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته را بهبود داده است.
 
بر این اساس، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با افراد محلی و بومی مناطق محروم یا غیربومی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این مناطق، مشارکتی اسلامی و کاملاً بومی شده، برقرار می‌کند و موجبات راه‌اندازی این‌گونه شرکت‌های اشتغال‌زا را فراهم  می‌سازد.
 
در این‌گونه پروژه‌ها کارآفرینان و سرمایه‌گذاران می‌توانند پس از 3 تا 5 سال از آغاز فعالیت واحدهای تولیدی و رسیدن به ثبات، با بنیاد برکت وارد مذاکره شوند و سهام این بنیاد را به‌طور نقدی یا اقساط خریداری کنند.
مجله خواندنی ها
پاسخ‌های روحانی به پرسش‌های جنجالی
در گفت و گوی زنده تلویزیونی روحانی چه گذشت

پاسخ‌های روحانی به پرسش‌های جنجالی

عارف و معایب سیاست
انتقادات به رئیس فراکسیون امید چقدر منطقی است

عارف و معایب سیاست "فحش‌خوری"

چند رسانه‌ای
نیازمندیها
پذيرش و چاپ مقاله در مجلات معتبر وزارت علوم و وزارت بهداشت در كمترين زمان و قيمت مناسب براي كسب امتياز در مصاحبه دكتري و ارتقاي رزومه ي علمي اساتيد و دانشجويان.
ویدیو
گزارش تصویری